10 Kasım 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30591

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mersin Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mersin Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

b) Dış paydaş olan birim: Kamu kurum, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim, teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi, özel yasa ile kurulmuş teşebbüs, özel kurum ve kuruluşu,

c) ISO: Uluslararası Standart Organizasyonunu,

ç) İç paydaş olan birim: Mersin Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokullarını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,

d) Koordinatör: Merkez ve/veya birim/çalışma grubu koordinatörünü,

e) KYK: Mersin Üniversitesi Kalite Yönetim Koordinatörlüğünü,

f) Merkez (METUAM): Mersin Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

g) Merkez Birimi: Merkez içinde kurulan alt birimi,

ğ) Müdür: Mersin Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

h) Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür Yardımcısını,

ı) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

i) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

j) Yıl: 1 Ocak-31 Aralık takvim yılını,

k) Yönetim Kurulu: Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları aşağıda belirtilmiştir:

a) Ülkemiz enerji alanındaki öncelikleriyle uyumlu olarak enerji teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla temel ve uygulamalı araştırma yapmak, yaptırmak, yapmayı özendirmek, değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı ve alt yapıyı sağlamak, bunun için laboratuvarlar kurmak, laboratuvarların kurulmasına destek vermek, mevcut ve/veya kurulacak laboratuvarları desteklemek ve bu alanda araştırma yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak koordinasyonu sağlamak.

b) Enerji teknolojileri konularında uygulanacak Üniversite politikalarının ülkemiz ve bölgemizin menfaatleri doğrultusunda belirlenmesine katkıda bulunmak, ilgili konu kapsamında özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları arasında kalıcı üniversite-sanayi iş birlikleri oluşturmak, toplumsal enerji bilincini akademik seviyede şekillendirmek.

c) Nükleer enerji, temiz ve yenilenebilir enerjiler, enerji depolama, enerji planlaması ve yönetimi alanlarına yönelik yöntem, süreç ve teknoloji geliştirme konularında araştırmalar yapmak, bunları uygulamaya aktarmak, bu konularda yapılan çalışmalara katkı yapmak ve bu çalışmaları teşvik edici etkinliklerde bulunmak.

ç) Kısa, orta ve uzun dönem enerji teknolojilerine ilişkin politika ve strateji kararlarını almaya ışık tutacak bilgileri oluşturmak.

d) Nükleer enerji, alternatif enerji ve konvansiyonel enerji teknolojilerinin geliştirilmesinde bilimsel araştırmaların teknolojik yeniliklere süratle dönüşebilmesi için yöntemler geliştirmek, bu alandaki teknolojilerin yurt dışından transferine öncülük etmek, özel sektörün enerji teknolojileri alanındaki çalışmalara katılımını sağlayacak programlar yapmak, sanayi sektörünün Merkez ile işbirliği yapmasını sağlayacak programlar geliştirmek, mevcut ve geliştirilecek yeni teknoloji ve ürünlerin çevre ve insan sağlığı üzerine etkilerinin saptanıp, anlaşılmasına yönelik araştırmalar yapmak ve işbirliğini verimli kılacak ortamı oluşturmak.

e) Ülkemizdeki üniversitelerin ilgili birimlerinin ortaklaşa kullanabileceği modern cihazları bir araya getirmek, araştırmacı ve ilgili proje ekiplerinin bu cihazlardan yararlanabilmelerini sağlamak.

f) Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin, enerji teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik araştırma isteklerini değerlendirmek, Ar-Ge sonuçlarını ekonomik değere dönüştürmek, bu konularda araştırma yapan gerçek ve tüzel kişileri, personel ve teçhizat ile desteklemek.

g) Sanayide, endüstride ve binalarda enerji kullanım performanslarını saptamak ve bu araçlarda enerjinin etkin-verimli kullanımını sağlamaya ve enerji kaybını azaltmaya yönelik ileri malzeme, yöntem ve teknolojileri geliştirmek.

