6 Kasım 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30587

YÖNETMELİK

İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞU AKDENİZ OŞİNOGRAFİ

VE LİMNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan, İstanbul Teknik Üniversitesi Doğu Akdeniz Oşinografi ve Limnoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Teknik Üniversitesi Doğu Akdeniz Oşinografi ve Limnoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (EMCOL): İstanbul Teknik Üniversitesi Doğu Akdeniz Oşinografi ve Limnoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

e) Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye’yi içine alan Doğu Akdeniz ve çevresi ile Kutup Bölgelerinde, iklim ve çevresel değişimlere yönelik, doğal afetler, çok disiplinli oşinografi ve limnoloji araştırmalarının yapılmasına ve denizaltı gözlem teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak.

b) EMCOL’un kurulmasındaki temel amaç günümüzde ve ağırlıklı olarak geç Kuvaterner’de gerçekleşen çevresel süreçleri ve doğal afetleri izlemek, çok disiplinli yaklaşımlarla modern alet, cihaz ve donanımlar kullanılarak araştırmalar yapmak.

c) Elde edilecek verileri toplumun yararına kullanmak.

ç) Araştırma konuları ile ilgili genç araştırmacılar yetiştirmek ve Merkez imkânlarını sürekli geliştirerek ilgili bilim insanlarının hizmetine sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) İstanbul Teknik Üniversitesinin çeşitli birimlerinde kurulmuş ve kurulacak olan laboratuvarların ve diğer araştırma altyapılarının ortaklığındaki Merkez, aşağıda belirtilen alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Deniz ve göl tabanlarını ve çökel yapılarını sismik yöntemlerle görüntülemek, aktif fayları haritalamak, yakın geçmişteki katastrofik doğal olayların araştırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak.

b) Deniz ve göl çökellerini örnekleyerek bunlar üzerindeki deprem kayıtlarını araştırmak.

c) Denizaltı heyelanları ve tsunami araştırmaları yapmak.

ç) Doğal afetlerle ilgili denizaltı gözlem ve ölçümleri yapmak, olası etkilerini araştırmak ve risklerini azaltmak için tedbirler önermek.

d) Karotlar üzerinde yüksek çözünürlüklü ve çok disiplinli analizler yapmak suretiyle geçmişte oluşmuş iklimsel ve buna bağlı çevresel değişimleri incelemek.

e) Orta ve uzun süreli deniz seviyesi ve kıyı çizgisi değişimleri konusunda araştırmalar yapmak.

f) Deniz ve göl ekosistemlerinin yapısını araştırmak, insan kökenli ve doğal değişkenliği gözlem ağları ve modeller aracılığıyla anlamak.

g) Deniz ve göl tabanı batimetrisine yönelik araştırmalar yapmak.

ğ) Türkiye’de bulunan deniz ve göllerin kökenini, jeolojik evrimini ve ekonomik potansiyelini araştırmak.

h) Deniz ve göl alanları ile bunların kıyı kesimlerinde yapılacak mühendislik yapılarına yönelik jeolojik ve jeoteknik araştırmalar yapmak.

ı) Yukarıda sıralanan konularda bilimsel yayın ve raporlar üretmek ve bunları toplumun kullanımına açmak.

i) Denizaltı ortamlarının çok sensörlü sistemlerle çok disiplinli olarak gözlemlenmesi için kalıcı ve sürdürülebilinir altyapı ve araştırma-geliştirme projelerinin oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlamak.

j) Dünyadaki eşdeğer merkezler ile yarışır bir konumda olmak ve bu yönde uluslararası ve çok disiplinli projeler oluşturmak ve gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri,

Çalışma Grupları, Uygulama Birimleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Merkez Yönetim Kurulu.

c) Merkez Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Süresi tamamlanmadan ayrılan, görevden alınan veya Üniversite dışında üç aydan fazla görevlendirilen Merkez Müdürü yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Merkez Müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürü görevden kısa süreli ayrılmalarında yardımcısını vekil olarak bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez ve bağlı birimler ile personelin düzenli çalışmasını sağlamak.

c) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin gelişmesi ile ilgili öncelikleri belirlemek.

d) Her yeni yılın ilk çeyreğinde bir önceki yıla ait Merkezin çalışmalarını kapsayan faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programı taslağını hazırlayıp Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardımcısı ve Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen Üniversite öğretim üyelerinden ve/veya istekleri halinde yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya Üniversite dışında üç aydan daha fazla görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Müdürünün başkanlığında ayda en az bir defa toplanarak Merkezin etkinlikleri ve yönetimiyle ilgili konuları görüşüp karara bağlamak.

b) Merkezin teknik ve idari personelinin tespiti ve tayini ile ilgili konularda Merkez Müdürünce hazırlanan önerileri incelemek ve Rektöre teklif etmek.

c) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan ve Merkez Yönetim Kurulunun uygun gördüğü faaliyet raporunu ve çalışma programını Senatoya sunmak.

ç) İlgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen Üniversitede görevli öğretim elemanları ile istekleri halinde konuyla ilgili diğer üniversite, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcilerinden olmak üzere en fazla on üyeden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.

(2) Merkez Danışma Kurulunun görevi; yılda en az iki kez toplanarak, Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerini açıklamak, bu görüşlerin tartışılmasını sağlamak ve yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirmektir.

Merkezin çalışma ve uygulama birimleri

MADDE 13 – (1) Merkez çalışma ve uygulama birimleri ile laboratuvar, atölye ve benzeri alt birimler, Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Üniversite Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ile Rektör tarafından oluşturulur.

(2) Birimlerde yer alacak öğretim ve araştırma elemanlarının görevlendirilmesi, Merkez Müdürünün önerisi, Üniversite Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ile Rektör tarafından yapılır. Merkez Müdürü bu elemanlardan birinin birim yöneticisi olmasını Rektöre önerir. Birim yöneticileri bağlı olduğu Merkez Müdürüne ve Merkez Yönetim Kuruluna karşı planlanmış ve onaylanmış birim çalışmalarından dolayı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkeze yapılan ayni ve nakdi bağışlar demirbaş kaydına alınır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.