27 Ekim 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30578

YÖNETMELİK

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU

SABİT KIYMETLER YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinilme biçimine bakılmaksızın Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun bünyesine girecek sabit kıymetlerin kayıtlara alınması, izlenmesi, takibi, hizmet birimleri arasında aktarımı, elden çıkarılması ve kayıtlardan düşülmesi gibi işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatını ve bunlara ait sabit kıymetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 59 uncu maddesi ile 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 537 nci ve 538 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Amortisman: Duran varlıkların, aşınma, yıpranma veya eskime payını,

b) Demirbaş eşya: Belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süreye tâbi olmaksızın uzun süre kullanılabilen ve kullanılmakla yok olmayan taşınırları,

c) Demirbaş takip görevlisi: Görevli olduğu ünitede hizmete verilen taşınır sabit kıymetlerin her yıl sonu sayımı, takibi, korunması, bakımı ile görevlendirilen personeli,

ç) Devir: İktisadi kıymetlerin ivazlı veya ivazsız olarak el değiştirmesini,

d) Emsal bedel: Gerçek bedeli belli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değeri,

e) Faydalı ömür: Sabit kıymetin amortismanına esas olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen süreyi,

f) Genel Müdür: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürünü,

g) Harcama yetkilisi: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürünü,

ğ) Hurda malzeme: Ekonomik ömrünü tamamlamış veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle alınış amaçları doğrultusunda kullanılması imkânı kalmayan veya tamiri mümkün veya ekonomik olmayan arızalar nedeniyle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan sabit kıymetleri,

h) İvazlı devir: Belli bir bedel mukabili devri,

ı) İvazsız devir: Bedelsiz olarak devri,

i) İz bedeli: Sabit kıymetin net defter değerinin 0,01 TL olmasını,

j) Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu,

k) Maddi duran varlık: İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlık kalemlerinin ve bunlarla ilgili birikmiş amortismanların izlendiği hesabı,

l) Maddi olmayan duran varlık: Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar ve şerefiyelerin izlendiği hesabı,

m) Maliyet bedeli: Sabit kıymetin edinilmesi veya iktisadî değerinin artırılması amacıyla yapılan (olağan onarım bakım giderlerinin dışında kalan) ödemelerle, bunlara ilişkin bütün giderlerin toplamını,

n) Muhasebe birimi: Ünitelerin muhasebe iş ve işlemlerini yürüten birimi,

o) Net defter değeri: Sabit kıymetin kayıtlı değerinden o sabit kıymet için ayrılan amortismanların mahsubundan sonra kalan değeri,

ö) Personel: Kurum bünyesinde görev yapan kadro karşılığı sözleşmeli ve özel hukuk hükümlerine tabi çalışanları,

p) Rayiç bedel: İktisadi kıymetin değerleme günündeki piyasa alım satım değerini,

r) Sabit kıymetler: Tek Düzen Hesap Planında 25 ve 26 ncı grupta yer alan her türlü maddi ve maddi olmayan iktisadi kıymeti,

s) Sayım cetveli: Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan tabloyu,

ş) Sayım komisyonu: Demirbaş takip görevlisinin de aralarında bulunduğu, teşkilinin tek sayılarla ifade edildiği en az üç kişiden oluşan komisyonu,

t) Değer tespit komisyonu: Sabit kıymetin iktisadi değerini belirleyen komisyonu,

u) Tesellüm senedi: Sabit kıymet teslim alındığında veya teslim edildiğinde imzalanan ve kişilerin zimmet ve sorumluluğunu gösterir belgeyi,

ü) Trampa: Ayni nitelikteki iktisadi kıymetlerin karşılıklı el değiştirmesini,

v) Yönetim Kurulu: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sabit Kıymetlerin Sınıflandırılması

Sınıflandırma

MADDE 5 – (1) Sabit kıymetler, Kurum faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan Maddi Duran Varlıklar ile Maddi Olmayan Duran Varlıklar kalemleri ve bunlarla ilgili birikmiş amortismanların izlendiği hesap grubudur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sabit Kıymetlerin Değerlemesi

Değerleme

MADDE 6 – (1) Sabit kıymetler maliyet bedeli üzerinden değerlenir. Maliyet bedeli; sabit kıymetin edinilmesi veya iktisadî değerinin artırılması amacıyla yapılan (olağan onarım bakım giderlerinin dışında kalan) ödemelerle, bunlara ilişkin bütün giderlerin toplamıdır. Sabit kıymetlerin maliyet bedeline aşağıdaki giderlerden ilgili olanlar eklenir:

a) Gümrük vergi ve resimleri,

b) Noter giderleri,

c) Mahkeme giderleri,

ç) Kıymet takdiri giderleri,

d) Yıkım masrafı ve arsa düzenleme giderleri,

e) Yeni yapılan taşınmazların proje, plân, ruhsatiye, tescil giderleri, komisyon, tellâliye ve ilân giderleri,

f) Taşıt alım giderleri,

g) Nakliye, sigorta ve montaj giderleri,

ğ) Emlak alım vergisi ve tapu giderleri.

