25 Ekim 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30576

ANA STATÜ

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ana Statüsünün 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim kurulu; Federasyon Başkanı ve sekiz asıl üye olmak üzere dokuz üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca sekiz yedek üye seçilir.”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/10/2014

29136 (Mükerrer)