1 Kasım 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30582

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ASMA FİDANI VE ÜRETİM MATERYALİ SERTİFİKASYONU İLE

PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Doku kültüründe; öntemel/temel sınıfında bitkicik, üretim materyali ve fidan üretiminde “Genetik Analizle Çeşit Tespiti” yapılması şartıyla en fazla 3 alt kültür yapılır. Bir nolu damızlık ünitelerinden alınan başlangıç materyali ile yapılan üretimler öntemel/temel, iki nolu damızlık ünitelerinden alınan başlangıç materyali ile yapılan üretimler temel olur. Üç nolu damızlık üniteden alınan başlangıç materyali ile yapılan üretimler sertifikalı olarak belgelendirilir. Başlangıç materyalinin sertifikasının bulunmaması durumunda, uygun doku kültürü yöntemleriyle yapılan üretimler, standart olarak belgelendirilir. Doku kültürü uygulamasında izlenecek yol ve yöntem Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’’ ibaresi ‘‘Tarım ve Orman Bakanı’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/7/2009

27277

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

25/5/2012

28303

2-

12/3/2013

28585