23 Ekim 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30574

YÖNETMELİK

İstanbul Atlas Üniversitesinden:

İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Atlas Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, idari ve akademik organları, öğretim elemanları, görevleri ve mali konulara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Atlas Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, idari ve akademik organlarına, öğretim elemanlarına, görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 191 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik birim amiri: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek okullarının hiyerarşik yapıdaki en üst amirini,

b) Başkan: İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

c) Bölüm başkanı: İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne, fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine bağlı bölüm başkanlarını,

ç) Daire başkanı: İstanbul Atlas Üniversitesi daire başkanlarını,

d) Dekan: İstanbul Atlas Üniversitesindeki ilgili fakültelerin dekanlarını,

e) Genel Sekreter: İstanbul Atlas Üniversitesi Genel Sekreterini,

f) İdari birim amiri: 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle belirtilen Genel Sekreter ve Genel Sekretere bağlı genel sekreter yardımcıları ile tüm daire başkanlarını, hukuk müşavirini, fakülte/yüksekokul/enstitü sekreterini ve benzeri birimlerin amirlerini,

g) Müdür: Üniversite bünyesindeki enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama-araştırma merkezi ve sürekli eğitim merkezi ile diğer merkez müdürlerini,

ğ) Mütevelli Heyeti: İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

h) Rektör: İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: İstanbul Atlas Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: İstanbul Atlas Üniversitesini,

j) Vakıf: İstanbul Atlas Üniversitesinin kurucusu olan Türk Balkan Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfını,

k) Yönetim Kurulu: İstanbul Atlas Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet, Başkan ve Görevleri, Danışma Kurulu

Mütevelli Heyet

MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyet, Üniversitenin en yüksek karar organı olup, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Mütevelli Heyet, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen şart ve niteliklere uygun olarak Vakıf Yönetim Kurulu Başkanının olumlu oyu ve salt çoğunluk ile dört yıl süreyle seçilen en az yedi kişiden oluşur.

(2) Mütevelli Heyet, Vakıf Yönetim Kurulunun önerdiği kişi/kişiler arasından bir Başkan seçer. Süresi dolan Başkan yeniden seçilebilir. Başkan da gerekli görürse, Mütevelli Heyet üyeleri arasından en fazla iki başkan vekili seçebilir, görevlerini sonlandırabilir veya yerine başka bir üyeyi başkan vekili olarak atayabilir. Başkanın görevi sona erdiğinden başkan vekili/vekillerinin görevleri de sona erer.

(3) Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu ile Mütevelli Heyetinin üyeleri ve bunların birinci derece kan ve sıhri hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı Mütevelli Heyetin yedi üyeden oluşması halinde ikiyi, yediden fazla üyeden oluşması halinde ise toplam Mütevelli Heyet üye sayısının üçte birini geçemez. Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyet üyeliğine seçilemez. Rektör Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup, Başkanlığa veya başkan vekilliğine seçilemez ve kendisi ile ilgili konulardaki toplantılara katılamaz. Mütevelli Heyet toplantılarının raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

(4) Mütevelli Heyeti üyelerinden herhangi birinin süresi bitmeden görevden alınmasında Vakıf Yönetim Kurulu yetkilidir. Mütevelli Heyet üyelerinden süresi bitmeden herhangi bir nedenle görevinden ayrılanlar olduğunda, ayrılan üyenin yerine en geç bir ay içinde dört yıl süreyle yeni bir üye seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Vakıf Yönetim Kurulu tarafından seçilen Mütevelli Heyet üyelerinin isimleri, Mütevelli Heyet Başkanlığınca süresi içinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

(5) Mütevelli Heyeti üyelerinden herhangi birinin süresi bitmeden görevden alınmasını gerektiren bir durum oluştuğunda, Başkanın veya Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapılacak teklifin, Vakıf Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ve Vakıf Yönetim Kurulu Başkanının olumlu oyu ile kabul edilmesi gerekir.

(6) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak; Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyet üyelerine toplantıya katılma yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda onikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun öngördüğü ücreti aşamaz. Başkan ve üyelere bunun dışında herhangi bir suretle başkaca bir ödeme yapılamaz.

