8 Kasım 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30589

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/11/2016 tarihli ve 29888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Yüksek lisans programını bitirme süresi dört yarıyıldan az olamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Öğrencinin doktora çalışma alanı ile ilgili doktora programına kayıt olduğu tarihten sonra olmak üzere, tez başlığı hariç öğrencinin birinci isim olduğu en az bir adet bilimsel makalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş olması, sanatta yeterlik çalışmalarında ise karma sanatsal etkinliğe katılmış olması veya ulusal/uluslararası hakemli dergilerde bir makalesinin yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olması doktora/sanatta yeterlik tez savunmasına girme şartı olarak aranır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/11/2016

29888