5 Kasım 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30586

YÖNETMELİK

Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programında yürütülen eğitim-öğretim, sınav, değerlendirme ve mezuniyete ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programında yürütülen eğitim-öğretim, sınav, değerlendirme ve mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Alt kurullar: Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Kurulunun altında oluşturulan Program Değerlendirme ve Strateji Geliştirme Kurulu, Ölçme ve Değerlendirme Kurulu, Müfredat Geliştirme Kurulu, İletişim Becerileri Kurulu ve Koordinatörler Kurullarından her birini,

c) Başkoordinatör: Eğitimden sorumlu dekan yardımcısını,

ç) Dekan: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

d) Dekanlık: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

e) Ders Kurulu: Kavramsal bütünlük sağlayacak şekilde belirlenen amaca göre farklı anabilim/bilim dalları tarafından belirli bir süre için programlanmış dersler grubunu,

f) Ders Kurulu Başkanı: Koordinatörler tarafından ilgili ders kurulunda görevli öğretim üyeleri arasından görevlendirilen öğretim üyesini,

g) Dönem: En az 28 haftadan oluşan altı eğitim-öğretim yılının her birini,

ğ) Dönem Koordinatörü: Mezuniyet öncesi eğitim programlarının hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim üyesini,

h) Fakülte: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ı) Fakülte Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

i) Fakülte Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

j) İletişim Becerileri Kurulu (İBK): Fakültenin eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında verilen iletişim becerileri derslerinin içeriğini takip eden, yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapan kurulu,

k) Koordinatörler Kurulu: Fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu için oluşturulmuş kurulu,

l) Müfredat Geliştirme Kurulu (MÜGEK): Fakülte tarafından eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında verilen derslerin içeriğini takip eden, yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapan kurulu,

m) Öz Değerlendirme Kurulu (ÖDK): Fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerini değerlendiren kendi iç mekanizmalarını harekete geçiren, gerektiğinde yeni düzenlemelerin yapılmasında ve planlanmasında önerilerde bulunan kurulu,

n) Ölçme ve Değerlendirme Kurulu: Fakültenin mezuniyet öncesi ve sonrası tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri sırasında yapılan sınav, staj, intörnlük ve benzeri gibi süreçlerin ölçme ve değerlendirme açısından denetimini ve planlamasını yapan kurulu,

o) Program Değerlendirme ve Strateji Geliştirme Kurulu: Fakültenin eğitim-öğretim programını, elde ettiği geri bildirimler aracılığı ile değerlendiren ve genel stratejik planlama yapan kurulu,

ö) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

p) Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,

r) Sürekli Tıp Eğitimi Koordinatörü: Mezuniyet sonrası eğitim ve öğretim faaliyetleri ile tıpta uzmanlık eğitimi programlarının eşgüdümünden sorumlu dekan yardımcısını,

s) Staj/Eğitim Sorumlusu: Anabilim Dallarının Stajdan/Eğitimden Sorumlu öğretim üyesini,

ş) Tıp Eğitimi Kurulu: Dekanın başkanlığında Dekan Yardımcıları, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı, Başkoordinatör, Alt Kurul Başkanları (Ölçme ve Değerlendirme Kurulu, Program Değerlendirme ve Strateji Geliştirme Kurulu, Müfredat Geliştirme Kurulu, İletişim Becerileri Kurulu), Sürekli Tıp Eğitimi Koordinatörü, öğrenci değişim programları koordinatörleri, Koordinatörler Kurulu üyeleri, anabilim dalları staj/eğitim sorumlularından oluşan kurulu,

t) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, Fakülte Kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi dönem geçme esasına dayalı olarak her biri bir ders yılını kapsayan İngilizce hazırlık sınıfı hariç 6 yıldır. Her eğitim-öğretim yılı en az 28 haftadan oluşmak üzere Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ile Senato tarafından belirlenir. Tıp Fakültesi programlarında kayıtlı öğrenciler, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın azami eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenimlerini tamamlamak zorundadır.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süre, program süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dahil değildir.

(3) Mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen öğrencilerin mazeretleri nedeniyle devam edemedikleri süreler azami eğitim-öğretim süresine dahil edilmez.

