5 Kasım 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30586

YÖNETMELİK

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinden:

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEMLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ekonomik ve Finansal Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ekonomik ve Finansal Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ekonomik ve Finansal Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyet: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; ekonomik ve finansal sistemler hakkında araştırmalar yapmak, ana akım iktisat anlayışının ötesinde alternatif ekonomik ve finansal sistemlerin yapısı ve işleyişini araştırarak bunların günümüz dünyasındaki temel sosyal ve ekonomik problemleri yeniden anlamlandırma ve özgün çözümler üretme hususundaki imkanlarını ortaya çıkarmak, özellikle İslam iktisadı ve finansı gibi küresel çapta gittikçe önem kazanan ve faaliyet alanı genişleyen sistemleri disiplinler arası bir yöntemle ele alarak bu alanda ulusal ve uluslararası düzlemde yapılan tartışmalara ve teorik çalışmalara akademik derinlik kazandırmak, bu çerçevede kurs, seminer, çalıştay, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleme, danışmanlık ve proje hizmetleri verme, yayınlar yapma gibi faaliyetlerde bulunarak Üniversitenin kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine, toplumun eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesine, bireysel ve toplumsal sorunların çözülmesine ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Bilimsel araştırmalar yapmak ve projeler yürütmek.

b) Başta uluslararası olmak üzere, öğretim üyesi ve lisansüstü düzeyde öğrenci değişimine destek sağlamak.

c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak projeler gerçekleştirmek.

ç) Kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda araştırmalar yapmak, eğitimler vermek ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

d) Ekonomi ve finans alanında çalışan profesyonellere ve öğrencilere yönelik çeşitli eğitim programları düzenlemek, öğrencilere staj ve süpervizyon altında uygulama yapma imkanı sağlamak.

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar, kurslar ve eğitim programları düzenlemek.

f) Merkez bünyesinde yürütülen araştırmalardan elde edilen verileri ve Merkez dışında hazırlanan araştırmalardan uygun görülenleri fiziki ve sanal ortamda yayınlamak.

g) Merkezin amaçları çerçevesinde halka yönelik bilgilendirme ve müdahale programları düzenlemek.

ğ) Tarihsel süreç içerisinde ana akım iktisat düşüncesinden farklı olarak geliştirilmiş sosyal ve ekonomik kurumların sistematik analizini yaparak tarihsel tecrübeler ışığında yeni modeller geliştirmek veya geliştirilmesine öncülük etmek.

h) Merkez tarafından desteklenen araştırma konularıyla ilgili internet sayfası, kütüphane ve arşiv oluşturmak.

ı) Merkezce düzenlenen programlara katılanlara Üniversitenin yetkili organlarınca belirlenen kurallara göre belge vermek.

i) Merkezin amaçları kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları veya Üniversite dışından en az lisans mezunu kişiler arasından iki yıl için görevlendirilir. Aynı nitelikleri taşıyan bir kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısını veya Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

c) Yıllık faaliyet plan ve programı hazırlamak.

ç) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen şeklini Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Üniversitede kadrolu veya sözleşmeli olarak tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür tarafından hazırlanan gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık faaliyet plan ve programını karara bağlamak.

b) Yıl içinde faaliyet planı ve programda değişiklik yapılması gerektiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik düzeyini arttırıcı önerilerde bulunmak.

ç) Merkez bünyesinde birimler veya çalışma grupları oluşturulması için Rektörlüğe öneride bulunmak ve uygun görülmesi halinde bunlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar almak.

d) Müdür tarafından hazırlanan yıl sonu faaliyet raporunu karara bağlamak.

e) Eğitim programları sonunda verilecek belgelere ilişkin esasları Senatoya önermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine veya doğrudan 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personelce karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.