31 Ekim 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30581

YÖNETMELİK

Gebze Teknik Üniversitesinden:

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜREL MİRASI KORUMA UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KMA-BKM) YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Gebze Teknik Üniversitesi Kültürel Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gebze Teknik Üniversitesi Kültürel Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KMA-BKM): Gebze Teknik Üniversitesi Kültürel Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gebze Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kültürel miras kavramını; hem yapılı, hem doğal çevreyle ilişkili hem de kültürel mirasın bir parçası olarak tanımlanan uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlarla ele alarak toplumda bu doğrultuda bir kültürel miras bilincini oluşturmak ve her türlü somut ve somut olmayan kültürel mirasın tarihi, bugünü ve yarını ile araştırılması, belgelenmesi ve korunması amaçlı bilimsel ve eğitsel çalışmalar yürütmek.

b) Kültürel mirasın mimari koruma ve restorasyon, mimarlık tarihi, tasarım tarihi, sanat tarihi, arkeoloji, tarih ve benzeri disiplinlerin ortak bir konusu olduğu kabulüyle kültürel mirasa dair yapacağı çalışmaları çokdisiplinli bir proje anlayışı içinde yürütmek ve ilgili disiplinlerin bilim çevreleriyle bilgi alışverişinde bulunmak.

c) Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi lisans programları ile Gebze Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı lisansüstü programlarına ve özellikle restorasyon ile mimarlık tarihi alanındaki tezli lisansüstü çalışmalara akademik destek vermek.

ç) Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile işbirliği içinde kültürel mirasın araştırılması, belgelenmesi ve korunmasına yönelik mevcut arşivi araştırma ve ziyarete açmak, ortak bir bilgi belge arşivi oluşturmak.

d) Gebze Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ile işbirliği içinde somut olmayan kültürel miras kapsamındaki zanaatların araştırılması, belgelenmesi ve çağdaş tasarımlarla yeniden yorumlanıp topluma tanıtılmasına dair projeler yürütmek.

e) Kültürel mirasın sürdürülebilirliği ekseninde, kültürel mirasın çağdaş hayata entegrasyonu ile kentsel/kırsal sit alanlarının sürdürülebilirliği konusunda çağdaş teknolojiyi de kullanarak çözümler ve projeler üretmek.

f) Merkezde gerçekleştirilen ve kültürel mirasın araştırılması, belgelenmesi ve korunması konulu çalışmaların bilimsel yayın ve etkinlikler yoluyla toplum ve bilim çevreleriyle paylaşılmasını sağlamak.

g) Kültürel mirasın araştırma, belgeleme ve korunmasıyla ilişkili ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bu paydaşlara bilimsel destek vermek.

ğ) Üniversitenin toplum ve sanayinin sorunlarına yönelik uygulamalı çözümler üreten bilimsel araştırma ve teknoloji işbirliği misyonu çerçevesinde, kültürel mirasa dair amaçlanan tüm çalışma ve araştırma alanlarında çağdaş teknolojinin kullanım alanlarını araştırmak, irdelemek ve diğer paydaşlarla işbirliği içinde devreye sokmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Kültürel miras (somut miras ve somut olmayan miras), tarih araştırma, belgeleme ve koruma konularına yönelik bilgi veren ve farkındalık yaratan ulusal ve uluslararası düzeyde eğitimler, sergi, çalıştay, seminer, konferans, sempozyum, kolokyum ve kurslar düzenlemek; her türlü basılı, sözel, görsel yayın ve benzeri her türlü bilimsel sanatsal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek; teknik araştırma gezileri yapmak, bu tür etkinliklere katılmak.

b) Somut olmayan kültürel mirasın bir parçası olarak tanımlanan uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlarla ilgili kültür rotaları oluşturmak, çalıştay düzenlemek, projeler üretmek, teknik araştırma gezisi yapmak, çalışmaların çıktılarını basılı ve sözlü olarak toplumla paylaşmak.

c) Çağdaş restorasyon ilkelerine göre taşınmaz kültürel mirasın korunmasına yönelik analitik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri üretmek.

ç) Kırsal ve kentsel sit alanlarında sürdürülebilirlik konusunda projeler üretmek.

d) Doğal ve yapılı çevreye ilişkin kültürel mirasa dair farkındalık yaratmak ve ilgili yerel yönetim ve alan yönetimi çalışmalarına katkı sağlamak üzere ve çokdisiplinli bir anlayış içinde tematik veya genel kültür rotaları oluşturmak.

e) Taşınmaz kültürel mirasın restorasyon uygulamalarına yönelik laboratuvar hizmetleri vermek.

f) Yasalarla koruma altına alınması gerekli eski eserlerin ve sit alanlarının korunması için, belgeleme ve onarım çalışmalarını yapmak; bu konularda danışmanlık yapmak ve ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak, gerekli durumda kazılar yapmak.

g) Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesindeki lisans programları ile Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı lisansüstü programlarının akademik faaliyetlerine araştırma ve eğitim desteği vermek, Merkez kaynaklarıyla özellikle kültürel miras konusu ile ilişkili ek dersler açılmasını sağlamak.

