25 Ekim 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30576

ANA STATÜ

Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE HALTER FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 12/2/2013 tarihli ve 28557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Halter Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) İki yıl üst üste katıldıkları kulüpler arası Türkiye Şampiyonalarından aldıkları toplam puanlara göre büyük puandan küçük puana doğru onarlı gruplar halinde sıralanan kulüplerden en üst grupta yer alan kulüplere ilave olarak beşer üye, diğer alt gruplara ise büyükten küçüğe doğru birer üye azaltılarak belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Halter Federasyonu Başkanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/2/2013

28557