2 Kasım 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30583

ANA STATÜ

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “100” ibaresi “150”, “200” ibaresi “300” olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/10/2014

29136

Ana Statüde Değişiklik Yapan Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/1/2018

30316