27 Ekim 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30578

YÖNETMELİK

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsünde yürütülen örgün ve yaygın lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsünde yürütülen örgün ve yaygın lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Enstitüler için Rektörlükçe hazırlanarak Senato onayı ile ilan edilen takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Anabilim/anasanat dalı (ABD/ASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan başkanı,

d) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu (ABD/ASD AK): Enstitü anabilim/anasanat dalının, lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez/eser çalışması yöneten, tam zamanlı öğretim üyeleri ve doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

e) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

f) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye, ders seçme ve bırakma işlemlerinin yönlendirilerek onaylanması, tez/eser çalışmasına yönlendirilmesi ve tez/eser çalışması danışmanlığı gibi bilimsel/sanatsal faaliyetlerde rehberlik etmesi için enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini veya sanatta yeterlik/doktora derecesine sahip öğretim görevlisini,

g) Enstitü: Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsünü,

ğ) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) Eser çalışması: Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü sanatta yeterlik programı öğrencilerinin sanatta yeterlik tezi yerine, yüksek lisans öğrencilerinin ise yüksek lisans tezi yerine gerçekleştirecekleri sanatsal çalışmayı,

i) GMAT: Uluslararası bir sınav olan Graduate Management Admission Test sınavını,

j) GRE: Uluslararası bir sınav olan Graduate Record Examinations sınavını,

k) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği gereği, enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini veya doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişiyi,

l) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

m) İzleme komitesi (İK): Enstitüye bağlı bilim/sanat dallarında doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez/eser çalışması önerisini değerlendirmek, tez/eser çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen, biri tez danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

n) Kredi: Bir kredi, bir yarıyıllık eğitim öğretim süresince devam eden, haftada bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygulama karşılığını,

o) Müdür: Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürünü,

ö) Müdürlük: Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğünü,

p) Öğrenci: Lisansüstü eğitim, öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencilerini,

r) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

s) Program: Anabilim/anasanat dallarına bağlı olarak, Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğine göre açılan lisansüstü eğitim öğretim programlarını,

ş) Program koordinatörü (PK): Anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanan, anabilim/anasanat dalı altındaki lisansüstü eğitim programı koordinatörünü,

t) Rektör: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

u) Sanatta yeterlik eser metni: Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü sanatta yeterlik programı öğrencilerinin, sanatta yeterlik tezi yerine, tez yazım yönergesine uygun olarak hazırlayacakları sanatta yeterlik eser çalışmasını,

ü) Senato: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu,

v) Tez: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitimi amaçları doğrultusunda, tez yazım yönergesine uygun şekilde hazırlanacak olan bilimsel çalışmayı,

y) Tez izleme komitesi (TİK): Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla, danışmanla beraber biri kurum dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

z) Üniversite: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesini,

aa) Yabancı dil sınavı: Merkezi yabancı dil sınavını veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

bb) Yeterlik komitesi (YK): Enstitüye bağlı doktora/sanatta yeterlik programlarına ait yeterlik sınavlarını düzenleme ve yürütme kapsamında, çeşitli alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, beş asil ve bir yedek üyeden oluşan yeterlik sınav jürilerini oluşturma görevine sahip komiteyi,

cc) Yeterlik sınavı (YS): Doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin, kayıtlı oldukları programlara özgü temel konu ve kavramlar ile tez/eser çalışmasını şekillendiren bilimsel/sanatsal yaklaşım ve yöntemler üzerindeki hâkimiyetlerini veya yenilerini geliştirmeye dönük, akademik nitelikte bağımsız bir bilimsel araştırma veya sanat etkinliğini yürütebilme yeterliklerini değerlendirmeyi amaçlayan sınavı,

çç) Yeterlik sınavı jürisi (YSJ): Doktora/sanatta yeterlik programları dâhilinde farklı alanlardaki yeterlik sınavlarını yapmak üzere yeterlik komitesi tarafından onaylanan, danışmanla birlikte en az iki üyenin Üniversite dışından, diğer ikisinin ise komitenin alana uygun olarak belirleyeceği öğretim üyelerinden olmak üzere beş asil üyeden oluşan jüriyi,

dd) Yüksek lisans eser metni: Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü yüksek lisans programı öğrencilerinin, yüksek lisans tezi yerine tez yazım yönergesine uygun olarak hazırlayacakları yüksek lisans eser çalışmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar, Başvuru ve Öğrenci Kabulü

Öğrenci kabulü

MADDE 4 – (1) Lisansüstü programları teşkil eden tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına alınacak öğrenci sayı ve kontenjanları (alan-içi ve alan-dışı olmak üzere), ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili EK kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

(2) Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul için adayların, EK tarafından uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olmaları, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde en az 55 ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavından ise yüksek lisans programlarında en az 60 puan almaları gerekir. Lisans mezuniyet notunun 100’lük sistemde 70 ve üzeri, 4,00’lük sistemde 2,50 ve üzeri olması gerekir. Sıralama notu, dal sınavının %50’si ve ALES puanının %50’si toplanarak bulunur. Sıralama notları arasında eşitlik olması halinde, lisans öğrenimi not ortalaması yüksek olan aday, üst sırada yer alır. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitüdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz. Yüksek lisans programlarına başvuran adayların, yabancı dil bilgi düzeyine ilişkin esaslar anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili EK kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(3) Doktora programlarına başvuru ve kabul için adayların, bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavından da en az 70 puan almaları gerekir. Yüksek lisans mezuniyet notunun 100’lük sistemde 70 ve üzeri, 4,00’lük sistemde 2,50 ve üzeri olması gerekmektedir. Sıralama notu, yüksek lisans mezuniyetinin %15’i, yabancı dil sınavının %25’i ve sınav notunun %60’ı toplanarak bulunur. Adayların sıralama notları arasında eşitlik olması halinde, yüksek lisansı olan adaya öncelik verilir. Yüksek lisans diploması olan adaylar arasında eşitlik olması durumunda yüksek lisans not ortalaması yüksek olan aday; yüksek lisans derecesi olmayan adaylar arasında ise lisans notları ortalaması yüksek olan aday üst sırada yer alır.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan (veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bunun muadili bir puan) alınması zorunludur. Girilecek programların özelliklerine göre bu asgari puanların gerektiğinde yükseltilmesi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili EK kararı ve Senato onayıyla karara bağlanır.

(5) Sanatta yeterlik programlarına başvuru ve kabul için adayların, bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların değerlendirme ve/veya mülakat sınavından en az 70 puan almaları gerekir. Lisans veya yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların, lisans mezuniyet not ortalamalarının 100’lük sistemde 70 ve üzeri, 4,00’lük sistemde 2,50 ve üzeri olması ve değerlendirme ve/veya mülakat sınavından da en az 70 puan almaları gerekir. Değerlendirme sınavı; yazılı sınav, çizime dayalı yetenek sınavı, uygulama sınavı veya bu sınavların bir birleşiminden oluşur. Adayların sıralama notları arasında eşitlik olması halinde, yüksek lisansı olan adaya öncelik verilir. Yüksek lisans diploması olan adaylar arasında eşitlik olması durumunda, yüksek lisans notları ortalaması daha yüksek olan aday; yüksek lisans derecesi olmayan adaylarda ise lisans notları ortalaması yüksek olan aday üst sırada yer alır. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitüdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

(6) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan (veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bunun muadili bir puan) alınması zorunludur. Girilecek programların özelliklerine göre bu asgari puanların gerekirse yükseltilmesi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili EK kararı ve Senato onayıyla gerçekleşir.

