2 Kasım 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30583

YÖNETMELİK

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SİNİR BİLİMLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine bağlı olarak kurulan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sinir Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sinir Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma birimleri: Merkezin çalışma birimlerini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sinir Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; preklinik ve klinik sinirbilim araştırmaları ile ilgili olarak İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öncülüğünde Üniversite dahilindeki temel, klinik ve mühendislik bilimlerinin ve işbirliğine açık ulusal ve uluslararası üniversiteler ve ilgili bilim merkezlerinin multidisipliner çalışma prensipleri içinde çalışmalar yapmasını sağlayacak fiziksel ve bilimsel ortamı oluşturmak; kapsamlı ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmek; bütçelendirilmiş projelerin yürütülmesi için fiziki ve teknik destek sağlamak; sinirbilim alanında yetkin bilim insanı ve akademisyen yetiştirilmesine destek olmak; sinirbilimi ilgilendiren sahalarda üniversite-sanayi işbirliğini desteklemek; bilimsel çevrelerde ve kamuoyunda sinirbilim araştırmalarına yönelik ilgi ve bilgi birikimini arttırmak, bu alanda ulusal ve uluslararası bilimsel organizasyonlar düzenlemek ve bilimsel katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Merkezde yürütülecek araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin odağında preklinik ve klinik sinirbilim araştırmaları yer almakla birlikte sinir sisteminin gelişimi, yapısı, işlevleri, hastalıkları ve bu hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgili tüm sağlık ve mühendislik bilimleri alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla araştırma klinikleri, laboratuvarlar, hizmet merkezleri kurar ve işletir.

b) Yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim, kamu, sanayi ve bilimsel kuruluşlar ile işbirliği yapar.

c) Üniversitenin altyapısını geliştirmek, katılımcı grupların çabalarından ve uzmanlığından yararlanmak, verimliliği arttırmak, üniversitedeki araştırmacıların kendi aralarındaki ve sanayideki araştırmacılarla işbirliğini arttırmak için multidisipliner ve interdisipliner araştırmaları teşvik eder.

ç) Üniversite, sanayi ve sağlık hizmeti sunucularıyla ilişkileri güçlendirmek, ileri teknolojik bilgilerin endüstriye ve uygulamaya yayılımını hızlandırmak ve sektörün geliştirilmesi için sonucu belirgin ekonomik ve/veya sosyal yarar sağlama potansiyeli olan projeleri teşvik eder ve bu şekilde umut verici teknolojilerin hızlı gelişimini ve ticarileşmesini sağlayarak genç bilim insanları için iş imkânları oluşturur ve ekonomik kalkınmaya destek olur.

d) Sinirbilim alanında dünya standardında bilim insanları ve akademisyenler yetiştirmek için yeni çalışma programları oluşturarak lisans/lisansüstü öğrencilere, doktora sonrası araştırmacılara ve teknisyenlere katkıda bulunur.

e) İlgili özel veya kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunur, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapar, proje hazırlar, danışmanlık hizmeti verir ve veri sağlar.

f) Kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, özel uzmanlık kazandırmaya yönelik alanlarda eğitim ve öğretim programları düzenler.

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda halkın eğitilmesini sağlar, kamuoyu oluşmasına yardımcı olur ve bilimsel yayın yapar.

ğ) Kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun şekilde Rektör ve yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Birimleri ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; temel veya klinik bilimlerde görev yapan ve sinirbilim alanında çalışmalar yürüten Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yardımcılarından en az biri temel veya klinik bilimlerde görev yapıyor olmalıdır.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesini ve tüm etkinliklerinin gözetim ve denetimini sağlar ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

b) Merkezi temsil eder, Yönetim Kuruluna başkanlık yapar.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar.

ç) Her yılın sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektöre sunar.

d) Merkezin her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapar.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcıları dahil olmak üzere yedi kişiden oluşur. Müdür ve Müdür Yardımcıları dışındaki üyeler, temel, klinik veya mühendislik bilimleri alanından en az birer kişi olacak şekilde Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Müdür ve Müdür Yardımcıları dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç kez üst üste görevlendirilebilirler. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan sürelerini doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle seçilir.

(3) Yönetim Kurulu yılda en az dört defa olağan olarak ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü şekilde salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır.

(4) Ardışık iki veya birbirini takip eden iki yıl içerisinde toplam dört olağan Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliğine Müdürün önerisiyle Rektör tarafından son verilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin esasları kararlaştırır ve Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlar ve onaylanmak üzere Rektöre sunar.

c) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlar.

ç) Merkezin yönetimi ile ilgili Müdür ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin gündeme getirdiği konuları karara bağlar.

d) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışma birimleri oluşturulmasına karar verir ve çalışma birimlerinin görevlerini ve çalışma esaslarını düzenler.

e) Yıl sonunda ve istenildiği takdirde diğer zamanlarda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre sunulmak üzere rapor hazırlar.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak ve Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirmede bulunmak üzere oluşturulur.

(2) Danışma Kurulu; Üniversitede görevli öğretim elemanlarıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarından veya sivil toplum temsilcilerinden sinirbilim alanında bilgi, deneyim ve eser sahibi kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Danışma Kuruluna en kıdemli üye başkanlık eder.

(4) Danışma Kurulunun aldığı kararlar Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğindedir; ancak bu kararlara Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında her yılın sonunda Rektöre sunulacak raporda yer verilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun her türlü faaliyetleri hakkında görüş bildirir.

b) Merkezin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sürdürülmesi açısından ihtiyaç duyacağı her türlü imkanın geliştirilmesi amacıyla özel ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğinin sağlanmasında aracı olur.

c) Ulusal ve uluslararası platformlarda Merkezin faaliyetlerinin tanıtılmasını sağlar ve etkinliğinin güçlendirilmesine katkı yapar.

Çalışma birimleri

MADDE 14 – (1) Çalışma birimleri; bir başkan ve çalışma biriminin ilgi ve faaliyet alanıyla ilgili ihtiyaç duyulan sayıda uzman ve öğrenciden oluşur. Çalışma birimi başkanları, sinirbilimin ilgili alanında çalışmalarıyla tanınan veya bu alanda çalışmak isteyen öğretim elemanları ile konuyla ilgili uzmanlar arasından Müdür tarafından seçilir. Çalışma birimlerinin faaliyet alanlarıyla ilgili görevlendirilecek uzman ve öğrenciler ise çalışma birimi başkanları tarafından belirlenir. Çalışma birimleri sinirbilimin temel, klinik ve mühendislik sahalarıyla birlikte eğitim-öğretim ve sanayi işbirliğine dönük alanlarda oluşturulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.