11 Kasım 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30592

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SİMULASYON VE MODELLEME

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/2007 tarihli ve 26525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Simulasyon ve Modelleme Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.