(7) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına, Üniversitelerarası Kurul (ÜK) kararıyla belirlenen lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir. Ancak anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili EK kararı ve Senato onayıyla, belirlenen programlar dışından da öğrenci kabulüne karar verilebilir.

(8) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurularına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(9) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup lisans öğrenimlerini yurt dışında yapmış adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri diploma denklik belgelerini mezuniyetlerinden önce kuruma teslim etmeleri kaydıyla YÖK’ten temin etmeleri gereken “Tanınma Belgesini” getirmeleri ön koşuluna bağlıdır.

(10) Devlet bursluları dâhil, Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsünde lisansüstü öğrenim görmek için başvuran yabancı uyruklu adayların ilgili anasanat dalı tarafından yapılan değerlendirme ve/veya mülakat sınavından en az 70 puan alarak başarılı bulunmaları gerekir. Bu adayların kabulüne ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(11) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, gerekli başvuru belgeleri, son başvuru tarihleri ve konuya ilişkin diğer usul ve esaslar, enstitünün teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir ve her yarıyıl başında öğrenci almak üzere ilan edilir.

(12) Başvurularda istenen belgelerin asıl veya enstitü tarafından onaylı örnekleri kabul edilir.

(13) Üniversitenin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve/veya diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak yürüteceği ortak lisansüstü eğitim öğretim programlarına öğrenci kabulünde; 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır. Avrupa Birliği eğitim programları çerçevesinde bir yükseköğretim kurumu veya uluslararası kuruluşla yapılacak öğrenci değişimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Bilimsel/sanatsal hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının teklifi ve EYK kararıyla bilimsel/sanatsal hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel/sanatsal hazırlık programına öğrenci olarak kabul edilebilecek adaylar şunlardır:

a) Lisans derecelerini, başvurdukları yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programından farklı bir alanda almış olan adaylar,

b) Lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora ve sanatta yeterlik adayları,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecelerini, başvurdukları doktora/sanatta yeterlik programından farklı bir alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında alınması zorunlu dersler, öğrencinin lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerinin yerine geçemez. Ancak, bilimsel/sanatsal hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel/sanatsal hazırlık derslerinin yanı sıra, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayıyla lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel/sanatsal hazırlık programlarında derslere devam ve sınavlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel/sanatsal hazırlık dersleri kredisiz olarak alınır. Her dersin başarı notunun en az DD olması gerekir. Ancak, bilimsel/sanatsal hazırlıkta alınan tüm derslerin ortalamasının yüksek lisans için en az CC, doktora/sanatta yeterlik için en az BB olması gerekir.

(5) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, lisansüstü derslere enstitü ABD/ASD başkanlığının onayıyla özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp, süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve ilgili diğer hükümler Senato tarafından onaylanan esaslara göre düzenlenir. Lisansüstü programa kabul edilen özel öğrencilerin başarılı oldukları derslere ilişkin muafiyetleri, ilgili lisansüstü eğitimde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı bir öğrenci, yatay geçiş yoluyla lisansüstü programlara kabul edilebilir. Buna dair kabul edilme koşulları Senato tarafından kabul edilen esaslar ile belirlenir. Bu öğrencilerden, geldikleri öğretim kurumunda yabancı dil sınavına girmemiş olanların, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan yabancı dil sınavına girmeleri gerekir. Adayların yatay geçişe başvurabilmeleri için lisansüstü not ortalamalarının; yüksek lisansta en az CB, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az BA olması gerekir.

(2) Öğrencinin, Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programında başarılı olduğu derslerin yatay geçiş yapacağı programdaki derslere eşdeğerliği ve yarıyıl bazındaki öğrenim süresi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve EYK kararıyla belirlenir. Doktora ve sanatta yeterlik programına yatay geçiş yapan öğrenci yeterlik sınavına, geçiş yaptığı programda girer.

(3) Başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, geldikleri öğretim kurumundan alacakları öğrenim belgesi ve ders içeriklerini gösteren belgeleri ilgili Enstitüye vermeleri gerekir. Bu öğrencilerin daha önce devam etmiş oldukları yükseköğretim kurumunda aldıkları derslerden muaf olup olmayacakları ve muaf olmaları halinde aldıkları not ve kredilerin ne şekilde kabul edileceğine ilişkin hususlar, ilgili anabilim/anasanat dalı görüşü alınmak suretiyle EYK tarafından belirlenir.

(4)Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçişlere ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) Yatay geçiş kontenjanları lisansüstü kontenjanlarla birlikte ilan edilir.

Lisansüstü programlara kayıtla ilgili esaslar

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin listesi EYK kararıyla kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından duyurulur. EYK, her program için ilan edilen kontenjan sayısının en fazla iki katına kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek adayların kayıt işlemlerine akademik takvimde belirlenen sürelerde devam edilebilir.

(2) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen adayların kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili enstitü tarafından yapılır.

(3) Adaylardan kesin kayıt yaptırmak için ilgili enstitü tarafından teklif edilen ve Senato tarafından belirlenen belgeler istenir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülmek kaydıyla onaylanan örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için;

a) Yüksek lisans programlarına kabul edilenlerin lisans diplomasına; doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilenlerin yüksek lisans diplomasına; lisans programlarından doğrudan doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilenlerin ise lisans diplomasına sahip olmaları,

b) Üniversitenin yetkili kurulları tarafından öngörülüp ilan edilen diğer şartların yerine getirilmesi,

gerekir.

(5) Eksik belgeyle kesin kayıt yapılmaz.

(6) Akademik takvimde belirlenen ve duyurulan süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, öğrencilik haklarından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(7) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların, tespit edilmeleri hâlinde kayıtları yapılmaz; kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayıldıkları gibi gelecekte de öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(8) Öğrenci kesin kayıt için şahsen başvurmak zorundadır. Şahsen başvuramadığı durumda, ancak noter onaylı vekâlet yoluyla başvuru işlemi bir başkası tarafından yapılabilir.

E-posta adresi

MADDE 9 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından bir e-posta adresi verilir. Üniversite veya ilgili enstitülerdeki eğitim öğretime ilişkin duyurular, bu e-posta adresine yapılır.

(2) Öğrenci, e-posta adresini aktif durumda tutmak ve takip etmekle yükümlüdür.

(3) E-posta yoluyla gönderilen duyurular tebliğ edilmiş sayılır.

(4) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin e-posta adresleri iptal edilir.

(5) E-posta adreslerini yasa dışı faaliyetlerde kullananların e-posta adresleri iptal edilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 10 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt anında bildirdiği adrese veya kayıt esnasında öğrencilere verilen e-posta adresine yazılı olarak yapılmak veya Üniversite internet sitesinde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirmeleri hâlinde, yeni adreslerini kaydettirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilere, Üniversitede kayıtlı adresleri üzerinden yapılan bildirimler geçerli sayılır.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 11 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Rektörlük tarafından Üniversitenin öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kartında öğrencinin tanınmasını sağlayan bilgiler yer alır.

(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik kartları geri alınır ve dosyalarında saklanır.

