8 Kasım 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30589

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2017 tarihli ve 29953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Yüksek lisans programını bitirme süresi dört yarıyıldan az olamaz.”

“(12) Tezli yüksek lisans öğrencilerinden tez savunması öncesinde akademik yayın istenip istenmeyeceği ve istenmesi hâlinde akademik yayının niteliği, enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Öğrencinin doktora çalışma alanı ile ilgili doktora programına kayıt olduğu tarihten sonra olmak üzere, tez başlığı hariç öğrencinin birinci isim olduğu en az bir adet bilimsel makalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş olması, tez savunmasına girme şartı olarak aranır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/1/2017

29953