25 Ekim 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30576

ANA STATÜ

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsünün 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim kurulu; Federasyon Başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statüye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yedek üyelerin asıl üye olması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ana Statünün 11 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yedek üyelerin ilk dördü asıl üye olarak yönetim kuruluna davet edilir.”

MADDE 3 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/10/2014

29136