30 Ekim 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30580

YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/2011 tarihli ve 27972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Ortalama yükseltme sınavları,

1) Son sınıf öğrencileri 35 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki şartlara bağlı olarak, mezuniyet için gereken bütün derslerden başarılı olmak kaydı ile ortalama yükseltme sınavlarına girebilirler.

2) 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından itibaren; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince üniversiteye yerleştirilerek kayıt olan öğrenciler ile birinci sınıfta öğrenim gören tüm öğrenciler derslerden devam şartını yerine getirmiş olmak kaydıyla eğitim öğretim süresince bir üst sınıfa geçmek için 31 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan genel not ortalaması (GNO) şartını yerine getirmek amacıyla istedikleri derslerden ortalama yükseltme sınavlarına girebilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Normal öğrenim süresini aşmış öğrenciler IA alınan dersin tekrarında ders başına ücret, sadece sınava girilmesi halinde ise (F, NP alınan dersler) ve not yükseltme kriterlerine uygun olarak girecekleri ortalama yükseltme sınavlarına sınav ücreti öderler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçiçi 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 31 inci maddenin ikinci fıkrası, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından itibaren; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Üniversiteye yerleştirilerek kayıt olan öğrenciler ile birinci sınıfta öğrenim gören tüm öğrencilere eğitim öğretimleri süresince uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/6/2011

27972

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

10/12/2012

28493

2-

4/12/2015

29552

3-

8/8/2016

29795

4-

29/8/2016

29816

5-

2/11/2016

29876

6-

29/3/2017

30022

7-

14/7/2017

30124