2 Kasım 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30583

YÖNETMELİK

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ EGE VE BALKAN ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Ege ve Balkan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (EBAMER) amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Ege ve Balkan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (EBAMER) amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Ege ve Balkan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini (EBAMER),

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

e) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Ege adaları ve Balkan yarımadası ile ilgili bilimsel çalışmalar yaparak bütün boyutları ile araştırmak, çalışma alanı ile ilgili ihtisas kitaplığı ve arşiv oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, kapsama alanıyla ilgili bilgi üretim mekanizmalarını harekete geçirmek, üretilen bilginin tartışılarak yaygınlaşmasını sağlamak için ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler düzenlemek ve değişik kategorilerde yayın yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Ege adaları ve Balkan yarımadası hakkında bilimsel araştırma, inceleme ve yayın yapmak, bu nitelikteki çalışmaları koordine etmek, teşvik ve desteklemek amacıyla ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşları harekete geçirmek.

b) Ege adaları ve Balkan yarımadası ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, eğitim toplantıları ve sergiler düzenlemek, düzenlenen benzeri faaliyetlere katılmak.

c) Ege adaları ve Balkan yarımadası ile ilgili bilimsel bir arşiv ve veri tabanı oluşturmak, danışma hizmeti sunmak.

ç) Konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer amaçlı kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak; ortak faaliyetler ve projeler yürütmek.

d) Ege Adaları ve Balkan yarımadası hakkında görsel, işitsel ve yazılı yayınlar yapmak.

e) Araştırma alanı ile ilgili arşiv malzemesi, yazma ve nadir basma eserler de dâhil olmak üzere, kitap, dergi, afiş, broşür, fotoğraf, CD, kaset, bant, DVD ve VCD gibi her türlü görüntü ve ses kaydı ile tarihi değeri olan sanat eserlerinden oluşan zengin bir arşiv oluşturarak araştırmacıların hizmetine sunmak.

f) Merkez bünyesinde düzenli olarak kültür ve sanat günleri etkinlikleri düzenlemek.

g) Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Birimleri ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından üç yıl süre ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Müdür, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

ç) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından önereceği iki öğretim üyesi, Rektör tarafından üç yıl süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Müdür yardımcılarının görevi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Müdür yardımcıları görevlendirme süresinin sonunda Müdürün görüşü alınarak Rektör tarafından tekrar aynı usul ile görevlendirilebilir veya görevlerine son verilebilir.

(3) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.

c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından görevlendirilen Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda çalışmaları bulunan iki öğretim üyesi ve Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmi veya özel kurum ve kuruluşların temsilcileri veya bu alanda ilgili çalışmaları bulunanlar ile bu konuda hizmet vermiş kişiler arasından Üniversite dışından iki kişi olmak üzere Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Merkezin kuruluş amacına uygun olan müracaatları inceleyerek, uygun görülen destekleme şeklini karara bağlamak.

c) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili telif haklarına ait esasları ve kullanış şekillerini ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek, araştırmacı ve uygulayıcı elemanlara araştırma ve yayın konularında mali destek sağlamak.

ç) Merkezin yıl sonu raporunu hazırlamak.

d) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın, tanıtım ve işbirliği faaliyetlerine ilişkin esasları belirlemek.

e) Merkezin planladığı veya Merkezden talep edilen eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık, yayın ve işbirliği konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak.

f) Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma birimleri oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

g) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda çalışmaları bulunan öğretim elemanları ve Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmi veya özel kurum ve kuruluşların temsilcileri veya bu alanda ilgili çalışmaları bulunanlar ile bu konuda hizmet vermiş kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen yedi üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan Danışma Kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında yılda en az iki defa toplanır. Danışma Kurulu, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve Merkezin çalışmaları konusunda görüşlerini bildirir ve yeni çalışma alanları üzerinde Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkeze özel uzmanlık gerektiren faaliyet alanlarında katkı sağlamak ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunmak.

b) Merkezin çalışma alanlarına uygun programları, talep edilen faaliyetleri değerlendirmek, önerilerde bulunmak, gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmak.

c) Çalışma alanlarına uygun ihtiyaç tespit etmek, stratejileri belirlemek ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkezin faaliyetleri hakkında süresi, şekli, amaca uygunluğu, insan gücü ve benzeri konularda değerlendirme ve tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.