20 Ekim 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30571

YÖNETMELİK

Altınbaş Üniversitesinden:

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/6/2017 tarihli ve 30094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin adı “Altınbaş Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Altınbaş Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi  dışındaki ön lisans ve lisans düzeyindeki her türlü eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Altınbaş Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları bünyesinde yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetine ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Biriktirme Sistemini,

b) Dekan: Altınbaş Üniversitesi bünyesindeki fakültelerin dekanlarını,

c) Fakülte Kurulu: Altınbaş Üniversitesi bünyesindeki fakülte kurullarını,

ç) Mütevelli Heyeti: Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Altınbaş Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Altınbaş Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Altınbaş Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Altınbaş Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının yönetim kurullarını,

ğ) Yüksekokul Kurulu: Altınbaş Üniversitesi bünyesindeki yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kurullarını,

h) Yüksekokul Müdürü: Altınbaş Üniversitesi bünyesindeki yüksekokul ve meslek yüksekokulları müdürlerini,

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarının yanı sıra yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınav tarihleri bölüm başkanlığı, dekanlık veya meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından yarıyılın ilk ayı içinde ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler bölüm başkanlığı veya dekanlık, meslek yüksekokulu müdürlüğü onayı ile gerçekleşir. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından mutlak veya bağıl sistem kullanılarak belirlenir. Bağıl değerlendirme koşulları Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir dersin başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre; aşağıdaki şekilde harfli başarı notu ve başarı katsayısına dönüştürülür:

    Yarıyıl Ders Notu                Katsayı

               AA                             4,00

               BA                             3,50

               BB                              3,00

               CB                              2,50

               CC                              2,00

               DC                             1,50

               DD                             1,00

                 F                              0,00”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ek sınavlar

MADDE 19 – (1) Mezun olmak için evvelce almış ve başarısız olduğu üç veya daha az dersi olan öğrencilere, ayrıca bir koşul aranmaksızın ek sınav hakkı verilir.

(2) Hiç (F) veya (U) notu olmadığı halde genel not ortalaması 2,00’ın altında kalan öğrencilere, (DD) veya (DC) notu aldıkları en çok iki dersten ek sınav hakkı verilir.

(3) Ek sınav hakkı için başvurular, ilgili fakülte veya meslek yüksekokulu tarafından değerlendirilir; değerlendirme sonucu uygun görülen öğrenciler için ek sınavlar Güz ve Bahar yarıyılı bütünleme sınavlarından sonra ve her ders için bir kez yapılır. Ek sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

(4) Ek sınav notları, dersin nihai notu olarak kabul edilir.

(5) Ders başarı notu yarıyıla yayılan proje ve uygulamalarla değerlendirilen dersler için ek sınav hakkı verilmez.

(6) Ek ders sınav ücretleri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(7) Bağlı bulunduğu programın azami öğrenim sürelerini aşan öğrenciler için 20 nci madde esasları uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/6/2017

30094