(4) Azami eğitim-öğretim süreleri sonunda Fakülte ile ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere YÖK ve Senatonun ilgili düzenlemeleri uygulanır.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 7 – (1) Fakültede eğitim-öğretim dili, Türkçe Tıp Programında Türkçedir. İngilizce Tıp Programında ise Dönem I, II ve III’te İngilizce, Dönem IV, V ve VI’da Türkçe-İngilizce karma olarak yapılır. Dönem IV ve V stajlarında ölçme ve değerlendirme Türkçe yapılır. Yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe Tıp Programına kayıt yaptıran öğrenciler Dönem I’e başlayabilmek için İngilizce Tıp Programına kayıt yaptıran öğrenciler ise Dönem IV’e başlayabilmek için Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinden (TÖMER) veya Yunus Emre Enstitüsünden ileri düzeyde (C1 düzeyinde) Türkçe bildiklerini belgelemek zorundadır. Türkçe yeterlilik şartını sağlayamayan öğrencilere, gerekli şartın sağlanabilmesi için 1 yıl süre verilir. Bir yılın sonunda yeterlilik şartını sağlayamayan öğrenciye 1 yıl daha süre verilir. İkinci yılın sonunda Türkçe Yeterlilik Belgesine sahip olmayan öğrencinin (Türkiye Bursluları hariç), Üniversiteden ilişiği Yönetim Kurulu Kararı ile kesilir.

(2) Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programında İngilizce hazırlık eğitimi zorunludur. İngilizce muafiyet sınavını başaranlar doğrudan Dönem I’e kayıt yaptırabilirler.

(3) Hazırlık sınıfına kayıt olan Tıp Fakültesi öğrencileri, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe, 21/8/2017 tarihli ve 30161 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine ve Senato kararlarına tabidirler.

(4) Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler dönem başında yapılan muafiyet sınavlarında veya İngilizce hazırlık sınıfında başarılı olmaları durumunda Dönem I, II ve III’te okutulan zorunlu İngilizce derslerinden muaf sayılır.

Eğitim-öğretim programı

MADDE 8 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, ders konuları ve saatleri arasında koordinasyon esasına göre düzenlenmiş olan entegre sistemle yürütülür. Bu koordinasyon Dönem I, II ve III’te “Ders Kurulları” ve ön şartsız dersler (2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca önerilen ortak zorunlu ve seçmeli dersler) şeklinde uygulanır. Dönem I, II ve III’te ön şartsız dersler hariç bir yıl bütündür ve tek ders olarak kabul edilir. Dönem IV ve V’de eğitim-öğretim “Teorik ve pratiğe dayalı stajlar/staj blokları” şeklindedir. Dönem VI ise pratiğe dayalı stajlardan oluşan “Aile Hekimliği” dönemidir. Dönem IV, V ve VI’da her staj/staj bloğu bir derstir.

(2) Her eğitim-öğretim yılının sonunda, bir sonraki eğitim-öğretim yılının eğitim-öğretim programı; Ders Kurulları başkanları ile birlikte Dönem Koordinatörlerince en geç Mayıs ayı sonuna kadar hazırlanıp, Tıp Eğitimi Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra Dekanlığa sunulur. Program, ders yılı başında öğretim elemanları ve öğrencilere duyurulur.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 9 – (1) Fakültede Tıp Doktorluğu eğitim-öğretimi üç kademede yapılır:

a) Temel ve Klinik Tıp Bilimleri Dönemi: Dönem I, II ve III; Temel Tıp ve Klinik Bilimleri öğretiminin ilk kademesini oluşturan ağırlıklı olarak teorik ders, eğitim modülü ve laboratuvar uygulamalarının olduğu eğitim-öğretim dönemidir.

b) Uygulamalı Klinik Tıp Bilimleri Dönemi: Dönem IV ve V, Klinik Tıp Bilimlerinde uygulamalı hastane eğitim-öğretimine dayalı stajlardan/staj bloklarından oluşan dönemlerdir.

c) Aile Hekimliği Dönemi: Dönem VI, Klinik Tıp Bilimlerinde anabilim dalı başkanı ve staj/eğitim sorumlusu gözetiminde hasta tanı ve tedavisine bizzat katılarak 12 ay süren eğitim-öğretim dönemidir.

