19 Ekim 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30570

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE

KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/7/2018 tarihli ve 30471 1.Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablonun AB007, AB008, AB009, AB010 ve AB031 kod numaralı tarife kontenjanlarına ilişkin satırlar ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“2018 yılı AB031 Kod No.’lu tarife kontenjanına ilişkin başvurular

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2018 yılına münhasıran AB031 tarife kontenjanı kod numaralı tarife kontenjanından faydalanabilmek için, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde Bakanlığa müracaat edilmesi gerekmektedir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Liste için tıklayınız.