4 Kasım 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30585

YÖNETMELİK

Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesi yaz okulu eğitim-öğretimine yönelik esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; yaz okulunda yapılan eğitim-öğretime yönelik hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile Ek 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Okulu Eğitim-Öğretiminin Amaçları, Süresi, Dersler,

Başvuru ve Kayıt Koşulları

Yaz okulu eğitim-öğretiminin amaçları

MADDE 4 – (1) Yaz okulu eğitim-öğretiminin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim ve öğretim imkanlarını yaz aylarında da değerlendirmek,

b) Üstün başarılı öğrencilerin üst yarıyıldan ders almalarını sağlayarak daha kısa sürede mezun olabilmelerine ve yandal ve çift anadal programlarına kayıtlı öğrencilerin ders almalarına imkan tanımak,

c) Öğrencilerin normal eğitim süresi içinde almadıkları veya alıp başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle bu durumdaki öğrencilere imkan sağlamak ve bölümlerin/anabilim dallarının zorunlu derslerinde meydana gelen öğrenci yığılmalarını önleyerek eğitimin verimini arttırmak,

ç) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Kastamonu Üniversitesi eğitim imkanlarından özel öğrenci statüsünde faydalanmalarını sağlamak.

Yaz okulu açılması

MADDE 5 – (1) Yaz okulu eğitimi; ilgili bölümün/anabilim dalının talebi, enstitü/ fakülte/yüksekokul kurulu kararı ve Kastamonu Üniversitesi Senatosunun onayıyla açılır.

(2) Yaz okulu öğretiminin başlangıç tarihi; her yıl akademik takvimle birlikte Kastamonu Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenerek ilan edilir.

(3) Güz ve bahar yarıyılları eğitim-öğretim programlarında yer alan derslerin açılması yaz okuluna ertelenemez.

(4) Yaz okulunda hazırlık sınıfları açılmaz.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Yaz okulunda açılan her ders için, güz veya bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar dersin verilebileceği uygun süre içinde ders yapılır. Bu sürenin belirlenmesine fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü kurulu tarafından karar verilir.

(2) Yaz okulunda açılan her ders için, güz veya bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

Derslerin belirlenmesi

MADDE 7 – (1) Yaz okulunda açılması öngörülen dersler ve bu derslerden sorumlu öğretim elemanları, dersleri veren enstitü/fakülte/yüksekokul/bölüm/anabilim dalı tarafından yaz okulu başlangıcından en az otuz gün önce belirlenir. Yaz okulu programları; bu bilgiler esas alınarak ve ilgili enstitü/fakülte/yüksekokul kurulu kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.

Yaz okulundan ders alma koşulları

MADDE 8 – (1) Yaz okulunda ders almak öğrencinin talebine bağlıdır. Yaz okulunda bir öğrenci on iki (12) krediyi veya 20 AKTS’yi aşmamak üzere en fazla dört ders alabilir.

(2) Bölüm veya programların açtığı derslere, normal ve ikinci öğretim öğrencileri veya farklı kodlu, fakat içerik ve kredi saatleri aynı veya az olan dersleri alacak öğrenciler de birlikte kayıt yaptırabilirler.

(3) Yaz okulundan faydalanmayı talep eden öğrenci;

a) Daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu dersleri,

b) Güz ve bahar yarıyılında açıldığı halde almadığı veya alamadığı ön koşulunu başarmış olduğu dersleri,

c) Kayıtlı bulunduğu sınıfın en çok bir üst sınıfından ders

alabilir.

Derslere başvuru ve kayıt

MADDE 9 – (1) Yaz okulunda açılacak dersler bahar yarıyılının son ayı içinde öğrencilere ilan edilir. Yaz okulunda açılan derslere kayıt işlemi, ön kayıt ve kesin kayıt olarak iki aşamalıdır. Ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri, yaz okulu dersleri başlamadan önce ve ilgili enstitü/fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca belirlenen tarihler içinde yapılır.

Öğretim ücreti

MADDE 10 – (1) Yaz okulu için kayıt yaptıracak öğrencilerden yaz okulu öğretim ücreti alınıp alınmamasına Kastamonu Üniversitesi Senatosu karar verir.

