20 Ekim 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30571

YÖNETMELİK

Altınbaş Üniversitesinden:

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin adı “Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Altınbaş Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Altınbaş Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitülerde eğitim programı bulunan anabilim dalını veya anasanat dalını,

b) Anabilim/anasanat dalı başkanı (EADB): Altınbaş Üniversitesine bağlı enstitülerin anabilim/anasanat dalı başkanlarını,

c) Enstitü: Altınbaş Üniversitesine bağlı enstitüleri,

ç) Enstitü kurulu: Altınbaş Üniversitesine bağlı enstitülerin enstitü kurullarını,

d) Enstitü müdürü: Altınbaş Üniversitesine bağlı enstitülerin enstitü müdürlerini,

e) İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS): Altınbaş Üniversitesince yapılan İngilizce Yeterlik Sınavını,

f)                Mütevelli Heyet: Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

g) Rektör: Altınbaş Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Altınbaş Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Altınbaş Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Altınbaş Üniversitesine bağlı enstitülerin enstitü yönetim kurullarını,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Doktora diploması alabilmek için gerekli diğer koşullar Enstitü Kurulunun önerisi ile Senato tarafından belirlenir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/1/2017

29952