11 Kasım 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30592

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ OLTU HAVZASI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ (OLTUMER) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Oltu Havzası Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Oltu Havzası Uygulama ve Araştırma Merkezinin organları, bu organların seçimleri, görev süreleri, yetki ve sorumlulukları, çalışma, Ar-Ge, eğitim-öğretim, yönetim ve her türlü faaliyetlerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim Koordinatörü: Görevli olduğu bölümde kendi alanında ve diğer alanlarla yurt içi ve yurt dışı işbirliği yapacak proje üreten ve yöneten birim sorumlusunu,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (OLTUMER): Atatürk Üniversitesi Oltu Havzası Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Oltu havzasının (Oltu, Olur, Narman, Şenkaya İlçeleri) bütünleşik sürdürülebilir gelişim planlarını hazırlamak ve güncellemek.  

b) Havza ile ilgili disiplinlerarası araştırma yapmak. 

c) Eğitim ve koordinasyon hizmetleri yapmak.

ç) Havzada doğal kaynak yönetimi, sosyo-ekonomi, çevre ve eğitim sorunları, halk sağlığı, temiz enerji, deprem, şehir planlama, balıkçılık, ekolojik turizm, ekolojik tarım ve biyolojik çeşitlilik konuları öncelikli olmak üzere bölgenin sürdürülebilir gelişmesine yönelik her türlü alanlarda bilimsel ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak.

d) Havzanın sorunlarının çözümü için öneriler geliştirmek, seminer, konferans, açık oturum, sempozyum, kurs, bilimsel ve teknik özellikli toplantılar düzenlemek.

e) Bölgenin tarihi ve kültürel mirasının korunması ve devamlılığının sağlanması için çalışmalarda bulunmak.

f) Bölgenin eğitim ihtiyaçlarına yönelik olarak Ar-Ge, koordinasyon ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek.

g) Konu ile ilgili araştırmaları yapmak, eğitim programları, uygulama faaliyetleri hazırlamak ve yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Ekolojik tarım (Zootekni, Su kaynakları, Toprak, Bitki Koruma, Tarla, Bahçe, Balıkçılık, Tohumculuk).

b) Doğal kaynaklar ve enerji (Temiz Enerji, Güneş Enerjisi, Su Kaynakları, Balıkçılık, Seracılık, Halk ve çevre sağlığı, Çevre Mühendisliği, Biyoteknoloji, Biyolojik Çeşitlilik, Tarım, Orman, Doğal ürünler, Organik Tarım, Hayvancılık, Jeotermal Kaynaklar).

c) Şehir ve havza yönetimi  (Şehir ve Havza Planlama, Mimarlık, Mühendislik, Yer bilimleri,  Kıymetli madenler, Takı/tasarım, Peyzaj, Deprem/Jeoloji, Coğrafik Bilgi Sistemleri, Ulaşım, Kentsel Dönüşüm).

ç) Kültürel ve tarihi miras (Halk Bilimi, Edebiyat, Tarih, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Restorasyon, Ekolojik Turizm, Diller, Kültür, Medeniyet, Müzik, İslami İlimler, Dinler, Felsefe, Kütüphane, Kıraathane, Folklor, Geleneksel Sporlar, Müze, Geleneksel Sanatlar, Etnografya, Panel, Sempozyum, Kongre, Mesire Alanları, Festival).

d) Sosyo-ekonomik yapı (Ekonomi, İşletme, Sosyoloji, Halkla İlişkiler/İletişim, Sosyal Hizmet, Hukuk, İstatistik, Kalkınma, Altyapı, Bölgesel Kalkınma, Spor, Halkla İlişikler, Tanıtım, Fuar, Organizasyon, Turizm ve Otelcilik, Gastronomi, Oltu Cağ Kebabı®, Oltu Taşının Endüstriyel Dönüşümü, Performans Ölçümü, Kent Konseyi, Radyo/TV, Basın Yayın).

e) Eğitim (Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite (ön lisans, lisans), yüksek lisans/doktora, Post doktora, Dezavantajlı Kişilerin Eğitimi, Anne-çocuk Eğitimi, Etüt Merkezleri, Öğrenci Yurtları, Engelli Eğitimleri, Üstün Yetenekli Bireyler, Mesleki Eğitim, Çıraklık Eğitimi, Halk Eğitimi, Sürekli Eğitim, Yabancı Dil Eğitimi, Uzaktan Eğitim, Bilim Şenlikleri).

f) Meslek elemanı yetiştirmeye yönelik kurslar açmak veya eğitim hizmeti sunmak.

g) Yerel, ulusal ve uluslararası kurs veya sertifikasyon eğitimlerini düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika veya katılım belgesi vermek. 

ğ) Yerel, ulusal ve uluslararası personel belgelendirme eğitimleri düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

h) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından esasları belirlenen TS EN ISO/IEC 17024 uluslararası ilgili standartlarına dayanan ve TÜRKAK tarafından öngörülen akreditasyon gerekliliklerini yerine getirmek.

