5 Kasım 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30586

YÖNETMELİK

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DANİŞMENDLİLER ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Danişmendliler Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Danişmendliler Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Danişmendliler Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcılarını,

d) Rektör: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Danişmendlileri iktisadi, siyasi ve sosyal yönleriyle bilimsel olarak incelemek, ulusal ve uluslararası sanatsal, kültürel, sosyal alanlarda bilgi ve görüş sağlamak, Danişmendlilere yönelik ulusal ve uluslararası alanlarda yapılan bilimsel çalışmaları değerlendirmek, gelişmeleri izlemek, kongreler ve seminerler düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Danişmendliler ile ilgili her türlü konuya eğilmek, bu konularda çeşitli araştırma, inceleme, bilimsel toplantılar ve yayınlar yaparak konuyu bilimsel verilerle ortaya koymak, sorunların çözümü için öneriler üretmek,

b) Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde Danişmendliler ile ilgili çalışma yapan veya yapmak isteyen bilim insanları ile işbirliği yaparak bu konudaki çalışmaların takip ve yayına dönüştürülme sürecini izlemek,

c) Üniversite bünyesinde bulunan Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi, Coğrafya, Arkeoloji, Antropoloji, Güzel Sanatlar ve benzeri bölümlerinde lisans ve lisansüstü düzeyde Danişmendliler ile ilgili yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek ve desteklemek,

ç) Araştırmacıların istekleri ve Yönetim Kurulunun da uygun görmesi hâlinde konuyla ilgili araştırma sonuçlarının kitap, katalog veya ansiklopedi şeklinde basılmasını sağlamak,

d) Danişmendliler ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında kitap, tez, makale ve benzeri şekilde yapılan çalışmaları toplayarak bir arşiv-kütüphane oluşturmak,

e) Danişmendliler ile alakalı yapılan araştırmaları ve kültürel miras değerlerini ülke genelinde ve uluslararası platformlarda tanıtmak, bu amaca yönelik periyodik olarak ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemek, yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar, kongre, kolokyum ve seminerler düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek, Danişmendli Coğrafyasında araştırmacılar, öğrenciler ve meraklılar için geziler düzenlemek,

f) Merkez faaliyetleriyle ilgili çalışmalarda bulunan kişi veya grupların; ulusal ve uluslararası hakemli veya hakemsiz dergilerde konuya yönelik bilimsel makale ve kitap yayınlamalarını teşvik etmek, Merkezde inceleme yayınları serisi başlatarak bilimsel incelemelerin sistemli bir şekilde yayın organlarında yayına hazırlanmasını sağlamak,

g) Danişmendli araştırmaları konusunda uğraşan yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla, yabancı ülkelerde bulunan ulusal veya uluslararası nitelikteki araştırma, inceleme, eğitim merkezleri, enstitüler ve benzeri kurumlarla işbirliğinde bulunmak,

ğ) Danişmendli araştırmaları kapsamında araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar ya da çalışma grupları kurmak,

h) Üniversite, yerel yönetimler, bakanlıklar ve sponsorluk anlamında özel sektörün bir araya gelip Danişmendli araştırmaları için uzlaşma sağlayacağı bir yapıyı oluşturmak,

ı) Türklerin Anadoluda kurdukları birinci ve ikinci beylikler dönemi, bu beyliklerin topraklarında Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde meydana gelen gelişmeleri içeren çalışmalara katkıda bulunmak, gerek Danişmendli gerekse de diğer beyliklerin Dünya coğrafyasına etkisi ile ilgili araştırmaları teşvik etmek,

i) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu,

b) Danışma Kurulu,

c) Müdür,

ç) Müdür Yardımcıları.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür tarafından önerilen Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri aynı şekilde Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında salt çoğunluk ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

c) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke, esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak,

e) Eğitim, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak,

f) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak,

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak,

ğ) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı birimlerden veya dışarıdan Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört kişi ve Müdürden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(3) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalışmalar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve önerilerde bulunur.

Müdür ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür; Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanında belirtilen konularla ilgili Anabilim Dallarında görevli Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek,

ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak,

d) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,

e) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve her yılın Aralık ayında Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak,

f) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemde amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi, geliştirilmesi ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, personelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmeliğe göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek,

h) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yürütmek.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 11 – (1) Müdürün teklif edeceği iki kişi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunulur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcılarından biri Müdürlüğe vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcılarının da görevleri de sona erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.