Öğrenci işlemleri

MADDE 10 – (1) Öğrenciler, her eğitim-öğretim yılı başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ve bu Yönetmeliğe uygun olarak ders kaydı yaparlar. Ders kaydının tamamlanabilmesi için varsa mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve danışman/Dönem Koordinatörü onayı gereklidir.

(2) Belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, o dönemde derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu arada geçen süre öğrenim süresinden sayılır.

(3) Normal süresi içerisinde mezun olamayan öğrencilerin ilgili döneme ait katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile kayıtlarını akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme süresi içinde yapmaları gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, mezun oluncaya kadar katkı payı ve öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

(4) Mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olup Üniversiteden ayrılan, çıkarılan veya kaydı silinen öğrencilerin o yarıyıla ait ödedikleri ücret iade edilmez.

Ders muafiyetleri

MADDE 11 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, ders muafiyetine akademik takvimde belirtilen ders kayıtlarının son gününe kadar başvuruda bulunabilir. Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili anabilim dalının görüşü alındıktan sonra Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını ve hangisine intibak ettirileceğini karara bağlar. Diğer hususlar için Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yatay geçiş

MADDE 12 – (1) Tıp Fakültesine yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitenin ilgili yönetmelik, yönergeleri ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Amaçlı Kurullar

Tıp Eğitimi Kurulu

MADDE 13 – (1) Öğretimin koordinasyon içerisinde yürütülmesi Tıp Eğitim Kurulunca sağlanır. Tıp Eğitim Kurulu mevcut üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanır ve kararlar salt çoğunluk ile alınır. Koordinatörler ve yardımcıları üç eğitim-öğretim dönemi için Dekan tarafından görevlendirilir. Koordinatör, her ders kurulu için ilgili ders kurulunda görevli öğretim üyeleri arasından birini ders kurulu başkanı belirler. Ders Kurulu Başkanı, bulunduğu ders kurulunda ders programının nitelik ve nicelik yönünden düzenlenmesinde, program dahilinde bulunan modül ve panellerin yürütülmesinde, devam düzeninin sağlanmasında, ders kurulu sınavının hazırlanması, uygulanması ve sınav sonucunun değerlendirilmesinde koordinatörle işbirliği içinde çalışır.

Alt kurul

MADDE 14 – (1) Tıp Eğitimi Kurulunun alt kurulu olan Program Değerlendirme ve Strateji Geliştirme Kurulu, Ölçme ve Değerlendirme Kurulu, Müfredat Geliştirme Kurulu, İletişim Becerileri Kurulu ve Koordinatörler Kurulundan her biridir.

a) Program Değerlendirme ve Strateji Geliştirme Kurulu: Fakültenin eğitim-öğretim programını, elde ettiği geri bildirimler aracılığı ile değerlendirir ve genel stratejik planlama yapar.

b) Ölçme ve Değerlendirme Kurulu: Fakültenin mezuniyet öncesi ve sonrası tüm eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında yapılan sınav, staj ve intörnlük gibi süreçlerin ölçme ve değerlendirme açısından denetimini ve planlamasını yapar.

c) Müfredat Geliştirme Kurulu (MÜGEK): Fakülte tarafından eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında verilen derslerin içeriğini takip eder, yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapar.

ç) İletişim Becerileri Kurulu (İBK): Fakültenin eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında verilen iletişim becerileri derslerinin içeriğini takip eder, yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapar.

d) Koordinatörler Kurulu: Tıp Fakültesinde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu için oluşturulmuş kuruldur. Dekan, dekan yardımcıları, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı, başkoordinatör ve ona bağlı olarak görev yapan dönem koordinatörleri ve yardımcıları, Sürekli Tıp Eğitimi Koordinatörü, Tıp Fakültesi öğrenci temsilcisi ve ilgili dönem öğrenci temsilcilerinden oluşur.

Öz Değerlendirme Kurulu (ÖDK)

MADDE 15 – (1) Kurul üyeleri Dekan tarafından Fakülte öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerini değerlendirir, kendi iç mekanizmalarını harekete geçirerek, gerektiğinde yeni düzenlemelerin yapılması ve planlanmasında Dekanlığa ve Tıp Eğitim Kuruluna önerilerde bulunur.