(3) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde, öğrenciye, gazete ilanı, kimlik ücretini yatırdığına dair banka dekontu ve dilekçeyle başvurması halinde yeniden kimlik kartı verilir.

Danışmanlar

MADDE 12 – (1) Öğrencilere, Üniversiteye kayıt yaptırmalarından itibaren bir ay içerisinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı teklifi ve EYK onayıyla, öğretim üyeleri arasından, bir akademik danışman atanır. Zorunlu durumlarda ilgili kurulun onayıyla doktora veya sanatta yeterlik unvanına sahip kadrolu öğretim görevlileri arasından da danışman atanabilir.

(2) Danışmanlar; öğrencinin öğretimi süresince, her dönem alacağı derslerin belirlenmesinde, tez/eser çalışmasının yönlendirilmesinde ve tez/eser çalışması danışmanlığı gibi bilimsel/sanatsal faaliyetlere yönelik olarak rehberlik etmekle ve öğrenciyle ilgili diğer akademik konularda destek vermekle yükümlüdür.

(3) Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında, ders aşamasını tamamlayan öğrencilerin tez/eser çalışması danışmanlığı için tez aşamasının başlangıcında ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı teklifi ile EYK tarafından farklı bir tez/eser danışmanı atanabilir.

(4) Danışmanların görev ve sorumlulukları, ilgili mevzuat hükümleri ve EK önerisi doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslara göre düzenlenir.

(5) Danışmanlık ve rehberlik süreçlerinin eksiksiz yürütülmesinden ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı sorumludur.

Kayıt yenileme

MADDE 13 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirlenen süreler içinde ve her dönem başında, gerekli mali yükümlülüklerini yerine getirerek kayıt yenileme işlemini yapar. Gerekli hâllerde Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) tarafından bu sürelerde değişiklik yapılabilir.

(2) Ekonomik nedenler ya da sağlık sorunu gibi eğitime devam etmeye engel teşkil edecek sebepleri haiz olanlar ve bu durumlarını belgeleyebilenlerden mazeretleri EYK tarafından kabul edilenler dışında, süresi dâhilinde mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve kayıt yenileme işlemini tamamlamayan öğrenciler ilgili dönemde ders alamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilemenin gerçekleşmediği dönem, öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrenci değişim programlarına katılan ve ilgili dönemde başka bir yükseköğretim kurumunda bulunan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, akademik takvimde belirlenen süreler içinde veya dışında, ilgili kurulların kararıyla yapılabilir.

(4) Kayıt yenileme işlemleri öğrenci otomasyon programıyla düzenlenir. Öğrenci, kayıt yenileme işlemlerini, otomasyon programında, internet üzerinden ve akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapar.

(5) Kayıt yenileme işleminin tamamlanması, kayıt işlemlerinin, öğrenci danışmanı tarafından, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde onaylanması suretiyle gerçekleşir.

(6) Kayıt yenileme için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya yanlış ve eksik beyanda bulunan öğrencilerin kayıt işlemleri iptal edilir; haklarında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 14 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir.

(2) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler, ilgili dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları dönemin eğitim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların o dönemle ilgili öğrenci katkı payları ve/veya öğrenim ücretleri iade edilmez.

(4) Öğrenci değişim programlarına, ortak ve benzer programlara katılan öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasındaki ikili anlaşmalarla belirlenir.

(5) Disiplin cezası nedeniyle okuldan uzaklaştırılan öğrenciler, katkı paylarını ödemek zorundadır. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları hâlinde öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücretini ödemez.

İzinler, kayıt dondurma ve hakların saklı tutulması

MADDE 15 – (1) Kayıt dondurma, öğrencilerin geçici bir süre için ilgili EK onayıyla kayıtlı oldukları programa/programlara ara vermeleridir. Kayıt dondurma başvurusu yapılabilmesi için başvuru tarihinde öğrencinin kayıtlı veya kayıt dondurmuş statüde olması zorunludur. Kayıt donduran öğrencilerin tüm hakları saklı tutulur. Hazırlanan belgelerde, ilgili öğrencilerin kayıtlarının dondurulmuş olduğu belirtilir.

(2) EYK kararı ve YÖK tarafından tespit edilen haklı ve geçerli nedenler için azami kayıt dondurma süreleri; bilimsel/sanatsal hazırlıkta ve tezsiz yüksek lisans programında bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıldır. Askerlik, sağlık, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise bu süre bu hallerin süresi kadardır.

(3) Kayıt donduran öğrenci öğretimine devam edemez ve kayıt dondurduğu dönemi izleyen sınav dönemindeki dönem sonu sınavlarına giremez.

(4) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden öngörülemeyen ve bilinemeyen nedenlerle dönem içinde de kayıt dondurulabilir. Belirtilen nedenlerin sınav döneminde ortaya çıkması hâlinde aynı usulle işlem yapılır. Dönem içinde kayıt dondurulması hâlinde öğrenci dönem başından itibaren izinli sayılır.

(5) Bu maddede belirtilen nedenlerle kayıt dondurma istenilmesi hâlinde öğrencinin, olayın vuku bulmasından itibaren en geç otuz gün içinde, bağlı bulunduğu enstitüye başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur.

(6) Ekonomik nedenler ve ilgili kurulca kabul edilebilecek diğer nedenlerle kayıt dondurma ancak dönem başında yapılabilir. Bu durumda kayıt dondurma için başvurunun nedenlerinin açıklanması ve belgelenmesinin, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonraki otuz gün içinde yapılması zorunludur. Ani hastalık ve beklenmedik hâller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(7) Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde, kayıt dondurduğu öğretim döneminden başlayarak öğrenciliğe devam eder.

(8) YÖK tarafından belirtilen haklı ve geçerli nedenler ile Senatoda onaylanan diğer nedenlere dayalı izinler, kararda belirtilmek şartıyla öğretim süresinden sayılmaz.

(9) Psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle tüm öğretim süresi içinde devamsızlıkları iki yılı aşan ve bu durumlarını bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporuyla belgeleyebilen öğrencilerin öğretimlerine devam etmek istemeleri halinde, kendilerinden tedavi görerek sağlıklı olduklarına dair yeni bir sağlık raporu almaları istenir. Bu rapor, enstitü yönetim kurulunca incelendikten sonra, öğrencinin öğretimine devam edip edemeyeceğine karar verilir.

Özel izin

MADDE 16 – (1) Öğretim dönemi içinde; belirli bir süre atölye çalışması, sergi, konser, sempozyum, konferans, spor, festival gibi sosyal gelişimine ve öğretimine katkısı olacak Üniversite dışı etkinliklere katılmak üzere ilgili anabilim/anasanat dalının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla izin verilen ve katıldıklarını belgeleyen öğrencilerin devamları, izin süresi öğretim süresinden düşüldükten sonra kalan süre üzerinden değerlendirilir. Sınav, ödev teslim ve benzeri hakları saklı tutulur.

(2) Dönem sonu ve bütünleme sınavına girme hakkı kazandıkları hâlde, Üniversite dışındaki bir etkinliğe özel izinli olarak katıldıkları için dönem sonu ve bütünleme sınavına giremeyen öğrencilerin mazeretlerinin EYK tarafından kabulü durumunda, bu öğrencilerin dönem sonu ve bütünleme sınavı veya bunların yerine geçecek ödev teslimi ve benzeri haklarını kullanma zamanı EYK tarafından belirlenir.

