6 Kasım 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30587

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ FEN, TEKNOLOJİ, MÜHENDİSLİK,

MATEMATİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gedik Üniversitesi Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gedik Üniversitesi Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Harcama Yetkilisi: İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörünü,

ç) Merkez (STEM): İstanbul Gedik Üniversitesi Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Mütevelli Heyeti: İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Rektör: İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: İstanbul Gedik Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: İstanbul Gedik Üniversitesini,

h) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Gedik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) STEM ile ilgili Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, ulusal ve uluslararası diğer üniversitelerle STEM konusunda işbirlikleri sağlamak.

b) İlköğretim, ortaöğretim öğrencileri için merkezinde mühendislik tasarım temelli uygulamalar olan eğitimlerle Üniversite Millî Eğitim Bakanlığı entegrasyonunu sağlamak.

c) MEB-Üniversite entegrasyonunda ortaya çıkan uygulamalı eğitim modelinin geliştirilmesi, bu modelleri ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştırmak.

ç) Lisans, yüksek lisans düzeyinde üniversitede öğrenim gören öğrencilerimizle ilkokul ve ortaöğretim öğrencilerine uygulamalı mühendislik tasarım temelli eğitimler gerçekleştirerek mühendislik mesleğini gençlerin tanımasını ve ilgilerinin artırılmasını sağlamak, üniversitede mühendislik eğitimi alan lisans öğrencilerinin alanda deneyimlerinin arttırılmasını sağlamak.

d) Okul öncesi dönemi çocuklar için STEM-C gibi uygulamalı eğitimler vermek.

e) Öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin STEM becerilerini ve STEM alanına entegre kodlama-robotik- sanat ve girişimcilik boyutunda uygulamalı eğitimler düzenlemek.

f) Eğitimler öncesi planlanan araştırma problemleri çerçevesinde alanda özgün araştırmalar yapmak.

g) STEM alanlarında bölgesel, ulusal ve uluslararası eğitim modülleri hazırlamak; seminer, sempozyum, panel ve konferans, kongre gibi etkinlikler düzenlemek ve katılmak.

ğ) Ulusal, uluslararası boyutta mühendislik eğitimi, STEM alanları ve becerileriyle ilgili projeler sunarak, proje ortaklıklarında yer alarak merkezin uygulamalarının sürdürülebilir ve sürekli gelişen, yenilenen boyutta olmasını sağlamak.

h) Üniversitede ve ulusal platformda bilim merkezlerinin ve müzelerinin kurulmasına öncülük etmek, planlamasını gerçekleştirmek, danışmanlık yapmak ve bilim merkezlerinin STEM eğitim programlarını hazırlamak.

ı) Yurt dışında bu alanda gerçekleştirilen çalışmaları takip ederek, ülkemizin ihtiyaçları ve sosyo-ekonomik koşullarına uygun özgün, yaratıcı yeni faaliyetlerle merkezi sürekli bir eğitim merkezi haline getirmek.

i) STEM merkezinde yapılan uygulamalı eğitimlerin online aracılığıyla yaygınlaştırılmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Okul öncesi, ortaokul, lise düzeyinde mühendislik temelli STEM eğitim modülleri oluşturmak ve uygulamalı olarak gerçekleştirmek.

b) Araştırma projeleri gerçekleştirmek.

c) Uluslararası STEM eğitim modellerini araştırmak.

ç) STEM alanlarında robotik, girişimcilik, sanat ve kodlama gibi disiplinler arası yüksek nitelikli araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek, eğitim modülleri oluşturmak ve öğrencilere uygulamak.

d) STEM alanındaki uygulamalarda mühendislik tasarım temelli eğitim modelini üniversitedeki mühendislik fakültesi işbirliğinde alana özgün yeni etkinlikler üretilmesini ve ulusal uluslararası düzeyde bu etkinliklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak.

e) Anaokulu, ortaokul, lise, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin 21. Yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi amaçlı projeler üretmek.

f) İlkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim seviyelerinde mühendislik alanındaki yeni gelişmelere uygun eğitim programları hazırlamak.

g) STEM eğitimi ile ilgili kongreler düzenlemek; araştırma, geliştirme, seminer, konferans, çalıştay çalışmalarında bulunmak.

ğ) Öğretmenlere STEM eğitimi ile ilgili uygulamalı eğitim programları düzenlemek ve sertifikalandırmak.

h) Engelli ve üstün yetenekli öğrencilere STEM eğitimi vermek.

ı) Eğitim verilen öğrencilere ve öğretmenlere mentörlük hizmeti vererek STEM alanındaki becerilerin yaygınlaştırılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

i) Sanayi- üniversitesi işbirliği içinde mühendis adayları ve çalışan mühendisler için yeterlilik geliştirici uygulamalı eğitimler açmak ve sertifikalandırmak.

j) STEM alanında yetenekli bireylerin tespit edilmesi için yarışmalar düzenlemek.

k) Türkiye’deki STEM çalışmaları ve bunları gerçekleştiren kuruluşlar için ulusal bir çatı görevi üstlenmek.

l) Yerel yönetimlerle işbirliği yaparak bilim merkezlerinin ve müzelerinin kurulmasına öncülük etmek, planlamasını gerçekleştirmek, danışmanlık yapmak ve bu merkezlerde STEM eğitimleri gerçekleştirmek.

m) Bu alanda araştırma yapmak isteyen öğretim üyesi, öğretmen, yüksek lisans ve lisans öğrencilerine danışmanlık yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları içinden üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, Rektörün onayı ile yeniden görevlendirilebilir. Müdüre yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden biri Rektörün teklifi ve onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısının görev süresi de bir yıldır. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

b) Merkezi temsil etmek.

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

f) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi, Rektörün teklifi ve onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından; Müdür dâhil görevlendirilen beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Müdür ihtiyaç halinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek, Rektörlük kanalı ile Mütevelli Heyetine sunmak ve onaylananları yürütmek.

b) Merkez bünyesinde proje ve araştırma gruplarını oluşturmak ve çalışmaları değerlendirmek.

c) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasları tespit ederek Müdürlüğe sunmak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Müdürlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren özel ya da istekleri halinde kamu kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından, Rektörün teklifi ve onayı ile üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu en fazla on beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için Müdürlüğe değerlendirmelerini aktarmak.

b) Merkezin amaçları çerçevesinde görüş ve önerilerini müdürlüğe sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.