4 Kasım 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30585

YÖNETMELİK

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK

SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İnönü Üniversitesinde yürütülen zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimi ile sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İnönü Üniversitesinde yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretim programlarında izlenecek yabancı dil eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Hazırlık eğitimi veren enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunu,

b) Hazırlık geçme notu: Öğrencilerin, hazırlık programını başarıyla tamamlamasına ilişkin değerlendirmede esas alınan notu,

c) Hazırlık yıl sonu sınavı: Akademik yılın sonunda öğrencinin hazırlık eğitimi kapsamında hedeflenen becerilere ne ölçüde eriştiğini ölçmek amacıyla yapılan düzey belirleme sınavını,

ç) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı: Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlara yeni kayıt yaptıran öğrencilerin talepleri doğrultusunda kayıt yaptırdıkları yabancı dil hazırlık programını,

d) Kalite ve Akreditasyon Birimi: Üniversitenin ve yüksekokulun kalite komisyonu ile eşgüdüm içerisinde kalite süreçlerini yürütülmesi, ulusal ya da uluslararası akreditasyon kuruluşlarına başvurulması, akreditasyon standartlarının sağlanması, akreditasyonun yinelenmesi süreçlerinin sevk ve idaresini yapmak üzere ilgili akademik birim yöneticisi tarafından öğretim elemanları arasından seçilen biri başkan olmak üzere toplamda en az üç kişiden oluşan birimi,

e) Kur sınavı: Akademik yıl süresince öğrencinin hazırlık eğitimi kapsamında hedeflenen becerilere ne ölçüde eriştiğini ölçmek amacıyla yapılan düzey belirleme sınavını,

f) Mesleki Gelişim Birimi: Öğretim elemanlarının özelde yabancı dil öğretimi, genelde mesleki ve kişisel gelişim alanında gerekli yeterliklerle donatılmasını sağlamak amacıyla yüz yüze ya da çevrimiçi her türlü seminer, çalıştay ve benzeri düzenlemek, uygulamak ve eğitimlerin verimliliğini değerlendirmek üzere ilgili akademik birim yöneticisi tarafından öğretim elemanları arasından seçilen biri başkan olmak üzere toplamda en az üç kişiden oluşan birimi,

g) Ölçme ve Değerlendirme Birimi: Program Geliştirme Birimi ile işbirliği içerisinde hazırlık programlarının ihtiyaç duyduğu her türlü sınavın hazırlanması, uygulanması, puanlanması ve analiz edilmesinin yanı sıra ilgili akademik birim yöneticisi tarafından yürütülecek her türlü ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavının koordinasyonunu yapmak amacıyla ilgili akademik birim yöneticisi tarafından öğretim elemanları arasından seçilen biri başkan olmak üzere toplamda en az üç kişiden oluşan birimi,

ğ) Öğrenci: İsteğe bağlı ya da zorunlu yabancı dil hazırlık programlarından birinde kayıtlı olan yabancı dil hazırlık öğrencisini,

h) Program Geliştirme Birimi: Zorunlu ve İsteğe Bağlı hazırlık programlarının amaçları doğrultusunda öğrenci kazanımlarının tanımlanması ve bu kazanımlarının gerçekleşebilmesi için derslerde kullanılacak içeriklerin öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinin, öğretim teknolojileri ve materyallerinin belirlenmesi, tasarlanması ve/veya geliştirilmesi ve programın etkililiğinin sürekli değerlendirilmesi amacıyla hazırlık bölüm başkanının başkanlığında, ilgili akademik birim yöneticisi tarafından öğretim elemanları arasından seçilen toplamda en az üç kişiden oluşan birimi,

ı) Senato: İnönü Üniversitesi Senatosu’nu,

i) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa ve Türkiye Yeterlilikler Çerçeveleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve yükseköğretim düzeylerine yönelik eğitim ve öğretim programlarını içeren yeterlilikler çerçevesini,

j) Üniversite: İnönü Üniversitesini,

k) Yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavı: Öğrencilerin yabancı dil düzeylerini tespit ederek hazırlık eğitimine hangi düzeyden devam edeceklerini belirlemek ve zorunlu yabancı dil hazırlık programına tabi öğrencilerin program için istenen yabancı dil yeterlilik düzeyine sahip olup olmadığını belirleyerek zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup olmayacağına karar vermek amacıyla öğretim yılının başında yapılan sınavları,

l) Yıl içi başarı notu: Akademik yıl boyunca öğrencilerin farklı derslerdeki performanslarının farklı ölçme araçları ve/veya yöntemleri ile ölçülmesiyle elde edilen notu,

m) Yönetim Kurulu: İnönü Üniversitesinde hazırlık eğitimi yapılan ilgili akademik birimin yönetim kurulunu,

n) Zorunlu yabancı dil hazırlık programı: İnönü Üniversitesine bağlı öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların öğrencilerinin tabi olduğu hazırlık programını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Programlarında Uygulanan Eğitim-Öğretim ve Sınavlarla İlgili Esaslar

Eğitimin amacı

MADDE 5 – (1) Hazırlık eğitiminin amacı öğrenciye aldığı yabancı dilin temel kurallarını öğretmek, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmek, yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme ve kendisini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilme becerisini kazandırmaktır.

Yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavı

MADDE 6 – (1) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan bir programa ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları öğretim yılının başında, ilgili akademik birimin Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından düzenlenen yabancı dil seviye tespit ve/veya yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. Yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavı; öğrencilerin kelime, dilbilgisi ve okuduğunu anlama becerisini ölçen bir yazılı ve yabancı dilde dinleme ve konuşma becerisini ölçen bir sözlü olmak üzere toplam iki aşamadan oluşur.

(2) Yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavının yazılı aşamasından 100 puan üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler sınavın sözlü aşamasına girmeye hak kazanırlar. Yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavının sözlü aşamasından da 100 puan üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup kayıtlı oldukları programa başlarlar. Bu sınavlardan başarısız olan öğrenciler yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavından aldıkları puana göre seviyelerine uygun bir yabancı dil hazırlık sınıfına yerleştirilerek bir yıllık yabancı dil hazırlık programına devam ederler.

(3) İsteğe bağlı hazırlık programına başvuran öğrenciler yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavından aldıkları puana göre seviyelerine uygun bir yabancı dil hazırlık sınıfına yerleştirilir.

(4) Yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavına girmeyen öğrenciler hazırlık eğitimine en alt seviyeden başlatılır.

(5) Zorunlu yabancı dil hazırlık programına tabi olup aşağıdaki özellikleri taşıdığını belgeleyen öğrenciler yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavından önce ilgili akademik birime başvurmaları halinde seviye tespit ve yeterlilik sınavına girmeden zorunlu hazırlık eğitiminden muaf sayılır:

a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden asgari 70 puan alanlar ile Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan alarak başarılı olanlar.

(6) Beşinci fıkranın (b) bendi kapsamına giren sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. Sınava ilişkin geçerlilik süresinin belli olmaması halinde Yükseköğretim Kurulunun konuyla ilgili en güncel kararları dikkate alınarak bu süre belirlenir.

(7) Ek yerleştirme, dikey geçiş, yatay geçiş, özel öğrencilik gibi Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan haklar çerçevesinde Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık programına tabi bölümlerine geçiş/kayıt yapan öğrenciler için akademik takvimde belirlenen tarihler dışında da akademik yıl boyunca ek yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavları yapılabilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 7 – (1) Hazırlık eğitiminin süresi bir akademik yıldır. Haftalık ders saatleri toplamda 24- 30 saat arasıdır.

(2) Hazırlık eğitimi kapsamında okutulacak dersler ve haftalık ders saatlerinin dağılımı Program Geliştirme Birimi tarafından belirlenerek akademik yılın başında öğrencilere duyurulur.

(3) Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

Devam zorunluluğu

MADDE 8 – (1) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık programlarına kayıtlı öğrenciler hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler. Derslere devam zorunluluğu ile ilgili olarak 30/10/2013 tarihli ve 28806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri geçerlidir. Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler hazırlık yılsonu sınavına veya kur sınavına alınmazlar ve başarısız sayılırlar.

Eğitim öğretimin planlanması ve yürütülmesi

MADDE 9 – (1) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık programları, Program Geliştirme Birimi tarafından tasarlanarak ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır. Bu doğrultuda Program Geliştirme Birimi öncelikle, 5 inci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık programının öğrenme çıktılarını tanımlar. Program öğrenme çıktıları belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve bu Çerçeve kapsamında ilgili yükseköğretim düzeyi için tanımlanmış Avrupa Dil Portföyü yeterlilikleri dikkate alınır. Program geliştirme birimi, öğrencilerin hazırlık eğitiminin sonunda belirlenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmesi için derslerde kullanılacak içerikleri, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini, öğretim teknolojileri ve materyalleri ile ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerinin belirlenmesinden sorumludur. Her akademik yılın başında, uygulanacak programa ilişkin temel bilgiler (eğitim amaçları, program öğrenme çıktıları, ders materyalleri, ölçme ve değerlendirme ilkeleri ve benzeri) ilgili akademik birimin internet sayfasından duyurulur.

(2) Tasarlanan hazırlık programı Senato tarafından onaylanan akademik takvim esas alınacak şekilde bir akademik yıl boyunca uygulanır. Ayrıca programın başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için öğretim elemanları tarafından uyulması gereken usul ve esaslar Program Geliştirme Birimi tarafından belirlenerek akademik yılın başında öğretim elemanlarına tebliğ edilir.

(3) Hazırlık programın niteliği, yönetim kurulunca belirlenmiş birim kalite komisyonu, program geliştirme birimi, mesleki gelişim birimi ile kalite ve akreditasyon birimi tarafından düzenli olarak denetlenir ve iyileştirilmesi için önlemler alınır.

Öğrenci başarısının değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık programına tabi öğrencilerden yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavında başarılı olanlar, bu sınavdan muaf olanlar veya hazırlık sınıfına devam edip yılsonunda hesaplanan hazırlık geçme notuna göre başarılı olanlar, kayıtlı oldukları ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam etmeye hak kazanır.