Kayıt sildirme/ilişik kesme

MADDE 17 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencilerin EYK kararı doğrultusunda, Üniversite ile ilişikleri kesilir:

a) Kendi isteğiyle kaydının silinmesini yazılı olarak talep etmiş olanlar,

b) Yasal süresi içinde eğitimini tamamlayamayanlar,

c) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası alanlar,

ç) Üniversiteye kayıt kabul koşullarını yerine getirmediği sonradan anlaşılanlar veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin veya verdiği bilgilerin yanlış ya da eksik olduğu tespit edilenler.

(2) Kesin kayıt ve/veya kayıt yenileme süreci tamamlanmadan kaydını sildiren öğrencinin o dönem için ilgili mevzuat çerçevesinde alınan öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti EYK kararıyla iade edilir. Ancak önceki dönemlere ait ödenmiş öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri iade edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim düzeyleri

MADDE 18 – (1) Üniversiteye bağlı enstitülerde öğretim gören öğrenciler, 2547 sayılı Kanunda öngörülen ilke ve esaslara göre lisansüstü düzeyinde öğretim görürler.

(2) Üniversiteye bağlı yürütülen öğretim programlarındaki farklılıklar nedeniyle öğretim ve sınavlara ilişkin esaslar bu Yönetmelik çerçevesinde, ilgili kurulların önerisi ve Senato kararıyla belirlenebilir.

Öğrenci değişim programları

MADDE 19 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşma ve ilgili mevzuat uyarınca, öğrenci değişim programları çerçevesinde, yüksek lisans programlarında bir, doktora/sanatta yeterlik programlarında iki dönemi aşmamak kaydıyla yurt içi veya dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir.

(2) Değişim programından yararlanıldığı sürede öğrencilerin Üniversitedeki kayıtları devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrencilerin, değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ders veya uygulamaların kredileri, ilgili anabilim/anasanat dalının olumlu görüşü ve EK kararıyla, kayıtlı olunan lisansüstü programdaki yükümlülüklerin yerine sayılabilir.

(4) Öğrencinin değişim programına katılarak aldığı ders kredilerinin toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam kredisinin üçte birinden fazla olamaz.

(5) Değişim programlarına başvuru koşulları, kabul şartları ve ders başarı notlarının Üniversitedeki başarı durumuna nasıl yansıtılacağına dair esaslar ilgili EK tarafından hazırlanır ve Senatoca onaylanır.

(6) Lisansüstü programlarda yapılan tezler/eser çalışmaları, değişim programıyla gidilen üniversitelerde tamamlanamaz.

Öğretim dönemleri

MADDE 20 – (1) Bir öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluşur. Dersler dönem olarak düzenlenir.

(2) Güz ve bahar döneminin normal süresi en az on dört haftadır. Gerekli hâllerde bu süre Senatoca değiştirilebilir. Ara sınavlar ve diğer dönem içi ölçme ve değerlendirme çalışmaları bu süreler içindedir. Ancak dönem sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışında tutulur.

Öğrenci disiplin işleri

MADDE 21 – (1) Öğrenciler, disiplin yönünden Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Öğrenci işleri

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin; kayıt, kayıt yenileme, devam, izin alma, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul edilme, intibak, program değiştirme, derse yazılma, yatay, dikey veya kurum içi geçiş, sınav, not ve diğer işlemleri, kayıtlı bulundukları enstitüler tarafından yapılır ve yürütülür.

Öğretim planları

MADDE 23 – (1) Üniversitenin öğretim programlarındaki öğretim faaliyetleri; ilgili mevzuat ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili EK kararı ve Senato tarafından onaylanan öğretim planına göre yapılır.

(2) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili EK kararı ve Senato onayıyla öğretim planlarına yeni dersler eklenebilir veya kaldırılabilir. Öğretim planlarındaki dersler, EK kararıyla açık veya kapalı tutulabilir. Ancak mevcut planlardaki derslerin kredileri, ders kodları, ad ve türleri değiştirilemez.

(3) Zorunlu ve seçmeli dersler ile bu derslerin varsa ön koşulları öğretim planlarında belirtilir.

(4) Öğretim planlarında, mezuniyet için tamamlanması gereken toplam kredi ve AKTS miktarının en az %25’i seçmeli derslerden oluşur.

(5) Senato tarafından belirlenen öğretim planları, izleyen öğretim döneminin başından itibaren uygulamaya konulur.

Dersler

MADDE 24 – (1) Derslerin süresi dönemlik olarak düzenlenir. Bir ders; teori, atölye, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer gibi bileşenlerin bir veya daha fazlasından oluşabilir. Ders başarı notu, bir ders için verilen tek bir not ile belirtilir.

(2) Dersler, özellikleri göz önüne alınarak şu şekilde gruplandırılır:

a) Zorunlu dersler,

b) Seçmeli dersler,

c) Seminer dersi,

ç) Uzmanlık alan dersi,

d) Dönem projesi dersi.

(3) Yıllık akademik takvim içerisinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü gösteren AKTS kredileri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili EK kararı ve Senato onayıyla kesinleşir.

(4) Öğrencinin lisansüstü programlarda derslerden alacağı toplam AKTS kredisi, tezli ve tezsiz yüksek lisans için en az altmış (60), doktora/sanatta yeterlik için ise en az yüz yirmi (120) olmalıdır.

(5) Anabilim/anasanat dalları, Üniversitenin diğer anabilim/anasanat dallarının yürüttükleri programlar için anabilim/anasanat dalları arası işbirliği çerçevesinde zorunlu veya seçmeli ders açabilir; kendi anabilim/anasanat dalları için açtıkları derslere anabilim/anasanat dalı dışı kontenjan belirleyebilir.

(6) Dersler, diğer derslerden bir veya daha fazlasının başarılması veya belirli bir kredinin tamamlanmış olması gibi ön koşul veya koşullara bağlanabilir.

(7) Anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca düzenlenen haftalık ders programları, enstitü müdürlükleri tarafından onaylanır ve anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca ilan edilir.

(8) Gerekli hâllerde anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili EK kararı ve Senato onayıyla dersler, Üniversite binaları ve çalışma saatleri dışında ya da tatil günlerinde yapılabilir.

Zorunlu dersler

MADDE 25 – (1) Zorunlu dersler, ilgili programa kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yükümlü olduğu derslerdir.

(2) Zorunlu dersler öğretim programında belirlenen dönemde açılır. Ancak, öğretim programında bir sakınca teşkil etmemesi hâlinde hem güz hem de bahar dönemlerinde açılabilir.

Seçmeli dersler

MADDE 26 – (1) Seçmeli dersler, ilgili programa kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yükümlü olmadığı, ancak alan formasyonunun elde edilmesinde, öğrencinin uzmanlaşmak istediği alana yönelik olan gerekli derslerdir.

(2) Seçmeli derslerin kontenjanları ile açılma yeter sayıları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili EK kararı ve Senato onayıyla belirlenir ve akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihinden önce ilan edilir.

(3) Mesleğe yönelik olmak üzere yabancı dilde verilmesi uygun görülen seçmeli dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine EK kararı ve Senato onayıyla açılabilir.

Seminer dersi

MADDE 27 – (1) Seminer dersi, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer tüm programlarda zorunlu olup öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel/sanatsal bir konuyu inceleme ve sözlü olarak sunmayı kapsayan yazılı bir çalışmadır.