(2) Sabit kıymetin maliyet bedeli üzerinden değerlemesinin mümkün olmadığı durumlarda değerleme, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan aşağıdaki ölçülerden en uygun olanı ile yapılır:

a) Mukayyet değer,

b) Vergi değeri,

c) Emsal bedeli.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sabit Kıymetlerin İktisabı, Teslim Alınması,

Kayıtlara Alınması ve Takibi

İktisap

MADDE 7 – (1) Sabit kıymetler satın alma, hibe, devir, inşa, imal veya herhangi bir şekilde ivazlı ya da ivazsız olarak edinilebilir.

a) Satın alma yoluyla edinim: Satın alma yoluyla edinilecek sabit kıymet iktisabı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Satınalma Yönetmeliği ve/veya diğer kurumsal düzenlemelerle belirlenir.

b) Hibe veya devir yoluyla edinim: Hibe veya devir yoluyla edinilecek taşınır mahiyetteki sabit kıymetler, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan limitler çerçevesinde harcama yetkilisi veya Yönetim Kurulu kararı ile bunların dışında kalan sabit kıymetler ise Yönetim Kurulu kararı ile; faturası varsa fatura bedeli üzerinden, faturası olmayan sabit kıymetler emsal bedeli üzerinden kayıtlara alınır. Bu yolla edinilen sabit kıymet ilgili hesaba gelir kaydedilir.

c) İnşa yoluyla edinim: İnşa suretiyle edinilecek sabit kıymet inşaatın bittiği ve geçici kabul tutanağının onaylandığı tarihi müteakip kayıtlara alınır.

ç) İmal yoluyla edinim: Merkez ve taşra teşkilatında imal edilecek sabit kıymetler montaj veya imalat işleri yapılmak suretiyle edinilir. Edinme bedeli, montaj ve imalat harcamalarının toplamından oluşur.

Teslim alma

MADDE 8 – (1) Sabit kıymetlerin teslim alınmasına ilişkin işlemler Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Ambar Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar ve/veya diğer kurumsal düzenlemelerle belirlenir.

Kayıtlara alma

MADDE 9 – (1) İktisap edilen sabit kıymetler Tek Düzen Muhasebe Hesap Planında ait oldukları ilgili Duran Varlıklar hesabına kaydedilir.

Takip

MADDE 10 – (1) Sabit kıymetlerin kayıt altına alınması, ödeneklerinin takibi, kayıtlara alındığı tarihten çıkarıldığı tarihe kadar olan envanter ve amortisman kayıtları muhasebe birimlerince takip edilir.

(2) Muhasebe birimleri taşınır sabit kıymetleri Tesellüm Senedi ile kayden takip ederler. Demirbaş takip görevlilerinin zimmetini ve sorumluluğunu belirleyen bu senetler muhasebe birimlerince demirbaş takip görevlilerinin bulunduğu birimlere göre ayrı ayrı dosyalanır ve saklanır.

(3) Demirbaş takip görevlileri sabit kıymetler ile ilgili giriş çıkış işlemlerini fiş ile takip etmek ve kıymet olarak da takip edilmek üzere muhasebe birimlerine bildirmek zorundadır. Ünite amirlerinin bilgisi dışında her ne sebeple olursa olsun sabit kıymet ve kayda tabi malzeme girişi, çıkışı ve devri yapılamaz.

(4) Aynı muhasebe birimine bağlı üniteler arasındaki sabit kıymetlerin yer değiştirmesi işlemi tesellüm senedi ile yapılır. Düzenlenen tesellüm senedi muhasebe birimine gönderilerek zimmet değişimi yapılır.

