30 Ekim 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30580

YÖNETMELİK

Siirt Üniversitesinden:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ TARIM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Tarım Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesi Tarım Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, bu organların görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Siirt Üniversitesi Tarım Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini (SİÜTAM),

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Siirt Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Siirt Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesinde tarımsal konularda yürütülecek üretim, araştırma, uygulama, eğitim ve yayım faaliyetlerini koordine etmek, ilgili akademik birimlerin eğitim-öğretim, gezi-inceleme, staj, proje ve tez çalışması gibi faaliyetlerine destek vermek, yeni-modern yetiştirme ve ıslah yöntemleri uygulayıp geliştirmek, bunları üretici ve öğrencilere tanıtmak ve gerektiğinde onları eğitmek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliği mekanizmalarını kurmak ve sürdürülebilir hale getirmek için gerekli olan kurumsal ortamı oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Ziraat Fakültesi ve varsa ilgili diğer birimlerde yapılan tarımsal faaliyetleri mümkün olduğunca tek çatı altında birleştirmek.

b) Üniversitede tarımsal üretim, uygulama ve araştırma ile ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarının ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama dersleri, pratik çalışmalar, staj, tez ve araştırma projeleri için uygun yer, materyal ve hizmet sağlamak.

c) Üniversitenin tarımsal üretime uygun alanlarında; üretim planları yapmak ve üretimi gerçekleştirmek, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek üretilen ürünleri pazara sunmak ve bu yolla Merkezin faaliyetleri için kaynak oluşturmak.

ç) Her türlü tarımsal üretim alanları ve tarımı ilgilendiren diğer alanlarda, modern temel ve teknolojik uygulamalar yapmak ve bu alanlardaki çalışmalara destek olmak.

d) Islah çalışmaları yapmak, tarımsal materyallerin üretimi için gerekli altyapıyı kurmak.

e) Her türlü tarımsal üretime ilişkin proje ve rapor hazırlamak, test ve deneyler yapmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek, tarımsal üretimden kaynaklanan çevre sorunlarının çözümüne yönelik projeler yürütmek, Üniversite içi ve bölge üreticilerine yönelik eğitim programları düzenlemek ve bu konularda birimler arasında koordinasyon sağlamak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayımın yapılmasına imkan sağlamak, veri ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminer tarzında eğitim amaçlı programlar düzenlemek, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve araştırma imkanlarını geliştirmek.

g) Araştırmacılara kaynak, araştırma materyali ve çalışma alanı sağlamak, burs vermek ve tarımsal amaçlı her türlü araştırma-geliştirme faaliyetlerine mali destek sağlamak.

ğ) Merkez faaliyetlerinin biyogüvenlik ve biyoetikle ilgili kurallara uygunluğunu sağlamak ve bu konuda denetim yapmak.

h) Yönetim Kurulunca uygun görülen, projelendirilmiş bilimsel araştırmalar yapmak, bu projelere ortak olmak veya desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve Müdür yardımcıları.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyetleri ve amacına uygun bir bilim dalında çalışan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından, üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları ise üç yıllığına müdür tarafından görevlendirilir. Rektör tarafından müdür ve yardımcılarının görevlerine son verilebilir. Müdür ve yardımcıları aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

ç) Merkezde ve bünyesindeki işletmelerde görev alacak personelin Rektörlükçe görevlendirilmelerini sağlamak.

d) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin faaliyetlerinin yerinde ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.

c) Gerekli durumlarda Müdüre ve Yönetim Kurulu başkanlığına vekâlet etmek.

Yönetim kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile Üniversitenin Ziraat Fakültesinin üretim faaliyetlerini eşit sayıda temsil edecek öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, en az altı ayda bir defa olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu, ihtiyaç halinde Müdür tarafından doğrudan veya üyelerin 1/3’ünün yazılı müracaatı ile olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık yapar.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürlük ve ilgili birimler tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporları ve programlarını inceleyerek Rektörün onayına sunmak.

b) Merkezde yürütülecek faaliyetlerle ilgili önerilerde bulunmak ve yapılan faaliyetleri denetlemek.

c) Merkezin işleyişi ve idaresi ile ilgili plan ve program yapmak.

ç) Merkezin çalışma usul ve esaslarını belirlemek, kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak.

d) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.

e) Tarım Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili döner sermaye gelir ve giderlerini takip etmek, Merkeze kaynak temini konusunda karar almak.

f) Merkeze sunulan projelerin değerlendirmesini yapmak ve karara bağlamak.

g) Müdürün gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Rektör, Rektör yardımcıları, Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri, Üniversitenin Ziraat Fakültesi Dekanı ve istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen temsilcilerden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun başkanı Rektördür. Rektörün katılmadığı toplantılarda bir Rektör yardımcısı veya Müdür Danışma Kuruluna başkanlık yapar. Danışma Kurulu, Başkanın daveti üzerine toplanır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.