ğ) Kültürel mirasın araştırılması, belgelenmesi ve korunması konusuna yönelik olarak kütüphane ve arşiv oluşturmak, bu kütüphane ve arşivin Gebze Teknik Üniversitesi ve diğer üniversitelerden gelen araştırmacıların veya serbest araştırmacıların erişimine açmak.

h) Kültürel miras araştırması, belgelemesi ve korunması konulu çalışmalar ile Merkez faaliyetlerini duyurmak ve ilgili bilim çevreleriyle paylaşmayı da hedefleyen basılı veya dijital süreli veya süresiz bilimsel yayın ile bültenler yapmak.

ı) Kültürel miras araştırmaları bağlamında Gebze Teknik Üniversitesi bünyesindeki Restorasyon ve Mimarlık Tarihi Anabilim Dallarının yanı sıra tarih, arkeoloji, sanat tarihi, tasarım tarihi ve konu ile ilgili diğer disiplinlerle ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel ve akademik işbirliğinin gelişmesi amacıyla çokdisiplinli araştırma, inceleme ve projeler yapmak; yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek.

i) Kültürel miras ile ilgili disiplinlerden yerli ve yabancı yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacı ve öğretim üyelerinin bilimsel alışveriş ve hareketliliğine katkıda bulunmak.

j) İlgili ulusal, uluslararası kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarla proje bazlı ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak.

k) Kültürel miras konusunda doğrudan ya da dolaylı şekilde ilgili bütün ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak; danışmanlık, bilirkişilik, laboratuvar hizmetleri vermek, bilimsel raporlar hazırlamak.

l) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve Merkez amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere yurt içi ve yurt dışından bağış kabul etmek, sponsorluk hizmetlerinden faydalanmak, ulusal ve uluslararası burs, destek ve hibe programlarından yararlanmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından, Rektöre Müdür adayları önerir. Müdür, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkezde görevli öğretim elemanları arasından Müdür tarafından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısı; Müdür ile işbirliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütür, Müdürün olmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık faaliyet programı ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

d) Personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

f) Araştırma projelerinin tasarlanması, yürütülmesi ve denetimini sağlamak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitede tam zamanlı olarak görev yapan öğretim elemanları arasından Mimarlık Fakültesi Dekanlığının teklifi üzerine Rektör tarafından seçilen ve üç yıl süreyle görev yapan toplam yedi (7) üyeden oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu en az üç ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu; üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulu tutanakları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur, ayrıca bu tutanakların birer nüshası Rektörlüğe ve ilgili akademik birimlere gönderilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, eğitim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Danışma Kurulu üyelerini önermek.

e) Danışma Kurulundan gelen teklifleri incelemek ve karara bağlamak.

f) Müdürün çalışmalarını denetlemek.

g) Müdür tarafından hazırlanan yıllık gelir ve gider bütçesini karara bağlamak.

ğ) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idarî plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen, Üniversite ile diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerinden ve/veya Merkezin faaliyet alanları ile ilgili uzman kişilerden oluşur. Danışma Kurulu en az beş, en fazla on beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi biten üyelerin veya süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri seçilir ve görevlendirilir. Danışma Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeretsiz katılmayan üyelerin üyeliği düşer.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz. Danışma Kurulu kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze, çalışmalarında bilimsel ve idarî açıdan önerilerde bulunmak.

c) Merkezin elindeki kaynakların geliştirilmesi için destek olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu; araştırma, eğitim ve Merkez faaliyetlerini daha hızlı ve verimli yürütmek ve düzenlemek için çalışma grupları oluşturabilir.

(2) Çalışma gruplarının üyeleri Gebze Teknik Üniversitesi veya farklı kurumlarda çalışan veya serbest araştırmacılar ile konu ile ilgili uzmanlar içinden gönüllü olan adaylar arasından Yönetim Kurulunun onayı alınarak belirlenir.

(3) Yönetim Kurulu, çalışma gruplarının çalışmalarını değerlendirir. Yönetim Kurulu, bu çalışmaları uygulamaya koymak veya Danışma Kurulunda tartışmaya açmak zorunda değildir.

(4) Merkez bünyesinde yürütülen tüm çalışmaların telif hakkı Merkeze aittir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.