28 Ekim 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30579

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına  aşağıdaki (ı) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ı) Merkez müdürlüğünün disiplin işlemlerini yürütmek.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Disiplin Kurulu olarak; Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğünce Disiplin Kuruluna sevk edilen aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları ile merkez müdürü tarafından onaylanarak kişilere tebliğ edilen disiplin cezalarına (Uyarma ve Kınama cezaları) ilişkin verilen itiraz dilekçelerini incelemek ve sonucunu merkez müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/9/2013

28776

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/12/2013

28859

2-

 6/7/2014

29052

3-

 6/12/2014

29197

4-

12/12/2016

29916

5-

24/10/2017

30220

6-

19/11/2017

30245