(7) Hukuken geçerli bir mazereti olmaksızın, bir yıl içinde yapılan Mütevelli Heyeti toplantılarına üst üste dört defa katılmayan Mütevelli Heyeti üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer.

(8) Mütevelli Heyeti, ihtiyaç duyacağı alanlarda çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, geçici veya sürekli danışmanlar atayabilir.

Mütevelli Heyeti toplantıları, karar yeter sayıları ve oylama

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyeti yılda en az dört defa olağan toplanır. Toplantıların gündemi Başkan tarafından belirlenir. Toplantıların yeri ve zamanı toplantı gününden önce üyelere duyurulur. Toplantı sırasında oybirliği ile gündem maddelerine ekleme yapılabilir. Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi Başkana aittir. Mütevelli Heyeti toplantı tutanak ve kararları raportör tarafından usulüne uygun olarak karar defterine yazılır, toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.

(2) Mütevelli Heyeti lüzum gördüğü hallerde bilgi almak üzere Mütevelli Heyet üyeleri dışındaki kişileri toplantılara davet edebilir. Bu şekilde toplantıya katılanların oy hakları yoktur.

(3) Çekimser oy kullanılamaz. Oylama açık yapılır.

(4) Bu Yönetmelikte aksi yönde hüküm bulunmadıkça, toplantı nisabı, Başkanın katılması şartıyla, Başkanın olmadığı zamanlarda ise Başkanın onayıyla belirlenecek toplantı gündemi ile sınırlı olmak üzere başkan vekilinin katılması şartıyla, üye tam sayısının yarısından bir fazlası olup kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Mütevelli Heyet toplantılarına gerekli görülen hallerde, telekonferans yöntemi ile katılan Başkan ve üyelerin, toplantıya katılma yöntemi ve oyları toplantı tutanağına kaydedilir. Bu şekilde kararlara katılanlar sonradan toplantı tutanağını imzalar.

Mütevelli Heyetin görevleri

MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek,

b) Üniversitenin geliştirilmesi yönünde hedefleri belirlemek, gerekli yatırımları planlamak ve uygulamak,

c) Üniversitenin verimli çalışabilmesini sağlamak amacıyla gerekli düzenleyici işlemlerin taslaklarını inceleyerek karara bağlamak,

ç) Rektör atanması için teklifte bulunmak,

d) Üniversitede akademik birimler kurulmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına ilişkin Senato önerilerini inceleyerek karara bağlamak,

e) Üniversitede görevlendirilecek yönetici, öğretim elemanları ve diğer personelin sözleşmelerini yapmak, atamalarını, öğretim elemanı dışındaki personelin terfilerini ve görevden alınmalarını karara bağlamak,

f) Üniversite bütçesini kabul etmek, uygulamaları izlemek, denetlemek; harcama usullerini, harcamalara ilişkin yetkiler ile imza ve temsil yetkilerini belirlemek; bütçe yılı içinde, gerektiğinde aktarma yapılmasına karar vermek,

g) Üniversiteye ait menkul, gayrimenkul ve demirbaşları denetlemek ve yönetmek,

ğ) Üniversite yetkili kurullarınca Üniversiteye alınması önerilecek burslu, ücretli ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulmak üzere karara bağlamak,

h) Öğrencilerden alınacak ücretleri, ücretlerin alınma zamanlarını, ödeme şekillerini, burs kontenjanlarını ve verilecek burs miktarlarını tespit etmek,

ı) Üniversiteye bağlı tüm birim ve merkezler tarafından yürütülecek kurs, seminer, proje ve danışmanlık ve benzeri hizmetlere ilişkin ücretlerle bu ücretlerin alınma şekil ve zamanlarını, ilgili birimlerin görüşlerini de alarak belirlemek,

i) Üniversiteye yapılacak bağışların kabul ve reddine karar vermek,

j) Üniversitenin yönetimi ile ilgili ihtiyaç duyduğu alanlarda komisyonlar oluşturmak, danışmanlık hizmeti almak veya konusunda uzman yeterli sayıda danışman atamak,

k) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Üniversitede teknoparkların kurulmasına, kapatılmasına veya birleştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak,

l) Üniversiteye kaynak sağlayacak yatırımlar yapılmasına, ulusal ve uluslararası işletmeler kurulmasına veya kurulmuş işletmelere iştirak edilmesine ve mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına ilişkin kararlar vermek; yeni projeler üretmek veya bu konuda uzman kişi ve kuruluşlara projeler hazırlatmak,