(2) Seminer dersinin AKTS kredisi, ilgili programa bağlı olarak en az iki, en fazla on olabilir.

(3) Seminer dersi, görevli öğretim üyesi tarafından başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans dışında diğer tüm programlarda yer alan bu ders, ilgili öğretim üyesinin, danışmanlığını yaptığı öğrencilere çalıştığı bilimsel/sanatsal alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel/sanatsal yazıları/çalışmaları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla verdiği teorik bir derstir.

(2) Bu dersler, tez konusunun kabul edildiği tarihten itibaren öğretim üyesinin talebi ve anabilim/anasanat dalının onayıyla açılır ve danışmanlık görevi sona erinceye kadar devam eder.

(3) Tez konusu kabul edilen öğrenciler, danışman tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır.

Dönem projesi dersi

MADDE 29 – (1) Dönem projesi dersi, sadece tezsiz yüksek lisans programlarında yer alan zorunlu ve kredisiz bir derstir ve öğrenci bu dersin alındığı yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(2) Dönem projesi dersinin AKTS kredisi, ilgili programa bağlı olarak en az on, en fazla otuz olabilir.

(3) Dönem projesi dersi, danışman veya görevli öğretim üyesi tarafından başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir.

Ders alma, ders bırakma ve yeni ders alma

MADDE 30 – (1) Öğrenciler, ders saatlerinin çakışmaması koşuluyla ön koşulsuz veya ön koşulunu sağladıkları dersleri alabilirler.

(2) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı teklifi ve ilgili EK kararıyla öğrencilerin bir yarıyılda kayıt olabileceği derslerin toplam kredilerine bir üst sınır getirilebilir.

(3) Her öğrenci; ders alma, ders bırakma ve yeni ders alma işlemlerini danışman rehberliğinde ve akademik takvimde belirtilen süre içinde yapar.

Öğretim yükümlülüğü

MADDE 31 – (1) Öğretim planında, yerine ders konulmadan kaldırılan zorunlu bir dersten başarısız olan öğrencilerin o dersten yükümlülüğü kalkar ve öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam krediyi seçmeli ders alarak tamamlar.

Derslere devam ve öğrenci yükümlülüğü

MADDE 32 – (1) Öğrenciler, izledikleri öğretim programında yer alan teorik ders, atölye, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer ve diğer dersler için anabilim/anasanat kurulu kararları doğrultusunda ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü ve dönem başında açıkladığı ara sınav ve diğer akademik çalışmaların hepsine katılmakla yükümlüdür.

(2) Öğrenci; atölye, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer gibi uygulamalı derslerin % 80’ine, teorik dersler ile teori ve uygulamadan oluşan derslerin % 70’ine devam etmek zorundadır.

(3) Devam koşulunu ve anabilim/anasanat kurulu kararları doğrultusunda öğretim elemanının ders için belirlediği ve dönem başında ilan ettiği ara sınav, ödev, proje ve benzeri diğer koşulları sağlamayan öğrenciler dönem sonu ve bütünleme sınavına giremezler.

(4) Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir.

Ders aşamasında sınavlar

MADDE 33 – (1) Lisansüstü programlarda ders aşamasında uygulanan sınavlar şunlardır:

a) Ara sınav,

b) Dönem sonu sınavı,

c) Bütünleme sınavı.

(2) Ara sınav sayısı, sınavın biçimi, sınavın tarihi, dönem içinde yapılan çalışmalar ile verilen ödevlerden hangilerinin ara sınav olarak değerlendirmeye alınacağı ve ara sınavlar ile diğer dönem çalışmalarının ders başarı notuna katkısı, anabilim/anasanat kurulu kararları doğrultusunda, ilgili öğretim elemanınca belirlenir. Bunlara ilişkin duyurular öğrencilere dönemin ilk haftası içinde, ilgili anabilim/anasanat başkanlıklarınca yapılır.

(3) Öğrencinin kaydolduğu her ders için dönem sonu sınavının yapılıp yapılmayacağı, yapılmayacaksa sınav yerine geçecek değerlendirmenin şekli, dönem başında, ilgili anabilim/anasanat kurullarında karara bağlanır ve anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca öğrencilere duyurulur.

(4) Dönem sonu sınavına girmeye hak kazanmış olduğu halde bu sınava girememiş veya dönem sonu sınavında başarısız olmuş öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır.

(5) Bazı dersler için bütünleme sınavları uygulanmayabilir. Bütünlemesi olmayan dersler, anabilim/anasanat dalı önerisi ve ilgili EK onayıyla belirlenir ve öğrencilere, ilgili dönem başlarında duyurulur.

(6) Bütünleme sınavı puanı, dönem sonu sınavı puanı yerine geçer.

(7) Ara sınav veya yerine geçecek çalışmalara geçerli mazereti nedeniyle katılamayan ve bu mazeretini belgeleyebilen öğrenciye uygulanacak işlem, dönem başlarında ilgili anabilim/anasanat kurulu tarafından belirlenir.

(8) Dönem sonu sınavının mazeret sınavı bütünleme sınavı olup ayrı bir sınav yapılmaz.

(9) Bütünlemesi olmayan dönem sonu veya bütünleme sınavlarından bir veya birkaçına hastalık veya başka bir nedenle katılamayacak durumda olan yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencileri, yönetim kurulunda görüşülmek üzere rapor veya belgeleriyle ilgili enstitü müdürlüğüne başvuru yapmak zorundadır.

(10) Mazeretler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, EYK’da incelenir ve karara bağlanır.

(11) Engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda, ÜYK ve ilgili EYK yetkilidir.

Sınavların yapılış şekli ve puanlandırma

MADDE 34 – (1) Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı, çizime dayalı, atölye-proje değerlendirmesi veya bunların birkaçının bileşiminden oluşabilir. Atölye, proje, tasarım ve benzeri derslerde teslim ve değerlendirmeye ilişkin esaslar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenir. Sözlü sınavlar izleyiciye açık olarak yapılır.

(2) Sınavlar, mutlak veya bağıl ölçütlere göre değerlendirilir. Sınavların değerlendirilmesinde hangi yöntemin kullanılacağı, dersin açıldığı dönemin başında ilgili öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulur.

(3) Sınavlar, bir gün içinde yapılabileceği gibi dersin özelliğine göre birden fazla güne de yayılabilir.

(4) Sınavlar, gerek görülen durumlarda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili EK kararı ve Senato onayıyla Üniversite yerleşkeleri ve çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapılabilir.

Ders başarı notu

MADDE 35 – (1) Ders başarı notu, ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri uygulamalardan alınacak puanlar ve dönem sonu sınavı/bütünleme sınavı puanlarının hesaba katılmasıyla tek bir not olarak verilir.

(2) Ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri uygulamalardan alınacak puanlar ve dönem sonu sınavı puanının hangi ağırlıklarla hesaba katılarak ders başarı notunun hesaplanacağı, dönem başında, dersin öğretim elemanı tarafından öğrencilere bildirilir.

(3) Öğrencinin ders başarı notu harflerle belirtilir.

