30 Ekim 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30580

YÖNETMELİK

İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/11/2001 tarihli ve 24572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Genel Koordinatör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Genel Koordinatörünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Üniversiteye alınması Yükseköğretim Kuruluna önerilecek öğrenci sayısı, burs ve indirim kontenjanları ile ilgili Senato önerisini onaylar ve verilecek bursun veya indirimin şekil ve miktarını tespit eder.”

“j) Rektör, Mütevelli Heyetinin teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır ve Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 6/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Genel Koordinatörün görevleri

MADDE 6/B - Genel Koordinatörün görevleri şunlardır:

a) Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öncelikler doğrultusunda akademik ve idari birimlerin uyum içerisinde çalışmasını sağlamak.

b) Üniversitenin yeniden yapılanmasını koordine etmek.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğretim elemanlarının atanma süreleri, profesörler ve doçentler için en çok beş yıl, doktor öğretim üyeleri ve diğer öğretim elemanları için en çok üç yıldır.”

“Öğretim elemanları, dekanın veya müdürün önerisi ve Rektörün onayı ve Mütevelli Heyetinin kararı ile atanır.”

“Öğretim görevlileri aynı usul ile bir yıl için görevlendirilirler. Görev süreleri her defasında bir yıl olmak üzere uzatılabilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.