20 Ekim 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30571

YÖNETMELİK

Altınbaş Üniversitesinden:

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Altınbaş Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Altınbaş Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) İdari Direktör: Altınbaş Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İdari Direktörünü,

ç) Merkez: Altınbaş Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,

f) Mütevelli Heyeti: Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

g) Rektör: Altınbaş Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Tıp Fakültesi: Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesini,

h) Üniversite: Altınbaş Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Öncelikli olarak toplumun sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.

c) Üniversitenin sağlık bilimleri arasında ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak.

ç) Her düzeyde tıp ve sağlık personeli yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ile ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yaparak eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini arttırmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Toplum sağlığı ile ilgili alanlarda, 5 inci maddede belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli uygulama ve araştırmaları yapmak ve bunlarla ilgili programlar düzenlemek.

b) Toplumun sağlığı için teşhis ve tedavi hizmeti vermek, toplum sağlığı konusunda bireylerin bilinçlendirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve sağlık politikalarına katkıda bulunmak.

c) Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörle işbirliği yapmak, bu kurum ve kuruluşlara bilimsel destek sağlamak.

ç) Sağlık alanında ulusal ve uluslararası kurumların işbirliğinde hizmet içi kurslar, eğitim programları, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetler düzenlemek, bilimsel görüşler sunmak.

d) Sağlık hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalara destek olmak üzere Merkez bünyesinde uygulama birimleri kurmak ve işletmek.

e) Merkeze bağlı olarak çalışan, kapsamlı sağlık hizmeti vermek üzere Merkez ve poliklinik birimleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri satın almak, bağış veya sair suretlerde devir almak ve işletmek, toplum sağlığı ile ilgili çeşitli sosyal hizmet birimlerinin ve benzeri işletmelerin kurulmasını ve işletilmesini desteklemek, gerekirse işletmek ya da bu konuda hizmet satın almak.

f) Üniversite öğrencilerinin; sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak ve bu amaçla özendirici eğitici faaliyetlerde bulunmak.

g) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tıp ve sağlık personeli yetiştiren fakülte ve diğer eğitim ve öğretim birimleri öncelikli olmak üzere sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin altyapıyı hazırlamak, ulusal ve uluslararası bilimsel kongre, çalıştay, kurs ve seminerler düzenlemek.

ğ) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri süreli ve süresiz yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek, bilimsel görüş sunmak.

h) Mütevelli Heyeti, Rektör ve Merkez yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından, Tıp Fakültesi öğretim elemanı veya idari kadrosundan olmak üzere, iki yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür aynı zamanda sağlıkla ilgili diğer birimlerin de yöneticisidir. Müdür, gerektiğinde Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcıları kendisine vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak, belirli periyotlarda Merkezin tüm hizmetlerini denetlemek veya denetlettirmek.

c) Merkezin insan kaynakları ihtiyacını belirlemek, temin etmek ve gerekirse araştırma ve proje çalışma ekiplerini kurmak.

ç) İdari Direktörün görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak.

d) Hastaların ve sağlık personelinin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla sağlık teknolojisi alanındaki değişen dinamiklerin Merkeze taşınmasına öncülük etmek.

e) Merkezi temsil etmek, hekimlerin mesleki sorunlarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek üzere projeler hazırlamak.

f) Merkezin araştırma, sağlık, idari, teknik destek hizmet birimleri ile bağlı alt birimlerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkili, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak.

g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili yıllık raporları Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Merkez ve bağlı birimlerinde oluşturulan proje grubu, birim, komite ve komisyonların işleyişini denetlemek.

h) Hekimlerin ve sağlık personelinin rapor ve izin gibi sebeplerle geçici olarak görev yapamadığı hallerde hizmetlerin aksamaması için gerekli planlamaları yapmak.

ı) Öğrencilerin eğitim ve pratiklerini geliştirmek, Merkezdeki hizmetlere katkılarını arttırmak üzere Dekanlık ve anabilim dalı başkanları ile ortak programlar düzenlemek.

i) Tıbbi kayıt ve raporların bilimsel esaslara uygun olarak düzenlenmesini denetlemek.

j) Merkez ile ilgili kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcıları; Tıp Fakültesi öğretim elemanları arasından, en fazla iki kişi olarak, Rektörün ve Müdürün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından iki yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, gerektiğinde Rektörün ve Müdürün teklifi üzerine, Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. Müdür yardımcıları, görevleri başında olmadığı zaman Merkez bünyesinde kendisinin belirleyeceği bir hekim vekalet eder.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve uygulamaya geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

b) Tıbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinasyon ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek.

c) Bilimsel veriler, klinik rehberler ve Merkezin amaçları doğrultusunda sunulan tıbbi hizmetlerin performansını izleyerek yönlendirmek.