ı) ISO 17024 şartlarına, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından öngörülen akreditasyon gerekliliklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen esaslarla uyumlu olarak ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

i) Ulusal ve uluslararası her türlü eserin süreli-süresiz basımını, yayınını ve çevirisini yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kitaplık, arşiv ve e-arşiv oluşturmak.

j) İhtiyaç duyulan konularda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, katılımcı bir toplum yapısının oluşmasına katkı sağlayacak yaşam boyu eğitim programları geliştirmek ve uygulamak.

k) Ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları ve mesleki yeterlilikler geliştirmeye yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.

l) Gerek görüldüğü durumlarda eğitim ve sertifika ve benzeri programları Bologna sürecine uygun Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) temelli kredi sistemine uygun olarak gerçekleştirmek, ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterlilikleri tanımak.

m) Ulusal ve uluslararası sınav organizasyonu gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık yapmak.

n) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, eğitim, belgelendirme, basın-yayın, danışmanlık ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, ortak veya onlar adına eğitim, proje, danışmanlık, sempozyum, kongre, çalıştay ve benzeri her türlü bilimsel ve sosyal organizasyonu gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık etmek.

o) Yeni bilimsel ve teknolojik bilgi ve gelişmeleri takip ederek bu yönde Merkezin ürettiği/ürettirdiği yeniliklerin patent ve benzeri haklarını tescil ettirmek ve gerektiğinde talep eden kişi, işletme, kurum ve kuruluşlara ücret karşılığı veya ücretsiz olarak kullandırmak.

ö) Merkezin tüm faaliyetlerinin duyurulması amacıyla gerekli tanıtım işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

p) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde, belirtilen bölümler ile ilgili ders, konferans ve seminerler verilmesini, sempozyum ve kongreler düzenlenmesini desteklemek ve katkıda bulunmak; öğrencilerin yerel kalkınma ile ilgili konulara yönelmesini, tezler hazırlamasını özendirmek ve gerekli desteği sağlamak.

r) Personel belgelendirme faaliyetlerinde bulunmak ve bu doğrultuda personel belgelendirme birimi oluşturmak.

s) ISO standartları çerçevesinde kalite yönetim sistemleri eğitimi ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunmak.

ş) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak yeni birimler oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan, Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan Müdürün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Rektör tarafından aynı yöntemle görevlendirme yapılır. Altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda Müdürün görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin veya Merkezin öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür yardımcısı, müdürün verdiği işleri yapar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekâlet en fazla altı ay sürer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

c) Çalışma programlarını hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek ve Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek.

ç) Merkezin ve bağlı birimlerin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

d) Oluşturulan koordinasyon gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak yönetim kurulunu bilgilendirmek.

e) Koordinasyon gruplarını yönlendirmek ve denetlemek.

f) Müdürlük birimleri ve program gruplarının da görüşünü alarak; bina, araç-gereç ve benzeri fiziksel ihtiyaçlar ile personel ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek.

g) Yılsonu çalışma raporlarını, yeni çalışma programını hazırlamak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak. Merkezin yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

ğ) Yıllık bütçe önerisini hazırlayarak Yönetim Kuruluna ve kabul edilen şekli ile Rektörün onayına sunmak.

h) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerden beşinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

(4) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdürün önerilerini değerlendirmek.

c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

ç) Merkez bütçesi önerisini değerlendirerek karara bağlamak.

d) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi işlemleri ile ilgili esasları belirlemek.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu, Üniversite üst düzey yöneticileri, öğretim elemanları, havzada ve yurt genelinde kendi alanında ön plana çıkmış kamu, STK ve özel sektör temsilcileri, bölge belediye başkanları ve kaymakamlar,  kanaat önderleri gibi katkı sağlayacağı değerlendirilen kişilerden teşekkül ettirilmek üzere en az üç, en çok 20 kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu ile ilgili hususlar aşağıdaki gibidir:

a) Görevlendirilmesi için Rektöre önerilecek Danışma Kurulu adayları için seçilme ve üyeliğe son verme teklifi işlemleri Yönetim Kurulunun en az 4/7 kararı ile gerçekleşir.

b) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine, üyelerin görevli olduğu birimden olmak ve kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle üyeler görevlendirilir.

c) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır.

ç) Merkez Müdürü ve Müdür yardımcıları Danışma Kurulunun tabii üyeleridir.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkez tarafından yürütülen eğitim, uygulama ve araştırma gibi faaliyet alanları ile ilgili konuları görüşerek yapılacak iş ve işlemler için tavsiyelerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Merkez müdürüdür.

Malî konular

MADDE 15 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetleri, 23/5/2000 tarihli ve 24057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Birimler ve koordinatörlükler

MADDE 17 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere idari birimler, program koordinatörlükleri veya program danışmanlıkları şeklinde farklı alt birimler oluşturabilir.

(2) Merkez birim ve alt birimlerinin sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 18 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü yazılım, donanım, alet, malzeme, ekipman ve demirbaşlar Merkeze tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.