27 Ekim 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30578

YÖNETMELİK

Özyeğin Üniversitesinden:

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/1/2017 tarihli ve 29941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Üniversitede yaz okulunda açılan dersler ile Üniversiteye has özel kurgulanmış olan Sektörel Eğitim Bölümünde verilen dersleri (SEC kodlu tüm dersler) ve bitirme projeleri dersleri ile ilgili akademik birime has kurgulanmış olan dersler yaz okulunda diğer yükseköğretim kurumlarından alınamaz. Diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan alınması uygun olmayan dersler akademik birim tarafından öğrencilere ilan edilir. Fakülte/yüksekokul yönetim kurulları, yaz okulunda diğer yükseköğretim kurumlarından alınabilecek dersleri ve bu derslerin alınabileceği yükseköğretim kurumlarını belirler.  Üniversitede yaz okulunda açılmayan derslerin diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan alınabilmesi ve not transferi için öğrencilerin, aşağıdaki koşullara göre kayıtlı oldukları fakülte/yüksekokula başvurmaları gerekir:

a) Alınmak istenen dersin, hangi yükseköğretim kurumundan alınacağı, ilgili kurumdaki dersin içerik, kredi ve öğrenim dili bilgisinin başvuru için bir dilekçe ile birlikte (varsa ilgili akademik birim tarafından ilan edilen süre içinde ve ek bilgi/belgelerle birlikte) sunulması gerekir.

b) Başvurulan ders ancak içerik, kredi, öğrenim dili ve benzeri niteliklerinin ilgili akademik birim yönetim kurulu tarafından uygun bulunması halinde alınabilir.

c) Fakülte/yüksekokul yönetim kurulları, öğrencinin tamamladığı kredi ve dersleri de göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri kapsamında kredi ve not uyarlamaları ile hangi derslerden muaf tutulacağına dair değerlendirmesini yapar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/1/2017

29941

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/1/2018

30293