(4) Ders başarı notlarının dörtlük sistemdeki katsayıları ile yüzlük sistemdeki puan karşılıkları aşağıdaki tablodaki gibidir:

                  Ders Başarı Notu             Katsayı                       Puan

                             AA                       4,00                           90-100

                             BA                        3,75                           85-89

                             BB                        3,50                           80-84

                             CB                        3,25                           75-79

                             CC                        3,00                           70-74

                             DC                        2,75                           65-69

                             DD                       2,50                           60-64

                             EE                         2,00                           50-59

                             FF                         0                                0-49

                             FD                        0 (Devamsız)

                             G                          Geçti

                             K                           Kaldı

(5) Öğrencinin yükümlü olduğu dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisans programlarında dönem başarı notu olarak AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini, doktora/sanatta yeterlik programlarında AA, BA, BB notlarından birini alması gerekir.

(6) Derse devam şartını veya dersin diğer gereklerini yerine getirmediğinden dolayı dönem sonu sınavına girme hakkı bulunmayan öğrencilere FD notu verilir.

(7) Seminer dersi, dönem projesi dersi ve tez/eser çalışmasından başarılı bulunan öğrencilere G (Geçti), başarısız bulunanlara ise K (Kaldı) notu verilir.

Ders tekrarı

MADDE 36 – (1) Öğrenci, öncelikle başarısız olduğu zorunlu dersleri yeniden almak zorundadır.

(2) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar almak veya bu ders yerine kredisi buna denk olan başka bir seçmeli dersi danışmanın onayıyla seçmek zorundadır.

(3) Öğrenci, bir dersten aldığı notu yükseltmek amacıyla ilgili dersi yeniden alabilir.

(4) Dersin tekrar alınması halinde dersin tüm koşullarının yerine getirilmesi gerekir.

(5) Tekrar edilen derslerde, alınan en son not geçerlidir.

Ders başarı notunun ilanı

MADDE 37 – (1) Ders başarı notları, en geç dönem sonu sınavını ve bütünleme sınavını izleyen beşinci gün, ilgili öğretim elemanınca öğrenci bilgi sisteminde kesinleştirilir.

(2) Atölye, proje, tasarım ve sergi gibi uygulamalı dersler ile tez/eser çalışması gibi bütünlemesi olmayan derslerde başarı notları bütünleme sınavlarının sonunu takip eden beşinci gün, ilgili öğretim elemanınca öğrenci bilgi sistemine girilerek kesinleştirilir.

(3) Sınav sonuçlarına ilişkin maddi hata, dersin öğretim elemanı tarafından, resen tespit edilmesi halinde, sınav sonuçlarının ilan edildiği ilgili dönemde not girişlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak maddi hata gerekçesini bildiren bir dilekçeyle ilgili enstitü müdürlüğüne yapılan başvuru ve EYK kararıyla düzeltilebilir.

Ders başarı notuna itiraz

MADDE 38 – (1) Öğrenci; ders başarı notu girişi son gününü izleyen bir işgünü içinde, kayıtlı olduğu ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçeyle başvurarak maddi hata yönünden sınav evrakının incelenmesini isteyebilir. Sonuç, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğretim elemanının görüşü alınarak ilgili EYK’ca karara bağlanır ve öğrenciye duyurulur.

(2) Başarı notu değişikliği gerektiren EYK kararları; gerekli not düzeltmesinin öğrenci bilgi sisteminde yapılabilmesi için akademik takvimde belirtilen ilgili dönemin, dönem kapatma tarihinden önce yapılır. Akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.

Ağırlıklı not ortalamaları

MADDE 39 – (1) Ağırlıklı not ortalaması öğrencinin akademik başarı düzeyini gösterir.

(2) Ağırlıklı not ortalaması ve mezuniyet derecesiyle ilgili esaslar şunlardır:

a) Ağırlıklı not ortalaması (ANO); (K1*B1+K2*B2+K3*B3+...) / (K1+K2+K3+...) formülüne göre ve binde birler basamağına yuvarlanarak hesaplanır. Bu formüldeki K, dersin AKTS kredisini; B, dersin başarı notunun dörtlük sistemdeki katsayısını gösterir.

b) Dönem ağırlıklı not ortalaması (DNO), öğrencinin ilgili dönemde aldığı derslerin ağırlıklı not ortalamasıdır.

c) Genel ağırlıklı not ortalaması (GNO), öğrencinin ilgili dönem ile daha önceki aldığı derslerin ağırlıklı not ortalamasıdır.

ç) DNO ve GNO hesaplanırken, G (Geçti) ve K (Kaldı) notu verilen dersler hesaba katılmaz.

(3) Mezuniyet derecesi; mezun olan öğrencinin genel ağırlıklı not ortalaması (GNO)’dır.

Not dökümü

MADDE 40 – (1) Ayrıntılı not dökümünde öğrencinin aldığı tüm ders ve notlar, derslerin alındığı yıl ve dönem bazında düzenlenir.

(2) Özet not dökümünde öğrencinin aldığı dersler sınıf ve dönem bazında düzenlenir. Şayet bir ders tekrar edilmiş veya bu ders yerine başka bir ders alınmış ise sadece alınan son ders ve bu dersin notu yer alır.

(3) Ayrıntılı ve özet not dökümlerinde DNO ve GNO ile harf notlarına ilişkin açıklamalara yer verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 41 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin sanatsal/bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bir sanat alanında yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenciler ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması ya da yüksek lisans tezi yerine geçebilecek özgün bir eser çalışması ve bu çalışmaya bağlı kalarak eser metni hazırlar.

(2) Bu program, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer dersi ve tez/eser metni çalışmasından oluşur. Bunlardan en az 15 kredilik dersin, program derslerinden alınmış olması gerekir. Programda yeterli sayıda ders olmadığı takdirde EYK kararıyla bağlı bulunulan anabilim/anasanat dalından ders alınabilir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil, en az 8 ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyılda tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış ve programın öğretim planında belirtilmiş olmak kaydı ve danışmanın onayıyla en çok iki dersi lisans derslerinden seçebilir.

(4) Öğrenci, diğer yükseköğretim kurumlarında aynı seviyede verilmekte olan derslerden en fazla iki dersi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayıyla alabilir.

(5) Öğrencinin ders aşamasından başarılı sayılabilmesi ve tez aşamasına geçebilmesi için seminer dersi dâhil yükümlü olduğu toplam kredideki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

(6) Yüksek lisans programları, yurt içi ve dışı bütünleşmiş yüksek lisans programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları hakkında, Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Süre

MADDE 42 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Ancak daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci için bu süre en az üç yarıyıldır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde bu Yönetmelikteki başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; tez çalışmasında azami süreler içerisinde başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 43 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlıkları, ders aşamasını başarıyla tamamlayan tezli yüksek lisans programına kayıtlı olan her bir öğrenci için birer tez/eser çalışması danışmanı, derslerin tamamlanmasını takip eden en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez/eser çalışması danışmanı EYK onayıyla kesinleşir. Danışman ataması yapılan öğrenci, danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye bildirir. Tez/eser çalışması konusu, EYK onayıyla kesinlik kazanır.

(2) Tez danışmanı, tez konusunun özelliği göz önünde tutularak enstitüde görevli, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir.

