6 Kasım 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30587

YÖNETMELİK

İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HÂFIZ-I ŞİRÂZÎ İRAN

ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Medeniyet Üniversitesi HâfızŞirâzî İran Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine, çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesi HâfızŞirâzî İran Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma birimi: Merkez içinde yer alan araştırma birimlerini,

b) Merkez: İstanbul Medeniyet Üniversitesi HâfızŞirâzî İran Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İran hakkında bilgi ve belgelerden oluşan bir dokümantasyon merkezi oluşturmak.

b) Üniversite bünyesinde İran ve Türkiye-İran ilişkileri çalışmaları yapan öğretim üyesi ve öğrenci değişim programlarını organize etmek.

c) Türk-Fars İslam düşünce sistemi etrafında oluşan bilgi birikimi üzerine araştırmalar yapmak suretiyle, kaybolmuş ortak ilim havzalarının birikim ve deneyimlerini ortaya çıkararak gerek bilim gerekse sanat (özellikle de mimari) alanlarındaki eserleri yeniden canlandırmak ve koruma altına almak için bilimsel faaliyetlerde bulunmak.

ç) Ortak geçmiş, ortak kültür bağlamında iş birliği imkânlarını geliştirecek bilimsel çalışmalar yapmak.

d) İkili iş birliği ve bilgi paylaşımlarında milli çıkarları öncelemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek.

b) Alanla ilgili sempozyum, konferans ve çalıştay düzenlemek.

c) Alanla ilgili süreli yayın çıkarmak, kitap ve benzeri yayınlar ortaya koymak.

ç) Üniversite dışında, Merkez faaliyetlerinin topluma tanıtımı ve kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik seminer, konferans, televizyon programı ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

d) Araştırma ve inceleme çalışmaları yapacak öğrenciler, eğitimciler, profesyonel kişi ve kurumlara destek olmak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ve bilim insanları ile iş birliği yapmak.

f) Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına giren konularda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak.

g) Üniversite bünyesinde farklı fakülteler ve bölümlere mensup öğretim üyelerinin yapacakları araştırmaların koordinasyonunu sağlamak ve ilgili bilim alanlarında ortak lisansüstü çalışmalar ve programlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar atanabilir. Müdürün görevinin başında altı aydan fazla bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Üniversitede alanında uzman öğretim elemanlarından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak üç yıl süre ile görevlendirir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve bunların onaylanmış şeklini Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve araştırma birimlerinin başkanları ve üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya altı aydan fazla yurt içi ya da yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Yönetim Kurulu kararlarının birer nüshası Rektörlüğe ve ilgili akademik birimlere yönlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen araştırma birimlerine ek olarak, kurulacak olan birimleri belirlemek ve bunlardan faaliyetsiz birimleri kapatmak üzere Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve bunları Rektörlüğe sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Araştırma Birimleri

Merkez araştırma birimleri

MADDE 12 – (1) Merkezin başlıca araştırma birimleri şunlardır:

a) Dil, Tarih, Düşünce, Arkeoloji ve Sanat Araştırmaları Birimi.

b) Toplum, Siyaset ve Ekonomi Araştırmaları Birimi.

Dil, Tarih, Düşünce, Arkeoloji ve Sanat Araştırmaları Birimi

MADDE 13 – (1) Dil, Tarih, Düşünce, Arkeoloji ve Sanat Araştırmaları Biriminin görevleri şunlardır:

a) Fars kültür, tefekkür, ilim ve sanat havzalarının araştırılması özelinde, imkânlar ölçüsünde, 6 ncı madde kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak.

b) Üniversite bünyesinde Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü ile iş birliği içinde yerli ve yabancılara Farsça öğretimine yönelik kurslar açmak, seminer ve etkinlikler düzenlemek.

c) İran ile ilgili arşiv, kütüphane ve dokümantasyon merkezleri arasında koordinasyon oluşturarak bilimsel iş birliği imkânlarını sağlamak. Bu bağlamda karşılıklı iş birliği içinde, İran’da bulunan ortak Türk-Fars birikimi kültür ve medeniyet ile ilgili eserleri ortaya çıkarmak ve günümüz akademik dünyasına sunmak.

Toplum, Siyaset ve Ekonomi Araştırmaları Birimi

MADDE 14 – (1) Toplum, Siyaset ve Ekonomi Araştırmaları Biriminin görevleri şunlardır:

a) İran toplumu, siyaseti ve ekonomisini ilgilendiren her türlü araştırma konuları temel alınarak, teorik ve uygulamaya dönük olmak üzere imkânlar ölçüsünde, 6 ncı madde kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak.

b) Daha özel olarak: İran siyasal kültüründe değişim ve süreklilik, siyasal kurumların yönetim modelleri diğer dünya ülke modellerinin karşılaştırılması, İran tarafından uluslararası ilişkilerde kullanılan diplomatik dil ve uygulamalar ile birlikte, İran’ın bölgesel ve uluslararası düzende etkinlik kabiliyeti ve sorunları üzerinde araştırmalarda bulunmak; bu alanlardaki bilgileri ve gelişmeleri kamuoyu ve akademik çevre ile paylaşmak.

Araştırma birimlerinin teşekkülü ve çalışma esasları

MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu 13 üncü ve 14 üncü maddede belirtilen araştırma birimlerine yeni birimler ilave edebileceği gibi bunları faaliyetsizlik nedeniyle de kapatabilir.

(2) Üniversite mensubu olup Merkez bünyesinde kurulu olan araştırma birimlerinin herhangi birisi ile ilgili çalışması olan öğretim elemanı, talebi halinde Merkez Müdürünün görevlendirmesiyle ilgili araştırma biriminde yer alabilir.

(3) Bir öğretim üyesi birden fazla araştırma birimine üye olabilir.

(4) Bir araştırma birimi en az üç öğretim elemanının talebi ile kurulur. Merkez Müdürünün uygun gördüğü bir öğretim elemanı, birim yöneticisi olarak iki yıl süreyle görevlendirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilerek karşılanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür.