31 Ekim 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30581

YÖNETMELİK

İstinye Üniversitesinden:

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK VE SAVUNMA STRATEJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstinye Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin (GÜVSAM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esas ve usullerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İstinye Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Çalışma Alanı

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası, bölgesel ve uluslararası sorunlar ve uyuşmazlıklar, güvenlik ve çok boyutlu güvenlik, göç ve sınır güvenliği, siber alan güvenliği, enerji ve enerjinin güvenliği, havacılık ve denizcilik güvenliği, terör ve organize suçlar, nükleer enerji ve güvenlik, kitle imha silahları ve güvenlik ve insani güvenlik konularında çalışmalar yapmak, insanlığı, diğer canlıları ve çevreyi tehdit eden konuları belirlemek ve faydalı stratejiler geliştirmek ve planlamak, güvenlik alanında geliştirilen stratejileri ülke yararını gözeterek belirlemek, karar alıcılara güvenlik konusunda çözüm önerileri ve uyarı raporları sunmak, araştırmalar yapmak, araştırma projeleri hazırlamak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak ve bilginin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle topluma faydalı bir biçimde paylaşılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Küresel, bölgesel ve ulusal güvenliği ilgilendiren konularda politik, ekonomik, toplumsal, askeri, eğitim, tarih, biyolojik ve elektronik inceleme ve araştırmalarla birlikte ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi yönünde disiplinler arası bir yaklaşımla uygulamalar ve araştırmalar yapar.

a) Ortak ilgi ve faaliyet alanlarına sahip ulusal ve uluslararası kurum, kuruluşlar ve Üniversitenin diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliğinde bulunarak, araştırma ve eğitim programları yürütmek, güvenlik araştırmaları ve stratejileri geliştirmek ve alanda yeni araştırmacıların yetiştirilmesine katkı sağlamak, bilim insanlarının projelerine akademik destek vermek ve nitelikli çalışmalar yapmalarına imkân tanımak.

b) Ülke güvenliği konusunda yeni stratejiler geliştirerek faydalı/önerici bir işlev üstlenmek.

c) Ulusal ve uluslararası kongre, çalıştay, konferans, panel, seminer, toplantı, kurs, sergi, eğitim ve benzeri etkinlikler ile sertifikalı veya sertifikasız eğitim programları düzenlemek ve yürütmek.

ç) Araştırmaların sonuçlarını yaymak ve tanıtmak için gazete, bülten, dergi ve kitap gibi yayınlar basmak, ayrıca elektronik yayın yapmak.

d) İlgili iç ve dış yayınları toplayarak bilimsel referans kaynağı olabilecek bir kütüphane ile film, fotoğraf, slayt ve benzeri belgelere dayalı arşiv ve dokümantasyon birimi kurmak.

e) Yerli ve yabancı güvenlik ve araştırma enstitüleri ve çalışma grupları ile işbirliği ve ortak çalışmalarda bulunmak, eğitim programları hazırlamak, süreli, hakemli ve özel yayınlar/dosyalar hazırlamak ve yapmak.

f) Yasal izinler alınmak şartıyla konuya ilişkin projeleri desteklemek, ulusal ve uluslararası resmi ya da özel kurum ve kuruluşlarla ortak projeler düzenlemek, yönetmek ve yardım toplama etkinlikleri düzenlemek.

g) Uluslararası etkinliklere katılmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarla ortak projeler yürütmek ve karşılıklı yardımlaşmak ve ilgili özel veya kamu kurum ve kuruluşları ile kişilere danışmanlık hizmeti sağlamak.

ğ) Gerekli görülen yerlerde Merkez etkinliklerini yürütmek amacıyla geçici birimler açmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

(2) Yönetim Kurulu tarafından önerilmesi halinde, Rektörlük onayı ile Danışma Kurulu oluşturulabilir.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman bir müdür yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi de sona erer.

(3) Müdürün geçici sürelerle görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamayacağının bilindiği durumlarda bir ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör, müdürlük görevini yeni Müdür görevlendirilene kadar bizzat yürütebileceği gibi, görevi vekâleten yürütmek üzere Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyelerinden birine verebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarını, amaçları doğrultusunda düzenli bir şekilde yönetmek ve Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili planları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

c) Çalışma konuları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yapmak.

ç) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

d) Her yıl, Merkez çalışmaları hakkında faaliyet raporu düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkeze bağlı tüm idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel gözetimini yapmak, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı durumlarının değerlendirilmesini sağlamak.

f) Müdür, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

g) Müdür, Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Ayrıca Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar, Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygular.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür de dâhil olmak üzere beş kişiden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Müdür dışındaki diğer üyeler, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik olması halinde, Müdürün oyu iki oy sayılır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili planlama yapılmasını, programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak.

ç) Araştırma, uygulama ve yayım konularında projeleri değerlendirip önerilerde bulunmak.

d) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayının alınması maksadıyla Rektörlüğe sunmak.

f) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma raporunu hazırlamak ve raporları Rektörlüğe sunmak.

g) Merkezin mali işlemlerini, gelir ve gider dengesini koordine etmek.

ğ) Müdürün, yönetim ile ilgili getireceği konularda karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarındaki akademisyenlerden ya da Merkezin faaliyet alanında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek ve kendisine yapılan teklifi kabul eden kişiler arasından, Rektörün onayıyla seçilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu üye sayısı kırk kişiyi aşamaz.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır.

(4) Danışma Kurulunun görevleri; Merkez ile bilimsel ve sosyal alanlarda ilişkileri sağlamak, Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.