Staj/eğitim sorumlusu

MADDE 16 – (1) Staj/eğitim veren anabilim dalındaki öğretim üyelerinden biri, anabilim dalı başkanı tarafından staj/eğitim sorumlusu olarak görevlendirilir. Staj/eğitim sorumlusu, Dönem Koordinatörüyle işbirliği halinde çalışır ve stajın/eğitimin programa uygun şekilde yürütülmesinden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Devam Mecburiyeti ve Sınavlar

Dersler

MADDE 17 – (1) Tıp doktorluğu öğretim programında her dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır. Bir dönemdeki ön şartlı dersleri geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez ve ders alamaz. Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü dersler, seçmeli dersler ve dördüncü dönemde alınan dört haftadan kısa süreli stajlar ön şartsız derslerdir. Dönem I öğrencileri ortak zorunlu dersleri almak zorundadır. Ayrıca, eğitim-öğretim döneminde açılan ortak seçmeli derslerden de en az iki adet almak zorundadır.

(2) Dönem I ve II’de YÖK tarafından önerilen 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına göre tanımlanan ortak zorunlu ve ortak seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler, bir üst döneme devam eder. Ancak Dönem IV’e başlamadan önce bu derslerin sınavlarına girmek ve başarılı olmak zorundadır. Ortak zorunlu dersler ile ortak seçmeli dersleri başarmış olmak Dönem IV’e başlamanın ön şartıdır. Aile hekimliği dönemine başlayabilmek için Dönem IV ve V’in tüm stajlarından başarılı olmak şarttır.

Devam mecburiyeti

MADDE 18 – (1) Dönem I, II ve III’te yer alan ders kurullarının her biri kendi içerisinde değerlendirilir. Bu ders kurullarındaki teorik derslerin %30’undan fazlasına mazeretli dahi olsa katılmayan öğrenci o ders kurulundan 0 (sıfır) notu alır ve sınava giremez. Bir ders kurulunda, 10 (on) saat ve üzeri pratik dersi bulunan anabilim dalına ait pratik ders saatlerinin toplamının %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrencinin o ders kurulundaki ilgili anabilim dalına ait teorik ve pratik notu 0 (sıfır) olarak değerlendirilir. Bir ders kurulunda, 10 (on) saatten daha az pratik dersi bulunan anabilim dalına ait pratik derslerden, iki ders saatine mazeretsiz olarak katılmayan öğrencinin o ders kurulundaki ilgili anabilim dalına ait pratik notu 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.

(2) Ders/stajlarda pratik derslere (laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha ve klinik çalışmalar ve benzeri.) devam zorunludur.

(3) Dönem IV, V ve VI’da stajların %20’sinden fazlasına mazeretli dahi olsa katılmayan öğrenci, o stajdan başarısız kabul edilir ve stajı tekrarlar.

Sınavlar

MADDE 19 – (1) Sınavlar; ara sınav, yılsonu sınavı, staj sonu sınavı, yılsonu bütünleme sınavı, staj sonu bütünleme sınavı ve mazeret sınavı olmak üzere altı türdür. Bu sınav türlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara Sınav: Dönem I, II ve III’te her ders kurulu sonunda veya yıl boyu okutulan derslerin yıl içerisinde yapılan şekillendirici (anlık sınav, olgu temelli değerlendirme, pratik sınav, modül ve benzeri.) ve değerlendirici sınavlardır.

b) Yılsonu Sınavı: Son ders veya ders kurulu sınavının bitiminden en erken 15 gün sonra yapılan ve bütün dersi veya ders kurullarını kapsayan tek bir sınavdır.

c) Yılsonu Bütünleme Sınavı: Yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler için aynı sınav döneminde ve yılsonu sınavının bitiminden en erken 7 gün sonra yapılan sınavdır.