(3) Tez çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, atanacak ikinci tez danışmanı, en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

Yüksek lisans tezinin/eser çalışmasının sonuçlanması

MADDE 44 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, elde ettiği sonuçları ve tamamladığı çalışmasını tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Savunma sınavı, adayın çalışmasıyla ilgili konulardaki bilgi, yorumlama kapasitesi ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Tez sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık yapılır. Öğrenciye sadece jüri üyeleri soru sorabilir.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde düzeltmeyle birlikte öğrenci, tamamlamış olduğu tezini, kütüphane intihal tespit programı raporunu da almış olarak danışmanına teslim eder. Danışmanının, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü içeren ve danışmanı tarafından imzalanmış enstitü formuyla birlikte ilgili tez ve intihal raporunu enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu tezi danışmanının da dâhil olduğu jüri üyelerine gönderir. İntihal raporundaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde tez, gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere EYK’ya gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Jüri üyeleri, tez jürisinin onaylandığı ilgili EYK toplantısı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yapılmış haliyle ilgili tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(8) Tezi reddedilen öğrencinin talebi ve aynı programın tezsiz yüksek lisans programı olması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 45 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve Senato tarafından mezuniyet için belirlenen diğer koşulları da yerine getiren öğrenci, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye, aşağıdaki belgeleri teslim etmek zorundadır:

a) Yüksek lisans tezinin/eser metninin ciltlenmiş iki kopyası,

b) Tezin bütünü (pdf formatında) ile Türkçe ve İngilizce özetini (Word formatında) içeren 1 adet CD,

c) İlgili bilgi ve onayları içeren enstitüye ait “Tez Veri Giriş Formu”.

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerle birlikte tezi, şekil yönünden de uygun bulunan öğrenciye enstitü tarafından tezli yüksek lisans diploması verilir. EYK, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde de Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın, YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası, elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere ilgili enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 46 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 47 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel/sanatsal hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 48 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak enstitüde görevli, Üniversitenin kadrolu öğretim üyelerinden veya doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlilerinden birini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 49 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, varsa aynı programın tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 50 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel teori veya yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir teori veya yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. 15 kredilik dersin program derslerinden alınmış olması gerekir. Programda yeterli sayıda ders olmadığı takdirde EYK kararıyla bağlı bulunulan anabilim dalından ders alınabilir. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenciler en fazla iki dersi, lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenciler en fazla dört dersi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora programları, yurt içi ve dışı bütünleşik doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Süre

MADDE 51 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci için bu süre, en az altı yarıyıl olmak zorundadır. Lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için belirtilen süreler on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldan, kısa sürede mezuniyet şartlarına sahip olanlar için ise sekiz yarıyıldan oluşur.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki yarıyıl (lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci için on dört yarıyıl) sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya tez çalışmasını azami süre içinde tamamlayamayanlar ile doktora tezinde başarılı olamayanlara, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları ve aynı programın tezsiz yüksek lisans programı bulunması halinde, talepleri doğrultusunda tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 52 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanı ve danışmanın belirleyeceği tez konusunu ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi EYK kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı, öğrencinin programı içinde birinci yarıyılın başından itibaren atanabilir. Ancak tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı; enstitüde görevli, Üniversitenin doktora derecesine sahip kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı en az doktora derecesine sahip kişiler arasından da seçilebilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 53 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasına dair bilimsel araştırma derinliğini ölçmeye yöneliktir.

(2) Öğrencinin ders aşamasından başarılı sayılabilmesi ve yeterlik sınavına girebilmesi için seminer dersi dâhil yükümlü olduğu toplam kredide tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

(3) Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Yeterlik sınavları, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından üç yıl süreyle atanan beş asil, bir yedek üyeden oluşan doktora yeterlik komitesi (DYK) tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla yeterlik sınav jürileri kurar.

(5) Yeterlik sınav jürileri, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur.

(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir.

(8) DYK, yeterlik sınavında başarısız olan bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam AKTS miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla, fazladan ders almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. Bu derslerden başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir.

(9) Lisans derecesiyle kabul edilmiş ve en az 7 dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçebilir. Öğrencinin, geçmek istediği yüksek lisans programının gerekli gördüğü şartları sağlamış olması gerekir. Öğrencinin devam ettiği derslerden muaf olup olmayacağı, muaf olması durumunda ise aldığı not ve kredilerin ne şekilde kabul edileceğine dair hususlar ilgili anabilim dalı görüşü doğrultusunda EYK tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 54 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayıyla, bir ay içinde bir tez izleme komitesi (TİK) oluşturulur.

(2) TİK, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanının TİK toplantılarına katılması isteğe bağlıdır.

(3) TİK teşkilinden sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 55 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yaklaşım ve yöntemiyle çalışma planını kapsayan tez önerisini, TİK huzurunda sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisine ilişkin yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce, TİK üyelerine iletmekle yükümlüdür.

(2) Savunmayı değerlendiren TİK, öğrencinin sunduğu tez çalışması önerisinin kabul, ret veya düzeltilmesine ilişkin kararı, salt çoğunlukla alır. Düzeltme için verilecek süre bir aydır. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca, tez çalışması önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak–Haziran ve Temmuz–Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. TİK tarafından üst üste iki veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan veya TİK toplantılarına katılmayan öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 56 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini, jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunulmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise öğrenci, tezini gerekli düzeltmelerle birlikte tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü, söz konusu teze ilişkin kütüphane intihal tespit programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için tez önerisi kabul edildikten sonra en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez sınavı jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri; üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere, danışman dâhil, toplam beş üyeden oluşur. Tez izleme komitesinde, kurum dışından bir üyenin yer alması durumunda, tez sınavı jürisi oluşturulurken başka bir yükseköğretim kurumundan en az bir öğretim üyesi bulunması yeterlidir. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, tez jürisinin EYK tarafından onaylandığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı; tez çalışmasının öğrenci tarafından sözlü olarak sunulması ve jüri üyelerince yönlendirilen soru cevap kısmından oluşur. Savunma sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olup soru sorma hakkı sadece jüri üyelerine aittir.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca, savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini, aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(7) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler, katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirirler.

(8) Doktora tezinde, adayın 50 nci maddenin birinci fıkrasında tanımlanan;

a) Araştırma yaptığı konuda bilime yenilik getirmesi,

b) Yeni bir bilimsel tez veya yöntem geliştirmesi,

c) Bilinen bir tez veya yöntemi yeni bir alana uygulaması,

koşullarından en az birini yerine getirmiş olup olmadığının sınanması esastır.

(9) Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı programlarda doktora tezini tamamlayan öğrenci, teziyle birlikte, bu tezden üretip yayımlamış olduğu Türkçe bir makaleyi de teslim etmek zorundadır.

Doktora diploması

MADDE 57 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senatoca belirlenen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora öğrencisi, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye, aşağıdaki belgeleri teslim etmekle yükümlüdür:

a) Doktora tezinin ciltlenmiş iki kopyası,

b) Tezin bütünü (pdf formatında) ile Türkçe ve İngilizce özetlerini (Word formatında) içeren 1 CD,

c) Enstitüye ait “Tez Veri Giriş Formu”.

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerle birlikte tezi şekil yönünden de uygun bulunan öğrenciye enstitü tarafından doktora diploması verilir. Başvuru üzerine EYK, teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde de Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin başarmış olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından teslim tarihinden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam

MADDE 58 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine YÖK tarafından belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı (SYP); ders, yeterlik sınavı, sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi, sanatta yeterlik tez/eser çalışması ve savunma sınavından oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. 15 kredilik ders, program derslerinden alınmış olmalıdır. Programda yeterli sayıda ders olmadığı takdirde EYK kararıyla bağlı bulunulan anasanat dalından ders alınabilir. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kredilik 14 ders, seminer ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) SYP öğrencileri, diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden; yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilenler için ise en fazla dört dersi, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayıyla alabilirler.

