30 Ekim 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30580

YÖNETMELİK

Bursa Uludağ Üniversitesinden:

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ BİLİMLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bursa Uludağ Üniversitesi Enerji Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim organları ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bursa Uludağ Üniversitesi Enerji Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyetleri, yönetim organları ve çalışma biçimine ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (EUAM): Bursa Uludağ Üniversitesi Enerji Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesini,

d) Rektör: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunu,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde enerji bilimi alanında nitelikli araştırmalar yapmak, yapılan buluşları ve uygulamaları hızlandırmak, yüksek katma değerli ürünlerin üretimine katkı sunmak, uygulamalı enerji bilimleri alanında disiplinlerarası nitelikli lisansüstü öğretimine destek sağlamak ve bunların toplum yararına dönüştürülmesini ve akademi, sanayi ve kamu kurum/kuruluşları arasındaki işbirliğini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Enerji alanında ilgili enstitü ve/veya enstitüler bünyesinde gerçekleştirilmek üzere uygulamalı disiplinlerarası lisansüstü öğretim faaliyetlerine yardımcı olmak.

b) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini temin ederek Üniversite bünyesinde veya Merkeze bağlı olarak kurulan AR-GE birimlerinde ortak kullanıma sunmak.

c) Araştırmacılardaki motivasyonu artıracak, araştırma yapmaya imkân tanıyacak ve güvenilir sonuçların elde edilmesini sağlayacak bir altyapı oluşturmak.

ç) Sanayinin ihtiyacına cevap verebilecek AR-GE faaliyetlerine yönelik araştırmaları yapmak ve bunları sanayiye aktarmak.

d) Özel ve kamu kuruluşlarının ihtiyaç duydukları test, analiz ve ölçüm isteklerini karşılamak.

e) Mevcut cihazların günün koşullarına göre gelişen talepleri karşılayacak şekilde geliştirilmesini ve cihazların kalibrasyon, belgeleme ve akredite çalışmalarını sağlamak.

f) Merkezden diğer üniversitelerin, enstitülerin, araştırma merkezlerinin ve sanayi kuruluşlarındaki araştırmacıların da yararlanmasını sağlamak.

g) Enerji bilimi alanında çalışma yapmak isteyen başarılı öğrencilere özel sektör kuruluşlarından burs sağlamak.

ğ) Üniversitenin nitelikli proje yürütme potansiyelini artırmak.

h) Bölgesel, ulusal ve uluslararası öncelikli araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme faaliyetleri kapsamında yürütülecek projeler için gerekli test, analiz çalışmaları yapmak.

ı) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ulusal ve uluslararası projelerde ihtiyaç duyulan test, analiz ve ölçüm isteklerini karşılamak.

i) Merkez bünyesinde ileri enerji teknolojileri konularında çalışma kümelerini oluşturmak ve teşvik ederek disiplinlerarası çalışmalara öncülük etmek.

j) İlgili ulusal ve uluslararası, merkez ve enstitüler ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, proje pazarı, konferans, kongre, eğitim ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve elde edilen çıktıları paylaşmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezi yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisiyle, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Müdür gerekli gördüğünde yardımcılarını değiştirebilmek için Rektöre teklifte bulunabilir.

(3) Müdürün önerisiyle, Üniversite öğretim elemanları ya da idari personel arasından bir kişi, Rektör tarafından sekreter olarak görevlendirilebilir.

(4) Müdürün yokluğunda müdür yardımcılarından kıdemli olan müdürlüğe vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla süremez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak ve faaliyetlerini denetlemek.

ç) Merkezde görevli tüm personelin faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek.

d) Üniversite dışı kişi ve kurumlarla işbirliği sürecini koordine etmek.

e) Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak her altı ayda bir rapor hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Yıllık çalışma programının hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

g) Merkezin personel ve diğer kaynaklarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek, Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunmak.

ğ) Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla gerektiğinde öğrencilerden oluşan alt çalışma ekipleri oluşturmak ve Merkezin faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmak.

h) Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilen altı kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Rektör tarafından üç yıllığına atanırlar. Yönetim Kurulu Başkanlığını Müdür yürütür. Müdürün yokluğunda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi, Müdürün görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi tarafından yürütülür.

(2) Ayrılma nedeniyle boş kalan Yönetim Kurulu üyeliği için kalan süreyi tamamlamak üzere Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Müdür yardımcısı ve Merkez sekreteri, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Hazırlanan yıllık çalışma programını kontrol etmek, onaylamak ve Rektöre sunmak.

b) Altı ayda bir hazırlanan faaliyet raporunu gözden geçirmek, onaylamak ve Rektöre sunmak.

c) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez ve gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitede veya sanayide bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar konusunda deneyimi olan ve Rektör tarafından üç yıl için seçilen en az on en çok otuz kişiden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür ve müdür yardımcıları, Mühendislik Fakültesi Dekanı, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

(2) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu, yılda en az bir kere toplanarak Merkez faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerilerde bulunur.

(3) Merkez sekreteri, Danışma Kurulu toplantılarında raportör olarak görev alır.

(4) Danışma Kurulunun idari yetkisi bulunmamaktadır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetleri ile ilgili görüş sunmak ve önerilerde bulunmak.

b) Merkez faaliyetleri çerçevesinde meydana gelen gelişmeleri takip etmek ve yeni fikirler sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.