m) Akademik çalışmaların üst düzeyde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak; akademik yönden en üst düzeyde öğretim elemanlarının belirlenmesi,  seçimi ve atanmasında gerektiğinde ilgili mevzuatta belirlenen koşullara ek koşullar belirlemek,

n) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvan verilmesine ilişkin Senato tekliflerini inceleyip karara bağlamak,

o) 2547 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki amaç ve ilkeler çerçevesinde Üniversitenin çağdaş ve dünya standartlarında bir Üniversite olarak faaliyetlerini sürdürme ilke ve hedeflerini, sürekli göz önünde bulundurmak ve bulundurulmasını sağlamak,

ö) Üniversitenin çeşitli organları arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde son kararı vermek,

p) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Mütevelli Heyet, Üniversitenin organizasyon (teşkilat) şemasını hazırlar. Üniversitenin yönetimi, Mütevelli Heyeti tarafından hazırlanan ve kabul edilen organizasyon (teşkilat) şeması çerçevesinde gerçekleştirilir. Mütevelli Heyet, sahip olduğu Üniversitenin yönetim ve temsil yetkisini ve kendisine tanınmış olan diğer yetki ve sorumluluğu uygun gördüğü ölçü ve sürede, Başkana, Başkan vekiline, Rektöre ve organizasyon (teşkilat) şemasında düzenlenmiş Üniversitenin diğer organları ile idareci ve yöneticilerine devredebilir. Bu fıkra kapsamında yetki devri yapılan kişiler, kendilerine devredilen yetki ve sorumlulukların sınırları çerçevesinde görevlerini yerine getirirler.

Başkan

MADDE 8 – (1) Başkan; Üniversitenin harcama yetkilisi (ita amiri) olup, Mütevelli Heyetin kendisine verdiği yetkileri kullanır ve bu Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yürütür. Başkan, yokluğunda başkan vekillerinden birini yerine vekil olarak görevlendirir ve gerekli görürse yetkilerinden bir bölümünü vekillerine devredebilir. Başkan, Mütevelli Heyet üyeleri arasından çeşitli alanlarda ihtisas komisyonları kurabilir.

Başkanın görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek,

b) Mütevelli Heyetini temsil etmek,

c) Üniversitenin harcama yetkilisi görevini yapmak,

ç) Mütevelli Heyeti toplantı gündemlerini belirlemek ve bu toplantıların başkanlığını yapmak,

d) Gündeme ilişkin konularda Mütevelli Heyet üyelerine uygun gördüğü görevleri vermek,

e) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanlarıyla diğer personelin sözleşmeleri, atamaları, terfileri ve görevden alınmaları ile ilgili işlemleri Mütevelli Heyeti adına yapmak,

f) Üniversitenin doğrudan veya dolaylı olarak sahibi veya ortağı olduğu ticari kuruluşlarla, bu kuruluşların oluşturduğu veya hissedarı olduğu diğer işletmelerde Üniversiteyi temsil etmek ve kararlar almak,

g) Üniversitenin yurt içinde ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları ve diğer kurumlarla yapılacak ve Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulacak işbirliği protokollerini değerlendirmek, bunların uygulamalarını denetlemek ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü alarak işbirliğine ilişkin anlaşma ve protokolleri onaylamak,

ğ) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Mütevelli Heyeti tarafından verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

(2) Başkan mevzuata uygun şekilde, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde ve sürede Başkan vekillerine, Rektöre ve/veya uygun gördüğü Üniversitenin diğer idareci ve yöneticilerine devredebilir.

Başkan vekilleri

MADDE 10 – (1) Başkan vekilleri, Mütevelli Heyeti üyeliği görevlerinin yanı sıra, Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Mütevelli Heyeti; Üniversitenin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma anlayışı ve yöntemlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeylerde araştırma ve yayım faaliyetlerinde bulunmak için Mütevelli Heyetine ve Üniversitenin yetkili organlarına kendiliğinden ve/veya talep üzerine araştırma ve inceleme yapmak, görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak üzere bir Danışma Kurulu oluşturabilir.