Ders açılması için gerekli öğrenci sayısı

MADDE 11 – (1) Yaz okulunda ders açılabilmesi için ihtiyaç duyulan öğrenci sayısı lisans ve ön lisans programlarında ondan az olamaz. Ancak lisansüstü programlarda bir öğrenci ile de ders açılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Elemanları, Eğitim-Öğretim ve Mezuniyetle İlgili Esaslar

Öğretim elemanları

MADDE 12 – (1) Bir öğretim elemanı yaz okulu eğitim-öğretim programında yer alan derslerden en çok üçünü verebilir ve bu üç dersin yanında uzmanlık alan dersini de sürdürebilir.

Eğitim-öğretim

MADDE 13 – (1) Yaz okulunda ders alan öğrencilerin başarı durumları devam, ara sınavlar, ödev, proje, atölye, laboratuvar gibi çalışmalar ve yaz okulu sonu sınav sonuçları dikkate alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından 20/11/2011 tarihli ve 28118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak uygulanır ve değerlendirilir.

(2) Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz okulunda aldıkları derslere devam etmek zorundadır. Devam şartını sağlamayan öğrenci yaz okulu sonu sınavına giremez.

(3) Yaz okulunda açılan derslerin yaz okulu sonu sınavına, yaz okulunda kayıtlı öğrenciler girebilir. Ara sınavına veya yaz okulu sonu sınavına enstitü/fakülte/yüksekokul/bölüm başkanlığı/anabilim dalı başkanlığınca haklı ve geçerli görülen bir sebeple katılamayan öğrencilere, enstitü/fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir. Aynı sebeple öğrencinin talebi üzerine bölüm başkanlığı, yüksekokul, dekanlık veya enstitü talebi ve rektörlük onayı ile öğrencinin yaz okulu kaydı iptal edilebilir.

(4) Yaz okulunda alınan derslerin notları, genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir.

(5) Yaz okulunda alınan bir dersten başarılı sayılabilmek için en az CC harf notu almak gerekir.

(6) Yaz okulunda DC ve daha düşük harf notu alan öğrenciler, o dersten başarısız sayılır.

Farklı bir fakülte/yüksekokuldan veya farklı bir üniversiteden ders alma

MADDE 14 – (1) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu fakülte/yüksekokulunda ders açılmadığı takdirde, öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir fakülte/yüksekokuldan alabilir. Bunun için diğer fakülte/yüksekokuldan alınacak dersin denkliğinin, içerik, dil, kredi ve saat açısından ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekir.

(2) Öğrenci kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokulda ders açılmadığı takdirde farklı bir üniversiteden de ders alabilir. Öğrencinin hangi üniversitelerden ders alabileceğine Üniversite Senatosu veya akademik birimlerin ilgili kurulları karar verir. Ders alınabilecek üniversiteler ilgili kurullar tarafından belirlenmediği takdirde öğrenci, ilgili yılda kayıtlı olduğu programın taban puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversiteden ders alabilir. Öğrenci, farklı üniversiteden alınacak dersin müfredat, dil, kredi ve saatini ayrıca yaz okulu akademik takvimini içeren resmi belgeyi, önceden kendi fakülte/yüksekokuluna verir. Bunun yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde, farklı üniversiteden ders almak mümkün hale gelir.

(3) Farklı bir fakülte/yüksekokuldan veya farklı bir üniversiteden gönderilen başarı notları, ilgili kurullarca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.

Mezuniyet

MADDE 15 – (1) Yaz okulunda aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrenciler; ilgili öğretim yılının yaz okulu sonunda mezun sayılırlar, diploma ile çıkış belgeleri buna göre düzenlenir.

(2) Özel öğrenci statüsü ile yaz okulu derslerini alıp başaranlara; yaz okulu öğretim süresini, alıp başardıkları derslerin kodunu, adını, kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir. Bu belge ilgili enstitü müdürü, dekan, yüksekokul müdürü tarafından imzalanır ve bir kopyası ilgili birimde saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hükümler

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan konularda Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 1/8/2007 tarihli ve 26600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.