(5) Farklı muhasebe birimlerine bağlı üniteler arasındaki sabit kıymetlerin yer değiştirmesi işlemi tesellüm senedi ile yapılır. Düzenlenen tesellüm senedi ile kayıt değeri ve birikmiş amortisman tutarlarını gösterir dekont, sabit kıymet kaydına esas olmak üzere ilgili muhasebe birimine gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sabit Kıymetlerde Amortisman, Sabit Kıymetlerin Sayımı, Sayım Fazlası ve

Sayım Noksanlarının Kayıt Altına Alınması

Amortisman ayırma

MADDE 11 – (1) Amortismana tabi sabit kıymetler maliyet bedelleri ile kayıtlara alınır, Hazine ve Maliye Bakanlığının tespit ve ilan ettiği faydalı ömürler dikkate alınarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun amortisman ayırma ve yöntemlerine ilişkin hükümleri uyarınca itfa edilirler. Amortisman süresi, sabit kıymetlerin hizmete girdiği yıldan başlar ve net defter değeri iz bedeline düşene kadar amortisman ayrılmasına devam edilir.

Sabit kıymetlerin sayımı

MADDE 12 – (1) Sabit kıymetlerin sayımı bilançoya esas teşkil etmek üzere her yıl sonunda; ünite amirinin oluru ile demirbaş takip görevlisinin de aralarında yer aldığı en az 3 kişiden oluşan Sayım Komisyonu tarafından yapılır. Gerektiğinde bu komisyona teknik personelin katkısı sağlanır. Elde edilen sonuçlar malzemenin kayıtlardaki miktarı ile fiilen mevcut miktarlarını ve tüm özelliklerini gösterecek şekilde Ek-1 de yer alan Sayım Cetveline kaydedilir, sayım heyetince imzalanır ve en geç Ocak ayı sonuna kadar muhasebe birimlerine gönderilir.

(2) Kurum hizmetlerinde kullanılmak üzere kendilerine taşınır sabit kıymet teslim edilmiş bulunan personel sayım sırasında bunları sayım görevlilerine göstermekle yükümlüdür.

Sayım fazlası ve sayım noksanlarının kayıt altına alınması

MADDE 13 – (1) Sayım sonucunda fazla veya noksan çıkan sabit kıymetler Sayım Cetvelleri Listesinde belirtilir. Sayım sonucunda kayıtlardaki miktardan fazla sabit kıymet tespit edildiğinde bu husus bir tutanak ile belirlenir, tutanağa dayanılarak giriş belgesi düzenlenir ve rayiç değeri biliniyorsa bu değer üzerinden, bilinmiyorsa sabit kıymetin bulunduğu birim amirinin oluru ile teknik ünitelerden en az iki personel ve sabit kıymetin bulunduğu birimin demirbaş takip görevlisinin katılımıyla oluşturulan komisyon tarafından tespit edilecek bedel üzerinden kayıtlara alınır.

(2) Sayım neticesinde kayıtlara göre eksik çıkan sabit kıymetlerle, kırık, bozuk ve kullanılmaz hale gelmiş olan sabit kıymetler sayım cetvellerinde işaret olunarak derhal ünite amirine bildirilir. Birim amiri gerekli araştırmaları yapar, varsa sorumluları tespit eder ve neticeyi ilgili makama intikal ettirerek alınacak kararı tatbik eder. Sabit kıymetin bedelinin tahsili gereken hallerde kıymetin bu tarihteki rayiç bedeli tespit edilip sorumlusundan tahsil edilir. Bedeli tahsil edilen veya sorumluları bulunamayan sabit kıymetler bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde kayıtlardan çıkartılır.

ALTINCI BÖLÜM

Sabit Kıymetlerin Kayıtlardan Çıkartılması ve İhracı

Kayıtlardan çıkarma, tahsis ve hurdaya ayırma

MADDE 14 – (1) Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik veya fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar olmadığı sonucuna varılan;

a) Teknik teçhizat kapsamında yer alan sabit kıymetler, sabit kıymetin bulunduğu birim amirinin oluru ile teknik ünitelerden en az iki personel ve sabit kıymetin bulunduğu birimin demirbaş takip görevlisinin katılımıyla oluşturulan komisyonun raporuna göre,

b) Teknik teçhizat dışında kalan sabit kıymetler, sabit kıymetin bulunduğu birim amirinin oluru ile sabit kıymetin bulunduğu birimin demirbaş takip görevlisi ve birimde görevli en az iki personelin katılımıyla oluşturulan komisyonun raporuna göre,

üçüncü fıkrada yer alan limitler çerçevesinde harcama yetkilisinin onayı veya Yönetim Kurulu kararı ile kayıtlardan çıkartılır.

(2) Kuruma ait taşınmazların (arazi ve arsalar, binalar, yer altı ve yer üstü düzenleri, verici kuleleri, enerji nakil hatları v.b.) kayıtlardan çıkarılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

(3) Bu maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen sabit kıymetler dışında kalan her bir sabit kıymet için;

a) Maliyet bedeli 50.000.-TL’ye (50.000.-TL dahil) kadar olanlarda Harcama Yetkilisi,

b) Maliyet bedeli 50.001.-TL ve üzeri olanlarda ise Yönetim Kurulu,

kayıtlardan çıkarmaya yetkilidir.