ç) Staj Sonu Sınavı: Her stajın sonunda yapılan çoklu değerlendirme yöntemlerinden oluşan (en az iki yöntem olmak üzere; yazılı, sözlü, hasta başı, olgu temelli değerlendirme, OSCE ve benzeri.) sınavdır.

d) Staj Sonu Bütünleme Sınavı: Staj sonu sınavının bir veya daha fazlasından başarısız olan öğrenciler için ders yılı son stajının bitiminden en erken 7 gün sonra yapılan ve tarihleri Dekanlık tarafından açıklanan sınavdır. Dönem V öğrencisi süre kaybına uğramamak amacıyla kaldığı stajın bütünleme sınavına bir sonraki grubun final sınavı ile birlikte girebilir.

e) Mazeret Sınavı: Öğrencinin haklı ve geçerli mazeretinin belgeye dayalı olması halinde veya geçerli sağlık raporunun bulunması ve bunların Fakülte Yönetim Kurulunca kabulü halinde giremediği herhangi bir ara sınavı, yılsonu sınavı, staj sonu sınavı için yapılan sınavdır. Öğrencilerin giremediği ara sınavlar ve yılsonu/staj sonu sınavı için mazeret sınavı hakkı verilir. Bütünleme sınavının mazeret sınavı yapılmaz. Üniversite veya diğer devlet kurumları tarafından çeşitli akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler, devam şartı dışında tutulur ve katılamadıkları sınavlardan (yılsonu bütünleme sınavı hariç) mazeret sınav hakkı verilir. Sağlık raporu süresi devamdan sayılmaz. Sadece mazeret sınav hakkı verilmesi için kullanılır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı verilmez. Öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş işgünü içerisinde Dekanlığa yazılı olarak bildirir. Ara sınavlar ve yılsonu/staj sonu dışındaki hiçbir sınav için mazeret sınavı verilmez. Mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara giren öğrenciler için tekrar mazeret sınavı yapılmaz.

Sınav şekli

MADDE 20 – (1) Sınavlar teorik (sözlü, yazılı (test/ klasik) veya hem sözlü hem yazılı) ve pratik/uygulama (sözlü, yazılı veya hem sözlü hem yazılı, uygulamalı, hasta başı ve benzeri.) olarak yapılabilir. Bu sınavların ne şekilde yapılacağı anabilim dalları ve Tıp Eğitimi Kurulu tarafından birlikte planlanır. Bu süreç her eğitim-öğretim yılının sonunda değerlendirilerek bir sonraki yılın ölçme değerlendirme yöntemleri anabilim dalı akademik kurul kararları ile Tıp Eğitimi Kuruluna gönderilir. Pratik sınavı olan stajın pratik sınavına girmeyen veya 60 not barajını geçemeyen öğrencinin o staja ait teorik sınavının soruları değerlendirmeye alınmaz. Ders kurulu sınavında, anabilim dalına düşen soru sayısı kuruldaki ders ağırlığına göre belirlenir.

(2) Staj sonu ve staj sonu bütünleme sınavları ilgili anabilim dalı tarafından yapılır. Bu sınavların %80’i çoklu değerlendirme yöntemlerinden, %20’si anabilim dalı akademik kurulu tarafından oluşturulan ve Fakülte Kurulunca onaylanan klinik performans değerlendirme ölçeğinden alınan puandan oluşur. Staj amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda, her sınavda çoklu değerlendirme yöntem ve gereçlerinden (yapılandırılmış klinik sınav, mini klinik sınav, çoktan seçmeli sınavlar, yapılandırılmış sözlü, açık uçlu yazılı, ödev, proje, portfolyo ve benzeri.) en az ikisi kullanılır.

Sınavların düzenlenmesi

MADDE 21 – (1) Sınav programı, akademik takvim çerçevesinde Tıp Eğitimi Kurulu tarafından, Koordinatörler Kurulu değerlendirmeleri ve önerileri doğrultusunda tespit edilir ve Dekanlık tarafından ilan edilir. Sınav tarihleri ilan edildikten sonra değiştirilemez. Ancak zorunlu hallerde Fakülte Yönetim Kurulunca en az 3 gün önceden ilan edilmek şartıyla değiştirilebilir. Sınavlar, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Sınav Uygulama ve Yürütme Esaslarında tanımlandığı şekilde yürütülür.