ç) Sunulan sağlık hizmetlerinin altyapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak.

d) Merkez bünyesinde ve Merkeze bağlı birimlerde tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak.

e) Hizmetin gerekleri doğrultusunda sağlık personelinin sevk ve idaresini sağlamak.

f) Merkez ile ilgili kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversitede konusunda uzman olan öğretim üyelerinden Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyeti Başkanının onayı üzerine iki yıllığına görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam altı kişiden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda dört kez, önceden belirlenen gündem ile toplanır. Müdürün olmadığı zaman müdür yardımcılarından birisi Müdüre vekalet eder. Müdür, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır, üyeler çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Kurulun raportörlüğünü, alınan kararların uygulama ve takibini müdür yardımcıları yapar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim organlarına bağlı birimlerce veya çalışma grubu ve komitelerce hazırlanan raporları, teklifleri ve projeleri görüşerek karara bağlamak.

c) Yıllık akademik faaliyet raporu, plan ve programları karara bağlamak.

ç) Merkez bünyesinde kurulacak proje grubu, birim, komite veya komisyonların çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

d) Kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.

e) Sağlık hizmetleri alanında yeni birimlerin kurulması konusunda Mütevelli Heyetinin onayına sunmak üzere teklif hazırlamak.

f) Merkezin yıllık bütçesini, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektöre ve Mütevelli Heyetine sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Rektör tarafından görevlendirilen bir rektör yardımcısı, Müdür tarafından görevlendirilen bir müdür yardımcısı, Dekan, Dahili, Cerrahi ve Temel Tıp Bilimleri bölümlerinden Dekan tarafından görevlendirilen profesör unvanına sahip birer öğretim üyesi ve laboratuvarın sorumlu uzmanlarından bir kişi, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı, Eczacılık Fakültesi Dekanı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü olmak üzere toplam onbir kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, rektör yardımcısının başkanlığında yılda en az bir kez olağan toplantısını yapar. Ancak Rektör, Dekan veya Müdür tarafından Danışma Kurulunun görüşüne ihtiyaç duyulması halinde rektör yardımcısı tarafından gündemli olarak olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

İdari Direktör

MADDE 15 – (1) İdari Direktör; sağlık sektöründe deneyimli kişiler arasından Rektörün ve Müdürün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından iki yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten İdari Direktör yeniden görevlendirilebilir. İdari Direktör, gerektiğinde Rektörün ve Müdürün teklifi üzerine, Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. İdari Direktör görevi başında olmadığı zaman Merkez bünyesinde kendisinin belirleyeceği bir idari personel vekalet eder.

İdari Direktörün görevleri

MADDE 16 – (1) İdari Direktörün görevleri şunlardır:

a) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin altyapısının kurulmasına, işletilmesine, ihtiyaçların giderilmesine, kısa, orta ve uzun vadeli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek.

b) Personel sevk ve idaresinde, yönetim ve denetimlerde, yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkezin klinik, ameliyathane, hasta kabul ve taburcu, tıbbi dokümantasyon ve arşiv, teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, idari, teknik destek hizmetleri birimlerinin, Merkezin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve giderilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi sağlamak ve hizmet içi eğitim alt yapı imkanlarını oluşturmak.

ç) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik olmak üzere tüm Merkez personelinin yönetimi, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

d) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

e) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile cihaz, diğer demirbaş ve sarf malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacı ile bina bakım-onarım ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve girişimde bulunmak.

f) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde giriş ve çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

g) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmeleri hazırlamak, uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

ğ) Merkez ile ilgili kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 17 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, yürüttükleri hizmetler açısından Müdür, müdür yardımcıları ve İdari Direktöre karşı sorumludurlar.

(2) Merkezde verimlilik ve hizmet kalitesinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla proje grubu, kurul, komisyon ve komite ya da bağlı birimler oluşturulabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Altınbaş Üniversitesi Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.