(4) Bu tutarlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

(5) Kayıtlardan çıkartılacak olan sabit kıymetlere ilişkin iş ve işlemler ilgili birim tarafından tamamlanarak yukarıda belirtilen limitler dahilinde her yıl en geç Ekim ayı sonuna kadar Harcama Yetkilisine veya Yönetim Kuruluna sunulur. Alınan onay veya kararın bir örneği en geç 10 gün içerisinde kayıtlardan çıkarılmak üzere bağlı bulundukları muhasebe birimine gönderilir.

(6) Kayıtlardan çıkartılan sabit kıymetler net defter değeri üzerinden 294-Elden Çıkartılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar hesabına alınır.

(7) Ekonomik ömrünü tamamlamış olsun veya olmasın ikinci el olarak tabir edilen; kirlenme, yıpranma, hasarlanma, dijital kirlilikten kaynaklı riskler ve buna bağlı olarak başka kullanıcılara tahsisinde yaşanan sıkıntılar ile imhalarının ilave maliyet gerektirmesi nedeniyle cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi cihazların kayıtlardan çıkartılarak kullanıcısına bırakılması ile kayıt düzenine ilişkin usul ve esaslar kurumsal düzenlemelerle belirlenir.

(8) Sabit kıymetlerin çalınması veya kaybedilmesi hallerinde birim amiri gerekli araştırmaları yaparak durumu ilgili makama yazılı olarak bildirir. Konuya ilişkin düzenlenen rapora göre işlem tesis edilir. Sabit kıymetin bedelinin tahsili gereken hallerde kıymetin bu tarihteki rayiç bedeli Kurumun satınalma birimi tarafından belirlenir. Rayiç bedelinin tespit edilememesi halinde ise bu bedel Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen komisyon tarafından tespit edilir. Tespit edilen bedel sorumlusundan tahsil edilir. Bedeli tahsil edilen veya sorumluları bulunamayan sabit kıymetler bu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan hükümler çerçevesinde kayıtlardan çıkartılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sabit Kıymetlerin Elden Çıkartılması

Satış

MADDE 15 – (1) Kayıtlardan çıkartılan ve satışına karar verilen sabit kıymetler hakkında Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Satış ve Kiralama İşlemleri Yönetmeliği hükümleri ve/veya ilgili diğer kurumsal düzenlemelere göre işlem yapılır.

(2) Devir ve trampa satış hükmündedir.

Hibe

MADDE 16 – (1) Kurum kayıtlarında yer alan taşınır mahiyetteki sabit kıymetlerin hibe edilmesinde Yönetim Kurulunun onayının alınması gereklidir. Hibesi uygun görülen sabit kıymetler amortisman kayıtları da dikkate alınarak muhasebe birimlerince ilgili gelir/gider hesaplarına kaydedilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Demirbaş görevlilerinin sorumluluğu

MADDE 17 – (1) Sabit kıymetleri veya bu mahiyetteki demirbaşları kullananlar bu kıymetlerin kendilerine verildiği tarihten itibaren kullanılmasından, bakımından ve muhafazasından sorumludur. Kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle sabit kıymetlerin kırılması, kaybolması veya bozulmasına sebep olanlar bu zararın giderilmesiyle yükümlüdürler.

Görevlilerin değiştirilmesi

MADDE 18 – (1) Demirbaş takip görevlileri, birim amirinin yazılı izni alınmadan ve görevlendirilecek bir başka demirbaş takip görevlisi ile aralarında devir ve teslim yapılmadan görevlerinden ayrılamazlar. Usulüne aykırı olarak görevden ayrılanların sorumluluğu devam eder.

(2) Üniteler kullanımlarına tahsis edilen sabit kıymetleri işe yarar bir durumda tutmakla ve gerekli tüm bakım ve onarımları yaptırmakla yükümlüdürler.

(3) Kasıt, ihmal veya kusurları ile bir sabit kıymetin kaybına neden olanlar sabit kıymetin rayiç bedelini, hasara uğramasına neden olanlar sabit kıymetin eski durumuna gelmesi için yapılması gerekli tüm giderleri ödemekle yükümlüdürler.

Sabit kıymetlerin sigortalanması

MADDE 19 – (1) Sabit kıymetlerin sigortalanmasına ilişkin işlemler Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sigorta Yönetmeliği ve/veya diğer kurumsal düzenlemelere göre yerine getirilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 22/5/1981 tarihli ve 17347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sabit Kıymetler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Eki için tıklayınız