28 Ekim 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30579

YÖNETMELİK

İbn Haldun Üniversitesinden:

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI HUKUK VE İNSAN HAKLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluşuna, amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a)                Uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku alanlarında gerekli her türlü bilimsel, teorik ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak ve bu surette uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin yöntemlerin gelişmesi, yerleşmesi, bu alanda toplum bilincinin olgunlaşması ve yaygınlaşması için danışmanlık dâhil gerekli her tür faaliyeti yürütmek.

b) Uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğini sağlayarak incelemeler yapmak.

c) Uluslararası hukuk ve insan haklarına ilişkin hukukun geliştirilmesi, bu alanlarda çalışanların gerekli bilgi ve becerileri kazanması amacıyla eğitim ve öğretimlerini sağlamak, sertifika programları açmak.

ç) Uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku alanlarında kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği ve gerektiğinde bu kuruluşlara danışmanlık yapmak, bu amaçla araştırmalara girişmek ve araştırmacılara yardımcı olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku alanında araştırmalar ve yayınlar yapmak, rapor hazırlamak ve proje yürütmek veya bu benzeri çalışmaları yaptırmak, yapılanlara katılmak veya desteklemek.

b) Uluslararası hukuk ve insan hakları hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer, panel, kongre, sempozyum, şura ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikleri düzenlemek ve düzenlettirmek.

c) Uluslararası hukuk ve insan hakları hukukuna ilişkin olarak devlet, özel, vakıf okulları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak. Üniversitelerin ilgili bölüm ve enstitüleri ile konu çerçevesinde iş birliği imkânları geliştirmek.

ç) Uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku alanında yapılan bilimsel çalışma örneklerini seçmek ve ödüllendirmek, bunun için yarışma, ödül töreni ve benzeri etkinliklerde bulunmak.

d) Uluslararası hukuk ve insan hakları hukukuna ilişkin çalışmalar yapan üniversite, merkez ve kuruluşlarla iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak.

e) Merkezin çalışma alanına dönük olmak kaydıyla çalışma ve arama toplantıları, panel, konferans, çalıştaylar, yurt içi veya yurt dışı uluslararası sempozyum ve benzeri ilmî içerikli faaliyetler düzenlemek ve bunları desteklemek; sonuçları ve ürünleri görsel, basılı veya elektronik ortamda paydaşlarla paylaşmak.

f) Üniversite bünyesindeki birimler ve tüm uygulama ve araştırma merkezleri ile ortak faaliyetler yapmak; merkezin amaçları doğrultusunda basın yayın organları ile ortak faaliyet ve iş birliği yapmak, paylaşım ve tanıtım toplantıları gerçekleştirmek.

g) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel çalıştırmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak. Üniversitede öğrenim gören her öğrenciyi, faaliyet konularını araştırmaya yöneltmek ve öğrencilerin araştırmalarına destek vermek.

ğ) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birimler oluşturmak; merkez faaliyetleri ile ilgili merkezin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı nitelikte arşiv, veri tabanı, internet sitesi, danışma merkezi kurmak veya kurdurmak.

h) İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk kişilerine danışmanlık, uzman-bilirkişilik ve hukuki destek hizmetleri vermek.

ı) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından en fazla üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi tamamlanan Müdür yeniden görevlendirilebilir ve aynı usul ile görevden alınabilir.

(2) Herhangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Üniversitenin Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile bir kişi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yardımcısının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Görev süresi biten Müdür Yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcısı Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez ve bağlı birimlerinin bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

c) Merkezi geliştirmek için hedefler belirlemek.

ç) Yönetim ve Danışma Kurulunun gündemini oluşturmak, üyeleri toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

e) Sonraki yıla ait yıllık çalışma programı hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

f) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

g) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

ğ) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli her türlü akademik, idari, teknik ve diğer personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için Rektörlüğe teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak.

h) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetleri doğrultusunda çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturmak. Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda personel ihtiyacını Rektöre sunmak ve bunların görevlendirilmesini sağlamak.

ı) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ve Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak Hukuk Fakültesi öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen üç üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine altı ayda en az bir kez olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Toplantılara katılım video konferans usulü veya internet üzerinden de yapılabilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, eğitim-öğretim, uygulama, danışmanlık, yayım ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda kararlar almak.

ç) Merkezde görevli personelin hizmet içi eğitim programlarını planlamak.

d) Merkezin bünyesinde kurulacak olan birimler ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

e) Merkezin yatırım plan ve programlarını hazırlamak.

f) Merkezde ücret karşılığında sunulacak hizmetlere ilişkin fiyatlandırma ve ödeme usullerini belirleyip Rektöre sunmak.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.

ğ) Müdürün gündeme getirdiği diğer konularda karar almak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisiyle, Üniversite içinden veya dışından Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda deneyimli kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on kişiden oluşur. Görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

(3) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aranmaz. Toplantılara katılım video konferans ve benzeri usuller ile internet üzerinden de yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Gerektiğinde Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin çalışma alanına giren konularda iş bölümü yapmak üzere, merkez birimleri ile çalışma grupları veya proje grupları kurulabilir.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 15 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü takdirde Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.