ğ) Uygulamaya yönelik temel bilimler, tıp, mühendislik ve mimarlık araştırmalarını disiplinler arası düzeyde gerçekleştirerek enerji teknolojileri konularında gelişmiş ürün, yöntem, süreç ve teknolojileri ortaya çıkarmak amacıyla farklı bilim ve teknoloji alanlarını bir araya getiren koordineli proje çalışmalarını yürütmek.

h) Halen kullanılmakta olan ve geliştirilerek uygulamaya konulacak enerji üretim yöntem ve teknolojileri ile ilgili olarak gerektiğinde değerlendirmeler ve bilirkişilik yapmak.

ı) İlgili alanlarda sanayi, üniversite ve diğer araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılmasını sağlamak, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

i) Altyapı, proje ve yetişmiş insan gücüyle Türkiye’nin enerji teknolojileri konusundaki eğitim ve Ar-Ge faaliyetlerine katkı sağlamak.

j) Üniversitenin ilgili akademik birimlerinde enerji teknolojisi konularında yapılan çalışmaları desteklemek ve bu disiplinler arasında ortak çalışmalar yapılmasını sağlayacak bir platform oluşturmak.

k) Geliştirilen teknolojiler ile elde edilen sonuçların kullanıcılara ve uygulayıcılara aktarılmasına katkıda bulunmak.

l) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kongre, seminer gibi bilimsel toplantılara katkı sağlamak, desteklemek, düzenlemek ve bunlara katılmak.

m) Merkezin görev alanına giren konularda Türkçe ve yabancı dillerde kitap ve periyodik yayınlara katkıda bulunmak ve bu tür yayınları desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir:

a) Enerji teknolojileri alanında yeni malzeme ve üretim süreçleri ile ticarileşme şansı olan, katma değeri yüksek ürün geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak,

b) Enerji teknolojilerinin ve kaynaklarının kullanımı ile ilgili sorunları tespit etmek, incelemek, araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları teşvik etmek, desteklemek, bu konularda konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek ve ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak,

c) Enerji teknolojilerine yönelik çalışmalara katkı sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı olmak ve karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerde bulunmak, danışmanlık/bilirkişilik yapmak, projeler sunmak ve yapmak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre enerji teknolojileri, enerjinin etkin/verimli kullanımı, nükleer enerji ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı konularında araştırma, danışmanlık, proje, tasarım ve benzeri hizmetler sunmak,

d) Enerji teknolojileri ile ilgili eğitim ve sertifikasyon faaliyetlerini yürütmek, bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle proje konularında işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası öğrenci/öğretim üyesi değişimi imkânları oluşturmak,

f) Enerji teknolojileri alanlarında eğitim ile ilgili programlar yapmak, eğitim ve yönetim araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,

g) Bünyesindeki fiziki araştırma altyapısını kullanarak araştırmaları yürütecek yüksek lisans/doktora öğrencilerini, dünya kalitesinde çalışma disiplini olan ve yüksek etik değerlere sahip bilim insanları olarak eğitmek,

ğ) Lisansüstü eğitim ve öğretim çalışmalarını Üniversitenin ilgili enstitülerinin koordinasyonuyla gerçekleştirmek,

h) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurt dışında ve yurt içinde bilim ve teknoloji dergilerinde yayınlamak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak,

ı) Üniversitede enerji teknolojileri konusunda yapılan araştırmaları desteklemek, kamuoyunu bilinçlendirmek ve bilgilendirmek,

i) Diğer araştırma merkezleri, enstitüler ve üniversiteler arasında işbirliğini sağlamak, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak,

j) Merkez bünyesinde sürdürülen çalışma ve elde edilen araştırmalar sonucunda gerektiğinde ulusal veya uluslararası patent başvuruları yaparak bunları sanayici ve girişimcilerin kullanımına açmak,

k) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurt dışı ve gerektiğinde yurt içi dergilerde yayınlamak,

l) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitüleri yakından izlemek, onlarla gerektiğinde işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar ve çalıştaylar düzenlemek, ortak projeler geliştirmek, bu ortak projelere finans kaynağı bulmak ve bu projeleri fikri mülkiyet hakları çerçevesinde yürütmek,

m) Enerji uygulamaları konusunda, ilgili bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez Yönetim Organları ve Görevleri