(2) Danışma Kurulu; Başkanın başkanlığında Rektör, Genel Sekreter ve bunların dışında Başkanın seçeceği Mütevelli Heyet, Senato ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından en az üç üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu Başkanın daveti üzerine toplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Organlar, Öğretim Elemanları ve Görevleri

Rektör

MADDE 12 – (1) Rektör; Üniversitenin en üst düzeyde akademik yöneticisi olup, Üniversite içinden veya dışından, dört yıl için mütevelli heyetinin teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Süresi dolan Rektör, aynı usulle yeniden atanabilir. Mütevelli Heyet, yeni Rektör seçilinceye kadar eski Rektörün görevine devam etmesine veya görevin vekâleten yürütülmesine karar verir.

(2) Rektör; Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından ve geliştirilmesinden, çağdaş ve dinamik bir üniversite ortamı oluşturulmasından, akademik performansın en üst düzeye ulaştırılmasından, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasından, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasından, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin planlanıp yürütülmesinden; bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasından ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasından, takip ve kontrol edilmesinden ve sonuçlarının alınmasından Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

(3) Rektöre, Mütevelli Heyetin onayı ile harcama yetkisi verilebilir.

Rektörün görevleri

MADDE 13 – (1) Rektörün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Üniversitenin öngörülen sürede öğretime açılması, planlanmış eğitim faaliyetlerinin en üst düzeyde yürütülmesi, ileriye dönük gelişmelerin sağlanması, eğitim ve öğretimin kalitesinin arttırılmasını sağlamak,

b) Mütevelli Heyet tarafından belirlenen stratejilerin ve idari, mali ve diğer konularda alınan kararların uygulanmasını sağlamak,

c) Üniversite akademik kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, Üniversite akademik kurullarının önerilerini inceleyerek Mütevelli Heyetine sunmak,

ç) Gerekli gördüğü hallerde, Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının görev yerlerini değiştirmek, bunlara yeni görevler vermek,

d) Üniversite birimleri ve her düzeydeki personelin üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

e) Her eğitim öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında Mütevelli Heyetine bilgi vermek,

f) Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan denetimlere ait rapor suretlerinin geciktirilmeden; raporda yerine getirilmesi istenen hususlar varsa bunlar için alınan önlemler ile yapılan çalışmaları zamanında Mütevelli Heyetine bildirmek,

g) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatla kendisine verilen görevleri yapmak.

Rektör yardımcıları

MADDE 14 – (1) Rektöre çalışmalarında yardım etmek üzere, Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok iki kişi Rektör yardımcısı olarak, Rektörün önerisi üzerine Başkanın onayı ile atanır. Rektör yardımcıları aynı usulle değiştirilebilir. Rektörün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer. Rektör, görevi başında bulunmadığı hallerde yardımcılarından birisini vekil olarak bırakır.

(2) Rektör yardımcıları, Rektörün kendilerine verdiği görevleri yürütür.

Senato

MADDE 15 – (1) Senato; Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar, Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürleri ile her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilen birer öğretim üyesinden oluşur.

(2) Senatonun görevleri; Üniversitenin akademik faaliyetleri ile ilgili konularda karar vermek, Mütevelli Heyet tarafından getirilen konularda görüş bildirmek, bir sınava bağlı olmayan fahrî akademik unvanlarla ilgili önerilerini Mütevelli Heyetinin onayına sunmak ve 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

(3) Senato biri öğretim yılı başında, biri öğretim yılı sonunda olmak üzere yılda en az iki defa olağan olarak toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Senatonun raportörü Üniversite Genel Sekreteridir.

Üniversite Yönetim Kurulu

MADDE 16 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.

(2) Üniversite Yönetim Kurulunun görevleri; Üniversite yönetimiyle ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak ve önerilerde bulunmak, fakülte, enstitü, yüksekokul ve diğer akademik birimlerin yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmaktır. Üniversite Yönetim Kurulu raportörü Üniversite Genel Sekreteridir.

Dekan

MADDE 17 – (1) Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Dekan, Rektörün önerisi üzerine, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Rektörün önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyet tarafından üç yıl süre ile atanır. Süresi biten Dekan yeniden aynı usulle atanabilir.