Sınavlara katılma ve sınavın geçerliliği

MADDE 22 – (1) Öğrenci, girmeye hak kazandığı bütün sınavlara ilan edilen yer, gün ve saatte girmek zorundadır. Öğrenci, girmeye hak kazandığı halde Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmaksızın girmediği sınavdan başarısız sayılır ve 0 (sıfır) notu alır. Öğrencinin girme hakkının olmadığı bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi geçersizdir ve iptal edilir. Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği belirlenen öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o sınavdan 0 (sıfır) notu alır ve başarısız olmuş sayılır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav notuna itiraz

MADDE 23 – (1) Dönem Koordinatörü/Koordinatör yardımcısı ve öğrenciler sınav tamamlandıktan sonraki ilk üç iş günü içinde sınav sorularını değerlendirir. Bu değerlendirme tamamlandıktan sonra öğrenciler ders kurulu sınav sorularına olan itirazlarını iki işgünü içerisinde Dekanlık Öğrenci İşleri Birimine “Sınav Soru İtiraz Formu”nu doldurarak yapar. Dekanlık itirazları bir üst yazı ile ilgili Dönem Koordinatörüne iletir. Dönem Koordinatörü iki işgünü içinde değerlendirme sonucunu Dekanlığa sunar. Dönem Koordinatörü ilgili öğretim üyesinden itiraz edilen sınav sorusunun bilgi veya içerik açısından hatalı olup olmadığı yönünden değerlendirmesini talep eder. İlgili öğretim üyesi “Sınav Soru İtiraz Formu”nu tıbbi literatür desteği ile Dönem Koordinatörüne sunar. Soru itirazlarının çözümlenmesi halinde Dönem Koordinatörü, kanaatini içeren raporu bir üst yazı ile Dekanlığa iletir ve kararı uygular. Öğrenciler tarafından yapılan itirazların koordinatörlük tarafından çözümlenememesi durumunda Ölçme ve Değerlendirme Kurulu iki işgünü içinde olağanüstü toplanarak sorunu değerlendirir ve aynı gün kararını Dönem Koordinatörlüğüne ve Dekanlığa iletir. Dönem Koordinatörlüğü kararı uygular.

(2) Sınav notuna yapılacak maddi hata itirazları, sınav sonucu ilan edildikten sonraki üç işgünü içinde Dekanlığa yapılır. Maddi hata itirazlarında değerlendirmeler Dönem Koordinatörü veya Koordinatör Yardımcısı tarafından yapılır.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 24 – (1) Her türlü sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren birim arşivinde beş yıl saklanır ve saklama süresini tamamladıktan sonra kurum arşivine devredilir.

Notlar

MADDE 25 – (1) Tüm sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Ortak zorunlu dersler ve Üniversite genelinde açılan seçmeli derslerin değerlendirilmesi Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Dönem VI stajları ise başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Ara sınav notlarının ve sınav ağırlıklarının hesaplanması

MADDE 26 – (1) Ders kurulu sınavında, anabilim dalına düşen soru sayısı kuruldaki ders ağırlığına göre belirlenir. Öğrenci bir ders kurulunda anabilim dalına düşen notun %50 sinden az alır ise ilgili anabilim dalına ait toplam notun %50’si ile öğrencinin aldığı not arasındaki fark, ders kurulu sınavı toplam notundan düşülür. Her bir ders kurulunun ağırlığı, ders kurulundaki ders sayısının eğitim öğretim yılındaki toplam ders saatine oranı ile belirlenir. En düşük not 0 (sıfır)’dır.

Ara sınavlar not ortalaması

MADDE 27 – (1) Ara sınav not ortalaması, öğrencinin kurul ağırlıklarına göre hesaplanan ara sınav notlarının toplamı ile belirlenir. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazereti olmaksızın ara sınava katılmayan öğrencinin girmediği ara sınav notu 0 (sıfır) olarak kabul edilir ve ara sınavlar not ortalaması buna göre yapılır.

Başarı notu hesaplanması

MADDE 28 – (1) Yılsonu başarı notu 100 puan üzerinden tam not olarak değerlendirilir. 0.5 ve üstü kesirler bir üst tam nota tamamlanır. Yılsonu başarı notu; ara sınavlar not ortalamasının %60’ının, yılsonu veya yılsonu bütünleme sınavı notunun %40’ının ilavesi ile bulunur. Başarı notu en az 60 (CC)’dır. Başarılı sayılmak için yılsonu veya yılsonu bütünleme sınavından en az 50 (DD) puan almış olmak gerekir.

