25 Ekim 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30576

ANA STATÜ

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki on birinci fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(11)  Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada öngörülen sayıdan az olması halinde birinci fıkrada öngörülen sayıya ulaşıncaya kadar erkekler süper ligine, kadınlar ligine ve gençler ligine katılan tüm kulüplere birer ilave üye, yine ulaşamadığı takdirde ulaşıncaya kadar eşit sayıda ilave üye verilir.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri  yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Ana Statüye aşağıdaki 38/A maddesi eklenmiştir.

“Sorumluluklar ve taahhütler

MADDE 38/A – (1) Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun yetki alanı içerisinde olan yahut Federasyona bir sözleşme ve/veya lisans ile bağlı bulunan bütün şahıslar, takımlar ve kulüpler, buz hokeyi müsabakaları düzenlemeye yetkili kılınmış tüm gerçek/tüzel kişiler, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonunun (IIHF) yönetmeliklerine, talimatlarına, resmi oyun kurallarına ve IIHF’nin ilgili tüm kararlarına tabi olup, uluslararası tüm uyuşmazlıklarda IIHF nezdindeki başvuru yöntemleri tüketilmediği sürece, söz konusu uyuşmazlıkların çözümüne her ne sıfatla olursa olsun üçüncü kişileri dahil etmemeyi taahhüt ederler. IIHF nezdindeki başvuru yöntemleri tüketildiği takdirde, mezkur uluslararası uyuşmazlıkların çözümü için sadece İsviçre’nin Lozan kentinde bulunan CAS’a (Spor Tahkim Mahkemesi) müracaat edilebilir. Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonunun başta WADA (World Anti-Doping Code) düzenlemesi ve IIHF müsabaka kurallarıyla uyumlu olan; ancak bunlarla da sınırlı olmayan Dopingle Mücadeleye (Anti-Doping and Integrity) ilişkin Tüzük ve Yönetmelikleri Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu için de geçerli olacaktır.”

MADDE 4 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/4/2014

28961