(2) Dekan ihtiyaç halinde, kendisine çalışmalarında yardım etmek üzere Fakültenin öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi Dekan yardımcısı olarak seçer. Dekan yardımcısı, Dekanın önerisi, Rektörün uygun görüşü ve Başkanın onayı ile atanır.

(3) Dekan yardımcıları Dekan tarafından en çok üç yıl için atanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.

(4) Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder.

(5) Görev, yetki ve sorumlulukları:

a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,

c) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek,

ç) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatına göre kendisine verilmiş diğer görevleri yapmaktır.

Fakülte Kurulu ve görevleri

MADDE 18 – (1) Fakülte kurulu; Dekanın başkanlığında, fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki ve doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Fakülte kurulu, normal olarak her yarıyılın başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğünde fakülte kurulunu toplantıya çağırabilir.  Fakülte kurulunun raportörlüğünü fakülte sekreteri yapar.

(3) Fakülte kurulu, akademik bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Fakültenin eğitimi-öğretimi, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

b) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

c) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 19 – (1) Fakülte yönetim kurulu; Dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur.

(2) Fakülte yönetim kurulu Dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. Fakülte yönetim kurulunun raportörlüğünü fakülte sekreteri yapar.

(3) Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde Dekana yardımcı bir organ olup, görevleri şunlardır:

a) Fakülte kurulunun kararları ile tespit edilen esasların uygulanmasında Dekana yardım etmek,

b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programlarıyla akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,

c) Dekanın fakülte yönetimiyle ilgili getireceği konularda karar almak,

ç) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

d) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Enstitü Müdürü

MADDE 20 – (1) Enstitü Müdürü, Rektörün önerisi üzerine Başkanın onayı ile üç yıllığına atanır. Süresi sona eren Müdür yeniden atanabilir.

(2) Müdür, yüksekokulda görevli tam zamanlı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak önerebilir.  Müdür yardımcısı Rektörün uygun görüşü ve Başkanın onayı ile atanır. Müdür görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevleri de sona erer.

(3) Enstitü Müdürü, bu Yönetmelikte dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Enstitü Kurulu ve görevleri

MADDE 21 – (1) Enstitü kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşur.

(2) Enstitü kurulu, bu Yönetmelikte fakülte kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

(3) Enstitü kurulunun raportörlüğünü enstitü sekreteri yapar.

Enstitü Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 22 – (1) Enstitü yönetim kurulu; enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Enstitü yönetim kurulu, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

(3) Enstitü yönetim kurulunun raportörlüğünü enstitü sekreteri yapar.

Yüksekokul Müdürü

MADDE 23 – (1) Yüksekokul müdürleri, Rektörün önerisi üzerine Başkanın onayı ile üç yıllığına atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir.

 (2) Müdür, yüksekokulda görevli tam zamanlı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak önerebilir. Müdür yardımcıları Rektörün uygun görüşü ve Başkanın onayı ile atanır. Müdür görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevleri de sona erer.

(3) Yüksekokul müdürü, bu Yönetmelikte dekanlara verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Yüksekokul Kurulu ve görevleri

MADDE 24 – (1) Yüksekokul kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya anabilim dalı/program başkanlarından oluşur.

(2) Yüksekokul kurulu bu Yönetmelikle fakülte kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

(3) Yüksekokul kurulunun raportörlüğünü yüksekokul sekreteri yapar.

Yüksekokul Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 25 – (1) Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yüksekokul yönetim kurulu, bu Yönetmelikle fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

(3) Yüksekokul yönetim kurulunun raportörlüğünü yüksekokul sekreteri yapar.

Bölüm Başkanı ve görevleri

MADDE 26 – (1) Bölüm başkanı, ihtiyaç duyulması halinde, bölümün tam zamanlı profesörleri, bulunmadığı takdirde tam zamanlı doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyeleri arasından fakültelerde Dekanın önerisi, Rektörün uygun görüşü ile Başkan tarafından; yüksekokullarda öğretim elemanları arasından müdürün önerisi, Rektörün uygun görüşü ve Başkanın onayı ile üç yıl için atanır.

(2) Süresi biten bölüm başkanı tekrar atanabilir. Bölüm başkanı görevi başında bulunmadığı zamanlarda öğretim elemanlarından birini vekil bırakır.

