25 Ekim 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30576

ANA STATÜ

Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Okul Sporları Federasyonu Ana Statüsünün 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü; Türkiye Okul Sporları Federasyonu genel kurulu ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarını, diğer kurulları, spor dalında faaliyet gösteren okul spor kulüplerini ve ilgili diğer kuruluşları, sporcu, çalıştırıcı, teknik adam, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci ve benzeri spor elemanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetlerini, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tahkim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile olan ilişkileri kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (m) bendi eklenmiştir.

“ı) Spor Dalı: Ülkemizdeki spor branşlarını ve ISF'e bağlı tüm branşları,”

“m) Dönem: Bir eğitim öğretim yılı başlangıcından yeni eğitim öğretim yılı başlangıcına kadar olan süreyi,”

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (h), (ı) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya (s), (ş) ve (t) bentleri eklenmiştir.

“c) Yerel, ulusal ve uluslararası karşılaşmalar ve ilgili faaliyetler için plan, program ve hazırlıkları yapmak, idari, mali ve hukuki yapılanmalarla ilgili temel esasları belirlemek, bunlarla ilgili karar ve tedbirleri almak ve uygulamak, gerektiğinde sporcuların lisans işlemlerini yapmak.”

“ç) Alt yapı ve yetenek tespit projeleri hazırlamak. Sportif farkındalığın oluşturulması ve geliştirilmesi için ilkokul düzeyinden başlamak üzere öğrencileri fiziksel aktiviteye teşvik etmek için açık ve kapalı sportif içerikli spor şenlikleri ve spor festivalleri düzenlemek ve desteklemek.”

“h) Ulusal, uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonlarını düzenlemek ve desteklemek.”

“ı) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan karma takımları, teknik kadroyu ve seçilen sporcuları müsabakalara hazırlamak.”

“j) Yurt içi ve yurt dışı yarışmaların sonuçlarına göre başarılı sporcuları, teknik ve idari kadroları ödüllendirmek.”

“s) Okul sporları ile ilgili üst kuruluş olan federasyonlara üye olmak veya üst kurulu oluşturmak, gerekli talimatları hazırlamak.”

“ş) Ulusal ve uluslararası resmi kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak, ortak projeler gerçekleştirmek.”

“t) Kulüplerde spor dallarını yaygınlaştırmak için ilköğretim, orta öğretim, özel öğretim ve benzeri öğretim kurumlarıyla ve diğer kamu-özel kurumlarla işbirliği, ortak programlar, bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak, protokol imzalamak.”

MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (e) bendi eklenmiş, dördüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Seçim tarihinden önce son iki dönem ISF yarışmalarında ülkemizi takım olarak temsil etmiş okullara okul müdürünün belirleyeceği üç üye,”

“b) Seçim tarihinden önce son iki dönem ISF yarışmalarında ülkemizi takım olarak temsil etmiş okulların faal okul spor kulübü varsa, kulüp başkanı tarafından belirlenecek iki üye,”

“c) Seçim tarihinden önce son iki dönem ISF yarışmalarında ülkemizi ferdi/karma takımda en az iki sporcu ile temsil etmiş okullara bir delege, dört ve daha fazla sporcu ile temsil etmiş okullara iki delege verilir,”

“d) ISF yarışmalarına katılan takım, ferdi/karma branşlardaki okulların her yıl, her spor dalı kız ve erkek takımı olarak ayrı ayrı değerlendirilir, okullar delegelerini (a), (b) ve (c) bentlerinde oluşan toplam delege sayısına göre yedinci fıkra doğrultusunda belirler,”

“e) Okullarda toplam delege sayısı okul müdürü tarafından, okul öğretmenleri arasından, okul kulüplerinde ise yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenir.”

“(4) Genel kurulda okulların üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az olamaz,”

“(7) Okullarda toplam delege sayısı okul müdürü tarafından, okul öğretmenleri arasından, okul kulüplerinde ise yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Ana Statünün 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya (t) bendi eklenmiştir.

“f) Okul sporlarının tüm ülke çapında yönetimi için; il temsilcileri, bölge temsilcileri, il düzenleme kurulu, il disiplin kurulu, il hakem kurulu ve benzeri temsilci ve kurullar ile ilgili talimatları hazırlamak ve uygulamak.”

“t) Kulüpleri ve okul takımlarını kayıt ve tescil etmek, kızlar ve erkekler kategorilerinde gerektiğinde bunları liglere ve gruplara ayırmak, lig ve turnuva düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statülerini belirlemek, bunlarla ilgili talimatları hazırlamak ve uygulamak, kulüplerin saha, salon ve tesislerin standartlarını, sporcu lisans tescili, süreleri ile lisans çıkartma yaşı ve transfer olma şartlarını belirlemek.”

MADDE 6 – Aynı Ana Statünün 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Okul sporları, müsabaka ve çalışmalarında kulüpler ve kişilerce yapılan sportmenliğe aykırı filler ve bunlara uygulanacak cezalar, ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak Federasyon yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatlarla düzenlenir.”

MADDE 7 – Aynı Ana Statünün 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Federasyon faaliyetleri kapsamında yapılacak olan organizasyonların, gerektiğinde televizyon, radyo internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanması talimatları, ilgili kurum ve yönetmelikler doğrultusunda yönetim kurulu tarafından hazırlanır.”

MADDE 8 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/10/2014

29136 (Mükerrer)