2 Kasım 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30583

KANUN

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 7149                                                                                               Kabul Tarihi: 24/10/2018

MADDE 1- 17/6/1987 tarihli ve 3388 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanununun 2/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “en az üç, en fazla yedi” şeklinde değiştirilmiştir.

“Vakıf Mütevelli Heyeti, Cumhurbaşkanı başkanlığında, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanından oluşur.”

MADDE 2- 3388 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- Mütevelli Heyet ile Yönetim Kuruluna ilişkin olarak bu maddeyi ihdas eden Kanunla 2/A maddesinde yapılan düzenleme uyarınca Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler 4721 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda tescil ettirilir. Ancak tescil işleminin tamamlanması beklenmeksizin 2/A maddesinin değiştirilen hükümleri uygulanır.”

MADDE 3-  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4-  Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

1/11/2018