28 Ekim 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30579

YÖNETMELİK

İbn Haldun Üniversitesinden:

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ PSİKOTERAPİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma alanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (İPAM): İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,

ç) Stajyer öğrenci: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren, psikoloji, klinik psikoloji ya da rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi gören öğrencileri,

d) Terapist: Merkezde görevlendirilmiş ilgili öğretim üyesi, uzman ve psikologları,

e) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; merkeze psikolojik destek amacıyla başvuruda bulunan danışanlara, klinik psikoterapi, psiko-eğitim, grup çalışmaları, klinik ölçme ve değerlendirme hizmetleri sunmak ve ihtiyaç duyulan durumlarda bireylere psikolojik destek sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Danışanların psikolojik sorunlarını değerlendirmek ve tanı ve tedavi konusunda merkezde çalışan uzmanlara yönlendirmek.

b) Danışanların iletişim problemleri, evlilik çatışmaları, iş doyumu gibi yaşam kalitesini azaltan günlük yaşam sorunlarıyla baş etmelerine katkıda bulunmak.

c) Danışanların içinde yaşadıkları sosyo-kültürel ortamlar göz önünde bulundurularak onların ruhsal gelişimini desteklemek ve günlük sorunlarla baş etme mekanizmalarını güçlendirmeye yönelik psiko-eğitim vermek.

ç) Gündelik yaşamında sorun yaşayan danışanlar için bireysel, çift, aile ve grup terapi hizmetleri sunmak.

d) Danışanların sağaltım ve gelişimlerine yönelik olarak araştırma ve tanı amaçlı görüşme ve test uygulamaları yapmak.

e) Gerektiğinde danışanları yardım alabilecekleri ilgili kurumlara yönlendirmek.

f) Danışanlardan elde edilen bütün sözlü ve yazılı bilgileri etik prensipler çerçevesinde yönetmek ve arşivleyerek korumak.

g) Merkezin hizmet kalitesini artırmaya yönelik olarak danışanların merkezde yapılan çalışma ve eğitimleri değerlendirmeleri amacıyla memnuniyet anketleri düzenlemek.

ğ) Lisans ve lisansüstü psikoloji ve psikolojik danışmanlık öğrencilerinin staj eğitimlerini öğretim üyeleri gözetiminde etik ve bilimsel süreçler gözetilerek sürdürmelerini sağlamak.

h) Merkez çalışanlarının akademik gelişmelerine yönelik psikoloji alanıyla ilgili toplantı, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanıyla ilgili olan üniversite öğretim üyeleri veya idari personel arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür, Rektör tarafından görevden alınabilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür tarafından belirlenen görevleri yerine getirmek üzere, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile bir kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcısının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcısı Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezde klinik psikoterapi, psiko-eğitim, grup çalışmaları, klinik ölçme ve değerlendirme hizmetlerinin amacına uygun olarak düzenlenmesi ve yürütülmesi ile ilgili olarak çalışanlarını denetlemek.

b) Merkezde sunulacak hizmetlerin en üst düzeyde bilimsel verilere dayanarak, kültürel değerleri ve danışan ihtiyaçlarını da göz önüne alarak, kaliteli hizmet sunumunu sağlamak ve danışanları muhtemel zararlar ve risklere karşı korunmasını sağlamak.

c) Merkezin bir yıllık çalışma ve değerlendirme raporlarını ve istatistiklerini her yıl Ocak ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunmak.

ç) İdari ve akademik toplantılarda Merkezi temsil etmek.

d) Merkezde çalışan öğretim üyesi, uzman, psikolog, stajyer ve idari personelin yıllık ve idari izinlerini düzenlemek ve onaylamak.

e) Merkezde çalışanlar arasında uyum ve birlikteliğin sağlanması için destek olmak. Merkezde çalışan uzmanların profesyonel gelişimlerini desteklemek, bilgi alışverişinde bulunulması ve profesyonel konularda ekip çalışmasının etkili olabilmesi için haftalık toplantılar düzenlemek.

f) Yönetim Kuruluyla beraber, Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı uzmanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, gerekli görülen durumlarda çalışanlar arasında rotasyon yapmak.

g) Rektörlük ve idari birimlerin isteği doğrultusunda danışanların ihtiyaçlarını dikkate alarak, sunulan hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve etkililiğinin artırılmasına yönelik çalışmaları yönlendirmek ve geleceğe yönelik planlamaları gerçekleştirmek.

ğ) Yönetim Kurulunun görüşünü alarak merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel temelli stratejiler geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek.

h) Yönetim Kurulunun görüşünü alarak merkezin kadro ihtiyaçlarını mevcut stratejilere göre planlamak ve gerekçeleriyle beraber Rektörlüğe bildirmek.

ı) Merkeze alınacak uzman adaylarının ilgili mevzuat çerçevesinde seçimlerini gerçekleştirerek, seçilen personel adaylarını Yönetim Kurulunda görüştükten sonra Rektörlüğe bildirmek.

i) Merkezde görev yapan stajyer öğrencilerin (lisans, yüksek lisans, doktora) sayısını, görev alanlarını ve çalışma takvimini belirleyerek Yönetim Kuruluna sunmak.

j) Merkezde çalışan personelin, mesleki alandan seçilen bir öğretim üyesinden danışmanlık almalarını sağlamak, danışmanlık süresini planlamak ve işleyişini denetlemek.

k) Gerekli gördüğü durumlarda ve ihtiyaç halinde psikoloji bölümü öğretim üyelerinin, araştırma görevlilerinin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin merkezde görevlendirilmesi için çalışmalarda bulunmak. Üniversitede hizmet içi eğitim, seminer ve bilgilendirici toplantılar düzenlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil 5 kişiden oluşur. Üyelerin en az üçü psikoloji bölümünde görev yapan öğretim üyeleri arasından, kalan üye veya üyeler ise üniversite bünyesinde çalışan merkezin idari personeli arasından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir kere üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantı günü ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Toplantı kararlarına ilişkin oyların eşitliği halinde, başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

b) Merkezde sunulan hizmetlerin danışan ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çeşitlendirilmesine ve etkililiğinin arttırılmasına destek sağlamak.

c) Gelecekte verilmesi düşünülen yeni hizmetlerin planlamasını yapmak.

ç) Merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel temelli stratejiler belirlemek.

d) Merkezde görev yapan stajyer öğrencilerin sayısını ve faaliyet alanlarını belirlemek.

e) Merkezin kadro ihtiyaçlarının planlanmasını yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri

MADDE 12 – (1) Merkez çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla çeşitli birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması ve çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.