(5) Sanatta yeterlik öğrencisinin alacağı lisans dersleri, sanatta yeterlik ders yükü ve kredisine dâhil değildir.

(6) SYP, yurt içi ve dışı bütünleşik programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Süre

MADDE 59 – (1) SYP tamamlama süresi, sanatsal hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesiyle kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci için bu süre en az altı yarıyıl, yüksek lisans derecesi olmayan bir öğrenci için ise sekiz yarıyıldır.

(2) SYP için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl; lisans derecesiyle kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya bu Yönetmelikteki en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(3) Kredili dersler, seminer ve uygulamaları başarıyla bitirmesine rağmen tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesiyle SYP’ye başvurup gerekli kredi yükü, proje ve benzeri şartları yerine getirmiş olmasına rağmen sanatta yeterlik tez/eser çalışmasında başarılı olamayan öğrencilerin talep etmeleri ve aynı programın tezsiz yüksek lisansı bulunması durumunda kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez/eser danışmanı atanması

MADDE 60 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama seçimiyle tez, sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini enstitüye önerir. Tez/eser danışmanı önerileri EYK kararıyla kesinleştirilir. Tez/eser danışmanı, öğrencinin programı içinde birinci yarıyılın başından itibaren atanabilir. Ancak tez/eser danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Tez/eser çalışmasının niteliğinin birden fazla tez/eser danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez/eser danışmanı atanabilir. Danışmanın sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(2) Tez/eser danışmanı, enstitüde görevli, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez/eser danışmanı Üniversite kadrosu dışından, doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişiler arasından da seçilebilir. Tez/eser danışmanının görev ve sorumlulukları yönergeyle düzenlenir.

Yeterlik sınavı

MADDE 61 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin tez/eser çalışmasıyla ilgili konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık gücünün sınanmasını amaçlar.

(2) Öğrencinin ders aşamasından başarılı sayılabilmesi ve yeterlik sınavına girebilmesi için seminer dersi dâhil, yükümlü olduğu toplam kredi miktarındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

(3) Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilenler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavlarına girmek zorundadır.

(4) Yeterlik sınavları, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından üç yıl süreyle atanan beş asil, bir yedek üyeden oluşan sanatta yeterlik komitesi (SYK) tarafından düzenlenir ve yürütülür. SYK, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla yeterlik sınav jürileri kurar.

(5) Yeterlik sınav jürileri beş öğretim üyesinden oluşur.

(6) Yeterlik sınavı, yazılı/sözlü ve uygulamalı olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü ve uygulamalı sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında, EK önerisi doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslar uygulanır. Sanatta yeterlik jürisi, öğrencinin yazılı/sözlü ve uygulamalı sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin SYP ile ilişiği kesilir.

(8) SYK, yeterlik sınavında başarısız olan bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. Bu derslerden başarısız olan öğrencinin SYP ile ilişiği kesilir.

(9) Lisans derecesiyle kabul edilmiş ve en az 7 dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Öğrencinin geçmek istediği yüksek lisans programına ait gerekli şartları sağlamış olması gerekir. Öğrencinin devam etmiş olduğu derslerden muaf olup olmayacağı, muaf olması durumunda ise aldığı notlar ve kredilerin ne şekilde kabul edileceği hususu ilgili anasanat dalı görüşü doğrultusunda EYK tarafından belirlenir.

Sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesi

MADDE 62 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayıyla, bir ay içinde sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesi (SYTİK) oluşturulur.

(2) SYTİK, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, danışmandan başka ilgili enstitü anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışmanın olması durumunda komite toplantılarına katılım bu danışmanın isteğine bağlıdır.

(3) SYTİK’nın kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi savunması

MADDE 63 – (1) Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisini SYTİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine iletir.

(2) Savunmayı değerlendiren SYTİK, öğrencinin sunduğu tez/eser çalışması önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca tez çalışması önerisini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez/eser önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve/veya tez/eser konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir SYTİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez/eser konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez/eser önerisi savunmasına alınır. Tez/eser önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(4) Tez/eser önerisi kabul edilen öğrenci için SYTİK, Ocak–Haziran ve Temmuz–Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce, komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez/eser çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan ve/veya tez/eser izleme komitesine katılmayan öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(5) Tez/eser önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez/eser önerisi reddedilir.

Sanatta yeterlik tezinin/eser çalışmasının sonuçlanması

MADDE 64 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen eser metnini, tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve ayrıca tez, sergi veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, sanatta yeterlik tez/eser savunmasından önce düzeltme verilen tez/eserlerde ise gerekli düzeltmeler yapılmış olarak tez/eserin istenen sayıda nüshasını, danışmanının tez/eserin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşünü ve tez/esere ilişkin intihal yazılım programı raporunu, anasanat dalı başkanlığı onayıyla birlikte enstitüye teslim eder. Danışman tarafından gerçek bir intihalin tespit edilmesi durumunda, gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez/eser EYK’ya gönderilir.

(3) Öğrencinin tez/eserinin sonuçlanabilmesi için tez/eser çalışması önerisi kabul edildikten sonra en az üç tez/eser izleme komitesi raporu sunması gerekir.

(4) Sanatta yeterlik tez/eser sınavı jürisi, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayıyla atanır. Jüri; üçü öğrencinin tez/eser izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere, danışman dâhil, toplam beş üyeden oluşur. Tez/eser izleme komitesinde, kurum dışından bir üyenin yer alması durumunda, tez/eser sınavı jürisi oluşturulurken başka bir yükseköğretim kurumundan en az bir öğretim üyesi bulunması yeterlidir. İkinci tez/eser danışmanı, oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tez/eserin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez/eser savunma sınavına alır. Tez/eser savunma sınavı, tez/eser çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru/cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olup, yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tez/eseri kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Tez/eseri başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik tez/eser çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez/eserini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(7) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler, katılamama gerekçelerini, tez/eseri teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirirler.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 65 – (1) Tez/eser sınavında başarılı olmak ve Senatoca belirlenen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik öğrencisi, tez/eser sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye, aşağıdaki belgeleri teslim etmekle yükümlüdür:

a) Sanatta yeterlik tezinin/eser metninin ciltlenmiş iki kopyası,

b) Tez/eser metninin bütünü (pdf formatında) ile Türkçe ve İngilizce özetlerini (Word formatında) içeren 1 CD ile –varsa– görsel ve işitsel dokümanları,

c) Enstitüye ait “Tez Veri Giriş Formu”.

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerle birlikte tez/eser metni şekil yönünden de uygun bulunan öğrenci, enstitü tarafından verilen ve sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. EYK, başvuru üzerine, teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde de ilişiği kesilir.

(3) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin başarmış olduğu enstitü anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin/eser metninin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından teslim tarihinden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tez/eserinin bir kopyası elektronik ortamda YÖK Başkanlığına gönderilir.

Ödüllendirme

MADDE 66 – (1) Öğrencilerin ödüllendirilmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim öğretim dönemi başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.