(3) Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretimi ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Öğretim elemanları

MADDE 27 – (1) Öğretim elemanları, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileridir.

(2) Öğretim üyeleri, yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi unvanlı öğretim elemanlarıdır.

(3) Öğretim elemanlarının atanmaları ve terfilerinde, Devlet yükseköğretim kurumlarındaki atamalarda aranan şartlara ilave olarak aranacak şartlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(4) Öğretim elemanları, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Üniversitenin İdari Teşkilatı

Genel Sekreterlik

MADDE 28 – (1) Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.

(2) Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından sorumludur. Genel Sekreter, Başkanının teklifi üzerine Mütevelli Heyet kararı ile atanır.

(3)  Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başı olarak bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla; birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamaktan sorumludur.

(4) İdari personelin çalışma usul ve esasları Genel Sekreter tarafından belirlenir.

Genel Sekreterliğe bağlı birimler

MADDE 29 – (1) Üniversite idari teşkilatı, Genel Sekreter ve genel sekreterliğe bağlı aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Bilişim Teknolojileri ve Güvenliği Daire Başkanlığı,

b) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı,

c) Hukuk Müşavirliği,

ç) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı,

d) Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı,

e) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı,

f) Mali İşler ve Bütçe Daire Başkanlığı,

g) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,

ğ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

h) Satınalma Daire Başkanlığı,

ı) Strateji ve Kalite Güvencesi Daire Başkanlığı,

i) Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğü,

j) Yapı İşleri Daire Başkanlığı,

k) Yazı İşleri ve Genel Evrak Müdürlüğü.

(2) Akademik birimlerde görevli olan idari personel bu Yönetmelikte ve ilgili mevzuatta verilmiş görevlerin yerine getirilmesi bakımından Üniversite idari teşkilatının başı olan Genel Sekretere karşı sorumludur.

(3) Genel Sekreterliğe bağlı birimlerin kuruluşlarına ilişkin düzenlemeler ile Üniversite idari teşkilatının çalışma, işleyiş, haberleşme, iş akışları, iş analizi, iş tarifi ve tasniflerine ilişkin düzenlemeler Genel Sekreterlikçe hazırlanır, Başkanın onayı ile yürürlüğe girer.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

Mali kolaylıklar

MADDE 30 – (1) Üniversite, 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade eder.

Gelir kaynakları

MADDE 31 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:

a) Öğrencilerden alınacak ücretler,

b) Üniversitenin yatırım ve işletmelerinden elde edilecek gelirler,

c) Araştırma-geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler,

ç) Devlet bütçesi, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve kurucu vakıf tarafından yapılacak yardımlar,

d) Bağışlar, vasiyetler, kira ve diğer gelirler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Araştırma-geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 32 – (1) Öğretim elemanlarının ve yöneticilerin girişimleriyle yürütülecek araştırma ve geliştirme projeleri, Rektörlük tarafından incelenir, değerlendirilir ve karara bağlanmak üzere Başkanın onayına sunulur. Değerlendirme yapılırken, projenin Üniversiteye katkısı ve Üniversiteye sağlayacağı yararlar göz önünde bulundurulur.

(2) Tam zamanlı öğretim elemanlarının Üniversite içinde veya dışında danışmanlık yapmaları Rektörün ve Başkanın iznine tabidir.

(3) Üniversitede görevli tam zamanlı personelin projelerden veya danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden, telif hakları dâhil, ne ölçüde yararlandırılacakları ile ilgili esaslar, Yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Rektör tarafından Başkanın onayına sunulur.

Kurum içi ve kurumlar arası yazışma

MADDE 33 – (1) Üniversitenin tüm onay ve yazışmaları Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(2) Üniversitenin her düzeydeki birimlerinin Üniversite dışı kurumlarla yazışmaları niteliğine göre Başkan, Rektör veya Genel Sekreter imzası ile yapılır.

(3) Üniversite akademik ve idari birimlerinin imza yetkilerini düzenleyen imza sirküleri yönergesi Başkanca onaylanarak yürürlüğe konulur. Üniversitesinin her kademesinde görev yapan personel yayımlanan imza sirkülerine uygun olarak yazışmaları yürütmekle sorumludur.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Mütevelli Heyet ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.