25 Ekim 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30576

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

KURU ÜZÜM LİSANSLI DEPO TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 1/4/2017 tarihli ve 30025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuru Üzüm Lisanslı Depo Tebliğinin 1 inci maddesinde yer alan “belirlenen” ibaresinden sonra gelmek üzere “işlenmemiş” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendinde yer alan “TS 3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Standardında tanımlanan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bentte yer alan “çekirdeksiz taze üzümlerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “bandırmalı ve bandırmasız” ibaresi eklenmiş ve (f) bendinde yer alan “sağlıklı” ibaresi “uygun” olarak değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “beton sıvalı ve badanalı ya da beyaz plastik boyalı olması,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (c) bendinde yer alan “Depolarda sıcaklığın 10-20°C ve nispi nemin % 65 civarında olmasını sağlayacak özellikte ve depoların kapalı olması” ibaresi “Kapalı olması ve sıcaklığın maksimum 24°C, oransal nemin ise % 45-65 arasında olmasını sağlayacak özellikte olması” olarak değiştirilmiş, (d) bendinde yer alan “nem alma ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan “sağlıklı” ibaresi “uygun” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Depoda sıcaklık ve nem oranı günlük olarak takip edilir ve kayıt altına alınır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kuru üzümlerin depoya kabulü

MADDE 8 – (1) İşlenmemiş çekirdeksiz kuru üzümler Bakanlıkça belirlenen Çekirdeksiz Kuru Üzüm Kalite Kriterleri ve Sınıflandırma Usul ve Esaslarına göre değerlendirilerek depoya kabul ya da red edilir.

(2) Depolanmaya uygun olmayan, fermente olan, sağlığı olumsuz etkileyebilecek nitelik taşıyan ve mevzuatta öngörülen diğer hususlara uygun olmayan kuru üzümler lisanslı depolara alınmaz.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Rutubet oranı % 13’ün üzerinde olan kuru üzümler lisanslı depoya kabul edilmez.

(3) Kuru üzümler ambalajlı olarak depolanır. Ambalajlar, yeni, temiz, kuru, kokusuz, içindeki malın özelliklerini bozmayan ve kontaminasyona (bulaşmaya) neden olmayacak özellikte malzemeden yapılmış olmalıdır. Kuru üzüm ambalajları, net kapasitesi 50 kg olan (+/- %10) gıdaya uygun ve UV ışınlarına dayanıklı polypropilen çuvallarda ya da en fazla 400 kg ürün alabilen gıdaya uygun plastik kasalarda muhafaza edilir. Depoda en fazla 8 adet çuval üst üste konulur. Ambalajlar, yaş ve rutubetli olmayan, havadar, serin yerlerde tutulur ve istiflerin havalandırılmasının sağlanması amacıyla sıralar arasında boşluk bırakılır.”

“(4) Kuru üzüm ambalajları duvar ve tavandan en az 50 cm uzaklıkta depolanır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kalite kaybı ile prim ve indirim tarifesi

MADDE 12 – (1) Depolanan kuru üzümün, lisanslı depo işletmesince Bakanlığın onayı alınıp ilan edilen cetveldeki kabul edilebilir kalite kaybı değerleri içerisinde geri verilmesi esastır. Kuru üzümün karıştırılarak depolanması halinde ortaya çıkabilecek küçük kalite farklılıkları prim ve indirim tarifesine göre tazmin edilir.

(2) Kuru üzümün mudiye tesliminde kabul edilebilir kalite kayıpları içinde; küçük kalite farklılıkları çıkmış ve bunlar prim, indirim tarifesindeki oranları aşmamış ise, prim ve indirim tarifesindeki kabul edilebilir sınırlar içindeki değerlere göre ürün teslim edilir.

(3) Kuru üzümün mudiye tesliminde kabul edilemez kalite farklılıkları çıkmış ve bunlar prim ve indirim tarifesindeki oranları aşmış ise;

a) Mudinin lisanslı depodan teslim aldığı kuru üzüm, teslim ettiğinden yüksek kaliteli (tip) çıkar ise, kalite farklılığından doğan fiyat farkı mudi tarafından lisanslı depo işletmesine,

 b) Mudinin lisanslı depodan teslim aldığı kuru üzüm, teslim ettiğinden düşük kaliteli (tip) çıkar ise, kalite farklılığından doğan fiyat farkı lisanslı depo işletmesi tarafından mudiye,

ödenir.

(4) Kalite farklılığından dolayı bu madde kapsamında yapılacak ödemelerde kuru üzümün niteliğine göre mudiye teslim tarihinde borsada oluşan ortalama fiyat esas alınır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Depo her zaman temiz olur ve yüksek sıcaklıktan, bu Tebliğde belirtilen nem aralığı dışındaki bir nem oranından, hava ve ışıktan, kemirgen hayvan, mikroorganizma, böcek ve tozlar ile yabancı kokular gibi diğer olumsuz unsurlardan korunur.”

“(4) Kuru üzüme zarar verebilecek hale gelmiş depolar, gerekli tadilatlar yapılıncaya ve kuru üzümün bozulmadan ve uygun şekilde depolanmasına elverişli hale getirilinceye kadar kullanılmaz.”

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/4/2017

30025