5 Kasım 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30586

YÖNETMELİK

Piri Reis Üniversitesinden:

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ DENİZ HUKUKU UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Piri Reis Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Piri Reis Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinliklerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Piri Reis Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Piri Reis Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Piri Reis Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; deniz hukukundaki gelişmeleri takip etmek, uygulamada görülen sorunları irdelemek, bunlara çözüm önerileri getirmek, Türk ve yabancı yargı kararlarını incelemek, değerlendirmek, deniz hukukunu, uluslararası özelliğine, denizcilik teknolojisindeki gelişmelere ve günün koşullarına uygun bir yapıya kavuşturmak, deniz kamu ve özel hukuku alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak, bu alanlarda uzman personel yetiştirilmesini sağlamak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak Türk deniz hukukunun gelişmesine katkıda bulunmak, bu amaçla bilimsel çalışmalar yapmak, ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar, sempozyumlar düzenlemek; kitap, dergi ve benzeri yazılı ve aynı zamanda dijital ortamda yayınlar yapmaktır.

Merkezin etkinlik alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin etkinlik alanları şunlardır:

a) Deniz hukuku ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak.

b) Türk ve yabancı yargı kararlarını incelemek, değerlendirmek, deniz hukukundaki gelişmeleri takip etmek, uygulamada görülen sorunları irdelemek, bunlara çözüm önerileri getirmek.

c) Deniz hukuku alanında hizmet sunan araştırmacıları özendirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Deniz hukuku ile ilgili bilimsel yayınları derleyerek bir uzmanlık kütüphanesi kurmak.

e) Deniz hukuku ile ilgili ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, konferans, çalıştay ve benzeri toplantılar düzenlemek, deniz hukuku alanında araştırma yapmak isteyen ilgilileri desteklemek.

f) Denizcilikle ilgili kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık hizmeti sağlamak.

g) Deniz hukuku ile ilgili diğer konularda gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık hizmeti vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; tam günlü Hukuk Fakültesi Öğretim Elemanları arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, bu Yönetmelikte tanımlanan görevlerini yerine getirebilmek için Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcısı, Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı kısa süreli zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi halinde Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğünde süresi dolmadan da Müdürün görevini sonlandırabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Her yılın sonunda Rektöre, Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe önerisini Rektörlüğe sunmak.

e) Gerekli durumlarda Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Merkezin faaliyet konuları ile ilgili çalışmalar yapan Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında iki tanesi dönem başlarında olmak üzere senede en az dört defa toplanır. Gerekli görüldüğü durumlarda olağanüstü olarak Müdürün çağrısı ile daha sık toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar en az üç üyenin oyu ile alınır.

(4) Yönetim Kurulunun raportörlüğü oy hakkı olmaksızın müdür yardımcısı tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile çalışma planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak.

b) Bir sonraki yılın bütçe önerisini hazırlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, deniz hukuku ve deniz mevzuatı ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en az beş en çok 20 kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından veya yurt dışından da üye seçilebilir. Ayrıca, Müdürün önereceği kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinden, Danışma Kurulu toplantılarına üye olarak katılmak üzere iki yıl için temsilci görevlendirilmesi, Rektör tarafından talep edilebilir. Bu kapsamda Danışma Kurulu toplantılarına üye olarak katılacak temsilci ya da temsilciler, ilgili tüzel kişi tarafından belirlenir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Piri Reis Üniversitesi Rektörü yürütür.