10 Kasım 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30591

YÖNETMELİK

Işık Üniversitesinden:

IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Işık Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışma alanlarını, yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Işık Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışma alanlarını, yapısını ve işleyişini kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Işık Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Işık Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Işık Üniversitesi Rektörünü,

ç) Rektörlük: Işık Üniversitesi Rektörlüğünü,

d) Üniversite: Işık Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Işık Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Rektörlüğe bağlı bir birim olarak kurulmuştur. Merkezin amacı tüm eğitim teknolojileri alanlarında araştırma geliştirme çalışmaları ve yayınlar yapmak, var olan teknolojileri iyileştirerek veya geliştirilen yeni teknolojileri uygulayarak ürüne dönüştürmek ve Üniversite ile diğer eğitim kurumlarının hizmetine sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Eğitim teknolojilerinde araştırma geliştirme çalışmaları yapmak, bilimsel bilgi üretmek ve dağıtımını yapmak.

b) Eğitim kurumlarının işleyişini dijitalleştirmek üzere bilgi yönetim sistemleri geliştirmek ve uygulayarak ürüne dönüştürmek.

c) Örgün ve uzaktan eğitimin etkinliğini artırmak için yeni teknolojiler geliştirmek, var olan teknolojileri iyileştirmek ve Üniversite ile diğer eğitim kurumlarının hizmetine sunmak.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, eğitim ve ürün geliştirme işbirlikleri yapmak.

d) Üretilen bilginin dağıtımı için kurslar, tanıtım toplantıları ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve benzeri etkinliklere katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektörün oluruna bağlı olarak kendisine yardımcı olması için Üniversitede görevli çalışanlar arasından en çok üç yardımcı görevlendirir.  Görevi başında değil iken yardımcılarından birini vekil bırakır.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin asli, idari ve mali işlerini yönetmek.

c) Çalışma ortamının düzenli olması için gerekli tedbirleri almak.

ç) Merkezde hizmetine gereksinim duyulan personeli belirlemek ve Rektörün onayı ile görevlendirmek.

d) Merkez Yönetim Kurulunu düzenli aralıklarla toplantıya çağırmak, gündemi belirlemek ve toplantıya başkanlık etmek.

e) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

f) Merkezin yıl sonu çalışma raporunu, gelecek yılın çalışma planını ve bütçesini hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile Rektörlüğe sunmak.

g) Merkezin tüm işlemlerinde Rektörlüğe karşı birinci derecede sorumludur.

Müdür yardımcısı

MADDE 9 – (1) Müdür yardımcısı, Müdür tarafından görevlendirilir ve görevden alınır.

(2) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından belirlenen idari görevleri yürütür.

b) Müdür tarafından görevlendirilmeleri halinde vekâleten Merkezi yönetir.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Müdür ve Senato tarafından belirlenen alanla ilgili dört üyeden oluşur. Müdür, kurulun doğal başkanıdır. Kurul yılda en az iki kez toplanır. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır, kurulun salt çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda uzun vadeli planları hazırlamak.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yıllık çalışma planını, bütçe tasarısını ve yıl sonu çalışma raporunu denetlemek ve onaylamak.

c) Gerekli görüldüğü durumlarda görüş almak için çalışma grupları kurmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Işık Üniversitesi Rektörü yürütür.