2 Kasım 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30583

ANA STATÜ

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Buz Pateni Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile (h) bendinin ikinci alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla, artistik buz pateni branşlarından iki sporcu, short track branşından iki sporcu ve senkronize branşından bir sporcu olmak üzere en fazla milli olmuş beş sporcu.”

“2) Biten iki sezon üst üste, Federasyonca düzenlenen senkronize branşındaki faaliyetlere katılan kulüplere; katıldıkları takım sayısı gözetilmeksizin üç üye.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/4/2014

28961

Ana Statüde Değişiklik Yapan Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/1/2018

30316