(2) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık öğrencilerinin farklı derslerdeki yıl içi başarısının değerlendirilmesi amacıyla İnönü Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin hükümleri çerçevesinde, hazırlık eğitimi boyunca ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, proje, sunum, ödev ve portfolyo ve benzeri ölçme değerlendirme araçları ve/veya yöntemleri kullanılır. Öğrencilerin yıl içi başarı notunun belirlenmesinde kullanılacak ölçme değerlendirme araçları ve/veya yöntemlerinin sayısı ve dağılımı Program Geliştirme Birimi ve Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından kararlaştırılarak akademik yılın başında öğrencilere duyurulur.

(3) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık öğrencileri akademik yılın sonunda hazırlık yılsonu sınavına ya da yıl süresince kur sınavlarına tabi tutulur. Hazırlık yılsonu veya kur sınavında öğrencilerin kelime, dilbilgisi, telaffuz ve dört dil becerisi ölçülür.

(4) Hazırlık yılsonu sınavının uygulandığı birimlerde zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık öğrencilerinin yılsonu hazırlık geçme notu, yıl içi başarı notunun %60’ı ve hazırlık yılsonu sınav notunun %40’ı toplanarak hesaplanır. Kur sınavının uygulandığı birimlerde hazırlık geçme notu, yıl içi kur sınavların ortalaması esas alınarak belirlenir. Yıl sonu hazırlık geçme notu 70 ve üzerinde olan öğrenciler hazırlık programını başarı ile tamamlamış sayılır.

(5) Akademik yılın sonunda devam koşulunu karşılayamayan ya da yılsonunda hesaplanan hazırlık geçme notuna göre başarısız olan öğrenciler, takip eden akademik yılın başında yapılacak olan yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavına girebilirler. 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca bu sınavdan başarılı olan veya 6 ncı maddenin beşinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yeterli puanlara sahip olduklarını belgeleyen öğrenciler hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış sayılır ve kayıtlı oldukları öğretim programına başlayabilirler. Bu koşulları karşılayamayan öğrenciler bir akademik yıl daha hazırlık sınıfına devam eder.

(6) Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren ön lisans, lisans ve lisansüstü programına kayıt yaptıran ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık programını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen ön lisans ve lisans öğrencileri kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

(7) İsteğe bağlı hazırlık öğrencileri, ikinci akademik yılın sonunda hesaplanan hazırlık geçme notuna göre başarılı olamasalar bile, kayıtlı oldukları ön lisans, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerini almakla yükümlüdür.

Seviye gruplarının değiştirilmesi

MADDE 11 – (1) Akademik yılın başında belirli bir seviye grubuna yerleştirilmiş bir öğrenci yıl içi başarı notlarına bakılarak ölçme ve değerlendirme biriminin ve öğrencinin derslerini yürüten öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda farklı bir seviye sınıfına aktarılabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 12 – (1) Öğrenci sınav sonuçlarına itirazını, sonuçların ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak ilgili dekanlık veya müdürlüğe yapar. İtirazlar, maddi hata bakımından yapılır. İtiraz, ilgili bölüm başkanlığı tarafından maddi hata bakımından incelenmek üzere sorumlu öğretim elemanına sevk edilir. Eğer sınav sonucunda değişme olursa bu sonuç, ilgili birim yönetim kurulunca görüşülür, fakat dersi okutan öğretim elemanının takdir ettiği not değiştirilmez. İlgili yönetim kurulu, kararı on beş iş günü içinde Rektörlüğe bildirir. Sınav sonucuna yapılan itiraz sonrası öğrencinin notunda değişiklik olması hâlinde, değişiklik ilgili öğrenciyi kapsar. Diğer öğrencilerin notlarının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Ara sınavlarda mazeret hâli

MADDE 13 – (1) Bir dersin ara sınavına ilgili birimin yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli bir nedenle katılamayan öğrenciler için mazeret ara sınavı açılır.

(2) Bu öğrenciler mazeretlerini ara sınav tarihinden sonraki beş iş günü içinde, haklı ve geçerli olduğunu gösteren belgelerini eklemek suretiyle, ders aldıkları dekanlık veya müdürlüğe yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

(3) Üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite yönetimi tarafından görevlendirilen öğrenciler, bu etkinliklere katılmak zorunda olmaları nedeniyle bu süreler içerisinde, ara sınavlara katılamamaları hâlinde ilgili öğretim elemanlarının önceden tespit ve ilan ettiği yer ve zamanda ara sınavlara alınırlar.

(4) Uluslararası seviyede yapılan milli takımların müsabakalarında görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içerisinde giremedikleri ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları, ilgili birimce belirlenecek tarihlerde yapılır.

(5) Raporlu veya mazeretli öğrenciler, raporlu veya izinli sayıldıkları sürelerde hiçbir sınava katılamazlar, katılsalar bile sınav sonucu geçerli sayılmaz.

(6) Hazırlık yılsonu sınavı ile muafiyet ve seviye belirleme sınavı için, sağlık raporu ve disiplin cezasıyla geçici süre uzaklaştırma dâhil, hangi gerekçeyle olursa olsun, mazeret sınavı yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 24/8/2007 tarihli ve 26623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.