25 Ekim 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30576

YÖNETMELİK

Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE KARATE FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Karate Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “100” ibaresi  “150”, “200” ibaresi “300” olarak değiştirilmiş ve  ikinci fıkraya aşağıdaki (d) bendi eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca, Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek en fazla iki üye.”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Karate Federasyonu Başkanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/4/2014

28980