28 Ekim 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30579

YÖNETMELİK

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden:

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/11/2016 tarihli ve 29893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mustafa Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin adı “Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrası, 2 nci maddesinin birinci fıkrası, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ), (n), (p) ve (u) bentleri ile 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mustafa Kemal” ibarelerinden önce gelmek üzere “Hatay” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) İkinci danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda EABDK/EASDK tarafından önerilen ve EYK tarafından atanan; en az doktora/sanatta yeterlilik derecesine sahip kişiyi,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Boş kalan kontenjanlara, yedek listeden başarı sırasına göre ilan edilen gün ve saatte kayıt yapılır. Sınav sonuçları enstitü internet sayfasında ilan edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) EABDK, öğretim üyesinin azami danışmanlık yükünü dikkate alarak her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı EYK onayı ile kesinleşir. Diş Hekimliği, Eczacılık, Tıp ve Veteriner Fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.”

“(5) Öğrencinin tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, EYK kararı ile tezli lisansüstü programlarında en az doktora/sanatta yeterlilik derecesine sahip kişi ikinci danışman olarak atanabilir. İkinci danışman atanması, danışmanın gerekçeli yazılı önerisi, önerilen ikinci danışmanın danışmanlığı kabul yazısı ile EABDK/EASDK’nın yazılı önerisi ve EYK onayı ile gerçekleşir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili Enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü ve diploma eki verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlaması kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/11/2016

29893