Merkez yönetim organları ve birimleri

MADDE 7 – (1) Merkez yönetim organları ve birimleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Müdür,

b) Müdür yardımcıları,

c) Yönetim Kurulu,

ç) Koordinatör,

d) Danışma Kurulu,

e) Merkez birimleri veya çalışma/koordinasyon grupları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitedeki öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği görevleri yapar. Müdür, görevi başında bulunmadığı durumlarda, yardımcılarından birini vekil tayin eder. Müdür yardımcılarının da görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

c) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına sunmak,

ç) Gerekli durumlarda Danışma Kurullarının, Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

d) Gerekli durumlarda Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir Koordinatör görevlendirmek,

e) Yönetim ve Danışma Kurullarının periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve merkezin diğer çalışmalarının merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

f) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

g) Merkez ile üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak,

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek,

h) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak,

ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak,

i) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri, hizmet ve etkinliklere katılacak kişi ve kuruluşların, ücret ödemeleri gerekiyorsa, ödeyecekleri ücretleri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

j) Merkezin ödenek ve akademik, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe bildirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı/yardımcıları ve Müdürün önerisiyle Rektör tarafından seçilen öğretim elemanı/elemanlarından olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını gözeterek gerekli sayının iki katı sayıda öğretim elemanını Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim elemanları arasından gerekli sayıda kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

(5) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kararı belirleyicidir.

(6) Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erer.

(7) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu kişiler oy kullanamaz.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak ve kararlar almak,

b) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Danışma Kurullarının, Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak,

c) Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak,

ç) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak,

d) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağlamak,

e) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak,

f) Merkezin idarî, malî ve teknik yönden düzenli, verimli ve etkin faaliyette bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak ve ilgili yönetmeliklerin yürürlüğe girmesini sağlamak,

g) Merkezin akademik, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını karara bağlamak,

ğ) Müdür tarafından her yılın ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,

h) Müdür tarafından her yılın aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak.    

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu gerekli görüldüğü takdirde Müdür tarafından kurulur. Danışma kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Üniversitenin paydaşlarını temsil eden İç Danışma Kurulu ve/veya Üniversite dışındaki paydaşlarını temsil eden Dış Danışma Kurulundan oluşur.

(2) Bu kurullar aşağıdaki biçimde oluşturulur:

a) İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına katkı yapacak öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve yönetim kurulunca seçilen kişilerden oluşur. İç Danışma Kurulu Merkezin çalışma alanları göz önüne alınarak en fazla 10 öğretim elemanından oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

b) Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu, merkezin çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile alanın uzmanlarını belirler ve bu kurum ve kuruluşların ve/veya alan uzmanlarının danışma kurulundaki temsilcileri söz konusu birimlerle/kişilerle ilişki kurulduktan sonra Rektörün oluru ile kesinleşir. Dış Danışma Kurulu; Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan en fazla 10 dış paydaşın temsilcisinden meydana gelir. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine, Müdürün başkanlığında toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama sonucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Başkanın kararı belirleyicidir.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma Kurulu üyelerinin görevleri de sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak,

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

c) Her yılın aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma Kurulu üyeleri kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak.

Merkez birimleri ve/veya koordinasyon/çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hizmet dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak olan birimler ya da koordinasyon ve/veya çalışma grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Koordinatör

MADDE 15 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için Müdür tarafından görevlendirilen kişidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 23/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Dosyalama

MADDE 17 – (1) Merkezin her türlü belge ve dosyalama süreçleri için ISO belgeleme sistemi kullanılır. Bu sistemde yer almayan belgeler Merkez tarafından ilgili organlarınca hazırlanarak belge yayınlanma süreci çerçevesinde yayınlanmak üzere KYK’ya gönderilir.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümler ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.