5 Kasım 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30586

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

ARAŞTIRMA-UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/6/1997 tarihli ve 23016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma-Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 – Merkez Müdürü, merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar ve yayınlar yapmış, kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından 2 (iki) yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, gerek duyulduğu zaman görev süresi dolmadan görevlendirilmesindeki usule göre görevden alınabilir.

Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden birini ihtiyaç halinde ikisini Müdür Yardımcısı olarak seçer. Merkez Müdürü görevi başında olmadığı zaman, Müdür Yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet 6 (altı) aydan fazla süremez. Bu durumda yeni bir Merkez Müdürü, Rektör tarafından usulüne göre görevlendirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.