(2) Ancak, her ders kurulundan en az 60 (CC) puan almak şartıyla, ara sınav ağırlıklı not ortalaması en az 75 (BB+) olanlar yılsonu sınavına girmeyebilirler. Bu kişiler yılsonu sınavına girmedikleri takdirde ara sınav ağırlık not ortalaması, yılsonu başarı notu olarak değerlendirilir. Başarılı olup da başarı notunu yükseltmek isteyenler yılsonu veya yılsonu bütünleme sınavına girebilirler. Bu durumdaki öğrencilerin başarı notu 28 inci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanır.

(3) Staj sonunda yapılan sınavlardan 100 tam puan üzerinden 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı puanı ve harf notu

MADDE 29 – (1) Dönem I, II ve III’te entegre sistemde yapılan ara sınav, yılsonu ve yılsonu bütünleme sınavlarında 100’lük sistem üzerinden alınan notlar aşağıdaki tabloda gösterilen harf karşılığına dönüştürülerek ilan edilir. Öğrencinin başvurması halinde bir sonraki eğitim-öğretim yılı kayıtlarını takiben harf notunun 100’lük sistemdeki karşılığı açıklanabilir.

Başarı Puanı                Harf Notu

95-100                             AA+

90-94                                AA

85-89                               BA+

80-84                                BA

75-79                               BB+

70-74                                BB

65-69                                CB

60-64                                CC

55-59                                DC

50-54                                DD

40-49                                FD

39 ve aşağısı                     FF

(2) Devamsızlık nedeniyle başarısız notu “NA”dır. Bu not derse devam yükümlülüklerini yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere verilir. “NA” notu, not ortalamaları hesabında “FF” notu gibi işlem görür.

(3) Aile Hekimliği Dönemi stajlarının değerlendirilmesi; başarılı öğrenciler için Başarılı (S), başarısız öğrenciler için Başarısız (U) olarak tanımlanır.

Dönem veya staj tekrarı

MADDE 30 – (1) Fakültede dönem ve staj tekrarlarına ilişkin esaslar aşağıda tanımlanmıştır:

a) Dönem I, II ve III’te yılsonu başarı notu 60’ın altında olan öğrenci, dönem tekrarı yapar.

b) Dönem IV ve V’te staj başarı notu 60’ın altında olan öğrenci staj tekrarı yapar.

c) Dönem VI’da (Aile Hekimliği Dönemi) staj sonunda başarısız bulunan öğrenci staj tekrarı yapar.

ç) Öğrencilerin dönem veya staj tekrarı idari işlemleri, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yapılır.

d) Staj sonu bütünleme sınavında başarısız olan öğrenci Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla açılacak yaz dönemi stajına katılabilir. Alınacak yaz stajı veya stajlarının toplam süresi Dönem IV öğrencileri için 10 haftadan, Dönem V öğrencileri için 6 haftadan fazla olamaz.

e) Dönem IV ve V stajlarını başarı ile tamamlayan öğrenci, bir üst döneme kayıt yaptırarak açılacak ilk stajdan eğitime başlar. Stajdan başarısız olan öğrenci başvurması halinde staj sonu bütünleme sınavını beklemeden anabilim dalının en erken stajında, staj tekrarı yapabilir. Bu kapsamdaki öğrenciler açılacak yaz stajlarından yararlanabilirler.

Aile Hekimliği Dönemi

MADDE 31 – (1) Aile Hekimliği Dönemindeki eğitim programının amacı; öğrencinin daha önceki yıllarda edindiği teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırmak, öğrenciye hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak, hekim adayını yalnız başına kaldığında bu sanatı en iyi biçimde uygulayabileceği düzeye getirmektir.

(2) Aile Hekimliği Dönemindeki klinik ve poliklinik uygulama süreleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Aile Hekimliği Döneminde başarılı sayılmak için; ikinci fıkra uyarınca belirlenen klinik ve poliklinik uygulamalarının her birimindeki süreyi tamamlamak, ilgili klinik ve polikliniklerde çalışmış olmak, yeterli sayıda doğumu gözetim altında bizzat yaptırmış olmak, zorunlu haller dolayısıyla eksik kalmış çalışmaları da tamamlamış olmak, her uygulama stajı sonunda ilgili anabilim dalı başkanlığından o stajın başarı ile tamamlandığını ve gereken nöbetlerin tutulmuş olduğunu gösteren yeterlik belgelerini almış olmak gerekir.

