6 Kasım 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30587

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TEKNOLOJİ

GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE GÖREVLENDİRİLME VE ŞİRKET

KURABİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/7/2008 tarihli ve 26952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yarı zamanlı görevlendirme: Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı olarak hizmetine ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanları; Üniversitedeki görevlerini aksatmamak koşulu ile Üniversitenin uygun gördüğü sürelere bağlı olarak, öğretim elemanının yazılı talebi, bağlı olduğu dekanlık, enstitü ya da yüksekokul müdürlüğü yönetim kurulu ve ardından üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi kaydıyla görevlendirilebilirler. Bu şekilde yarı zamanlı görevlendirilmelerde; öğretim elemanlarının bölgedeki çalışmalarının niteliği ve süresi, öğretim elemanı ile yönetici şirket arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir. Sözleşmenin feshi halinde görevlendirme kendiliğinden sona erer. Bu öğretim elemanlarının bölgeden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.