25 Ekim 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30576

ANA STATÜ

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsünün 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanan bütçe ve harcama talimatıyla belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/4/2014

28961