28 Ekim 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30579

YÖNETMELİK

İbn Haldun Üniversitesinden:

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ ETİK ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesi Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma alanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İbn Haldun Üniversitesi Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışman: Merkezde görevlendirilmiş ilgili akademik personeli,

b) Merkez (UYEM): İbn Haldun Üniversitesi Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,

d) Stajyer öğrenci: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren, sosyal bilimler alanında lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi gören öğrencileri,

e) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

g) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Etik çalışmaları, dünyada ve Türkiye’de pek çok bilimsel disiplin için bir gereklilik halini almıştır. Merkezin amacı; Üniversite bünyesinde yer alan işletme, felsefe, iletişim, İslami ilimler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi disiplinlerin kendi alanlarındaki etik problemlerle ilgili yaptıkları ve yapacakları akademik araştırma ve yayın faaliyetlerini çok disiplinli bir araştırma ve uygulama merkezinin çatısı altında toplamaktır. Başta iş etiği olmak üzere bio-etik, medya etiği, siyasi etik, din ve etik ilişkisi gibi alanlarda yapılacak çalışmalar bu sayede daha rahat koordine edilebilecektir. Bu çalışmaların ortak hedefi ise Üniversiteden başlayarak sosyal yaşamın her alanında, evrensel etik bilinci etrafında şekillenmiş prensipler geliştirilmesine önayak olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite içinde ve dışında etik bilinci geliştirecek ve destekleyecek akademik faaliyetler yürütmek.

b) Uygulamalı etik yaklaşımıyla üniversite içinde ve dışındaki etik sorunlar için pratik çözümler geliştirmek.

c) Toplumsal yarar ilkesiyle hareket eden kurumlarla ortak çalışmalar yapmak.

ç) Üniversite bünyesindeki farklı disiplinlerin kendi alanlarındaki etik problemlerle ilgili yaptıkları ve yapacakları akademik araştırma ve yayın faaliyetlerini desteklemek.

d) Disiplinler arası etik konulu araştırmaları koordine etmek.

e) Rapor, bülten, dergi, kitap ve benzeri vasıtalarla etik alanında toplumsal bir farkındalık oluşturmak.

f) Üniversite bünyesinde açılacak etik konulu yüksek lisans programlarını koordine etmek.

g) Etik ilkelerin ilgili disiplin mevzuatında yer bulması için gereken çalışmaları gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür, Rektör tarafından görevden alınabilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından belirlenen görevleri yerine getirmek üzere, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile bir kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcısının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcısı Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin bir yıllık çalışma ve değerlendirme raporlarını ve istatistiklerini her yıl Ocak ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunmak.

ç) İdari ve akademik toplantılarda Merkezi temsil etmek.

d) Merkezde çalışanlar arasında uyum ve birlikteliğin sağlanması için destek olmak.

e) Merkezde çalışan uzmanların profesyonel gelişimlerini desteklemek, bilgi alışverişinde bulunulması ve profesyonel konularda ekip çalışmasının etkili olabilmesi için haftalık toplantılar düzenlemek.

f) Yönetim Kuruluyla beraber, Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı uzmanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, gerekli görülen durumlarda çalışanlar arasında rotasyon yapmak.

g) Yönetim Kurulunun görüşünü alarak birimlerin etik çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel temelli stratejiler geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek.

ğ) Gerekli gördüğü durumlarda ve ihtiyaç halinde Merkezin amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan öğretim üyelerinin, araştırma görevlilerinin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Merkezde görevlendirilmesi için çalışmalarda bulunmak.

h) Üniversitede etik konulu hizmet içi eğitim, seminer ve bilgilendirici toplantılar düzenlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür dâhil, üyelerin en az üçü Merkezin amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için görevlendirilir. Diğer üyeler de Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilir. Süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir kere üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantı günü ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Toplantı kararlarına ilişkin oyların eşitliği halinde, başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

b) Merkezde sunulan hizmetlerin ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirilmesine ve etkinliğinin artırılmasına destek sağlamak.

c) Gelecekte verilmesi planlanan yeni hizmetlerin planlamasını yapmak.

ç) Merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel temelli stratejiler belirlemek.

d) Merkezde görev yapan stajyer öğrencilerin sayısını ve faaliyet alanlarını belirlemek.

e) Merkezin kadro ihtiyaçlarının planlanmasını yapmak ve çalışan personelin danışmanlık alma gereksinimlerinin karşılanması konusunda destek sağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisiyle, Üniversite içinden veya dışından Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda deneyimli kişiler arasından görevlendirilen en az 8 en fazla 10 kişiden oluşur. Görevlendirme Rektör tarafından en çok üç yıl süreyle yapılır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Danışma Kurulu, gerek görüldüğü takdirde Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından onaylanan, Merkez amacı doğrultusunda çalışma yapan kişi ve kurum temsilcilerinden oluşur.

b) Uygulamalı Etik alanında çalışmaları olan, üniversite içinden ya da dışından akademik veya sektörel uzmanlar Danışma Kurulunda yer alabilirler.

c) Danışma Kurulu üyelerinin süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

ç) Danışma kurulunun aldığı kararlar Yönetim Kuruluna tavsiye niteliği taşır.

d) Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Merkez birimleri

MADDE 13 – (1) Merkez çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla çeşitli birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması ve çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.