(4) Aile Hekimliği Dönemindeki stajların her biri için öğrencinin aldığı “Başarılı” ya da “Başarısız” olarak verilen not, Dekanlık tarafından Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. Aile Hekimliği Dönemi stajlarının bir veya birkaçından başarılı olamayan öğrenciye ilgili mevzuatta belirtilen azami eğitim-öğretim süresi dikkate alınarak başarısız olduğu staj/stajlarını başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Aile Hekimliği Dönemini başarı ile tamamlayanlara başka bir sınav uygulamaksızın Tıp Doktoru Diploması verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet Durumu, Mezuniyet Başarı Derecesinin Tespiti ve Diplomalar

Mezuniyet durumu

MADDE 32 – (1) Tıp Fakültesinde her bir yıl en az 60 kredi ve 60 AKTS’den oluşur. Mezun olabilmek için 6 yılın kredilerinin toplamının en az 360 AKTS olması gerekir. Fakültedeki öngörülen 6 dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara Tıp Doktorluğu Diploması verilir.

Mezuniyet başarı derecesinin tespiti

MADDE 33 – (1) Mezuniyet başarı derecesi aşağıdaki şekilde tespit edilir:

a) Mezuniyet derecesinin hesaplanmasında ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerin notları dikkate alınmaz.

b) Dönem V’in sonuna kadar alınan her döneme ait not ortalamasının beşe bölümü ile mezuniyet derecesi hesaplanır. Dönem IV ve V’te dönem sonu not ortalaması, o dönemde alınan stajların süreleri dikkate alınarak ağırlıklarına göre hesaplanması ile tespit edilir.

(2) Normal eğitim öğretim süresi içinde mezun olan öğrenciler arasından ilk üç dereceye girenlerin belirlenmesinde, mezuniyetlerindeki genel not ortalaması dikkate alınır. Genel not ortalamalarının eşit olması halinde sırayla üçüncü, ikinci, birinci, dördüncü, beşinci döneme doğru, dönem ortalamaları kıyaslanır. Dönem not ortalaması yüksek olan öğrenci bir üst dereceden mezun olmuş sayılır. Ancak, disiplin cezası alan ve başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yolu ile gelen öğrenciler derece sıralamasına alınmaz. İlk üç dereceye giren öğrencilerin;

a) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazeretler dışında yıl ve süre kaybetmemiş olmaları,

b) Dönem I, II ve III’te dönem tekrarı yapmamış olmaları,

c) Dönem IV, V ve VI’da staj tekrarı yapmamış olmaları,

gerekir.

(3) İlk üç dereceye giren öğrenci listesi, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca belirlenir ve Dekanlık tarafından ilan edilir.

Diplomalar

MADDE 34 – (1) Tıp öğrenimini tamamlayamayan öğrencinin önlisans ve lisans diploması alması Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan mevzuat esaslarına göre düzenlenir. Tıp Fakültesi ilk 2 yıllık eğitim öğretimi başarıyla tamamlayanlara “Önlisans”, ilk 4 yıllık eğitim-öğretimi başarıyla tamamlayanlara “Lisans” ve 6 yıllık eğitim öğretimi başarıyla tamamlayanlara “Tıp Doktoru” diploması verilir. Ancak diplomalar hazırlanıncaya kadar diploma verilirken geri alınmak üzere “Mezuniyet Belgesi” verilir. Diploma bir defaya mahsus olarak verilir. Diplomanın kaybedilmesi halinde Gaziantep Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. Mezun öğrencilere verilecek geçici mezuniyet belgesi ve diplomalar ile ilgili düzenleme Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrencilerin genel yükümlülükleri ve tebligat

MADDE 35 – (1) Öğrenci, gerek Dekanlık tarafından hazırlanan Fakülte duyuru panolarını gerek Üniversite ve Fakülte resmi internet sayfası üzerinden yapılan yazılı duyuruları takip etmekle yükümlüdür. Öğrenciler, Fakülte duyuru panoları, Üniversite ve Fakülte resmi internet sayfası ve öğrenci otomasyon sistemleri üzerinden yapılmış olan bir duyuruyu görmediklerini veya bu duyurudan haberdar olmadıklarını ileri süremezler. Bu duyurular tebligat yerine geçer.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Senato, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 37 – (1) 11/11/2011 tarihli ve 28109 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.